Zpráva o snižování administrativní zátěže podnikatelů: Ministerstva by si měla zřídit antibyrokratické komise

19.05.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu předloží vládě České republiky do 30. června 2016 zprávu o míře a způsobu snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2015 včetně informace o jednotlivých návrzích na podporu vybraných opatření v rámci politiky soudržnosti Evropské unie a koordinovat realizaci plnění uvedených úkolů.

Předkládaná Zpráva se prostřednictvím uváděných opatření zabývá možností odstranit již existující administrativní povinnosti v platných právních předpisech. Snahou je také zamezit vzniku administrativní zátěže již v procesu tvorby právních předpisů.

Ve zprávě je rovněž uvedeno, že do prosince 2015 bylo úspěšně zrealizováno 62 opatření a stanovený cíl redukovat zátěž podnikatelů prostřednictvím 60 opatření do konce roku 2015 byl tedy splněn. Na 27 opatřeních, jejichž plnění se přesouvá do dalšího roku, budou resorty dále pracovat. Zpráva podává přehled o míře a způsobu plnění úkolů v oblasti snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2015 na národní úrovni a zároveň přináší informace o výhledu na nadcházející období.

Snižováním administrativní zátěže se věnuje Expertní skupina při MPO, se kterou úzce spolupracuje Hospodářská komora České republiky. Posuzuje práci s návrhy s pozitivními dopady na podnikatelské prostředí, zejména v oblasti redukce administrativy. Expertní skupina se od svého vzniku zabývala více jak 100 tématy.

V roce 2015 byla například vyřešena tato 3 témata:

Nadbytečnost kaucí pro distributory lihu – v souvislosti s novelou zákona o spotřebních daních se změnil také zákon o povinném značení lihu. Zatímco doposud musel výrobce a
distributor složit při převzetí kontrolních pásek kauci 0,5 mil. Kč nebo 5 mil. Kč v případě odběru více jak 25 tis. ks pásek, nově je od 1. ledna 2015 zavedena nižší kauce ve výši 100 tis. Kč pro výrobce, kteří prodají max. 2 000 litrů lihu za rok. Úprava tak vychází vstříc malým výrobcům.

Oznamovací povinnost pro produkty živočišného původu, nezpracovanou zeleninu a nezpracované ovoce – novelami Nařízení vlády č. 211/2014 Sb., o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, zeleniny a brambor a Nařízení vlády č.125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení byla zkrácena lhůta pro oznámení stanovených informačních povinností příslušnému úřadu ze 48 hod. na 24 hod. a byla vypuštěna povinnost uvádět předpokládanou prodejní jednotkovou cenu bez DPH.

Uživatelsky byly zpřístupněny formuláře státní správy s dopadem na podnikatele na internetu. Od 30. listopadu 2015 byl zprovozněn nový vzhled portálu Businessinfo.cz s 
1 000 formuláři převedenými do pdf formy a novými možnostmi vyhledávání. Na dalším rozšíření o další možnosti vyhledávání bude agentura Czech Trade pracovat i v průběhu roku 2016. Předpokládá se průběžná aktualizace formulářů a informací poskytovaných na portále BusinessInfo.cz.

Aktuálně řešená témata Expertní skupiny ve spolupráci s HK ČR:

· snížení finanční a administrativní zátěže při placení koncesionářských poplatků zejména pro drobné podnikatele,
· vyjmutí přístrojů z tzv. dvojího zpoplatnění úpravou autorského zákona,
· bezúplatné veřejné zpřístupnění Sbírky zákonů na internetu obsahující platná znění všech právních předpisů se státem garantovaným obsahem,
· zúžení resp. diverzifikace okruhu knihoven pro povinné zasílání periodického tisku i neperiodických publikací včetně možnosti zasílání elektronické verze povinných výtisků,
· odstranění neúměrné administrativní zátěže při účasti ve výběrových řízeních,
· zpoplatnění srážek exekucí u zaměstnance,
· sladění lhůt při doručování podle zákoníku práce,
· upravení dohody o provedení práce z důvodu velkého administrativního zatížení,
· uvést v praxi zákon o veřejných rejstřících umožňující notářům přímé vstupy do obchodního rejstříku s jejich odpovědností za zápis,
· zrušení povinnosti opakovaně předkládat OSSZ listinné podklady ohledně exekucí na zaměstnance v případě opakovaných žádostí o nemocenskou.

U řady z těchto témat již byly navrhované změny zapracovány do navržených novel příslušných právních předpisů. Čeká se však na konečnou podobu právního předpisu až do ukončení legislativního procesu a nabytí účinnosti. Tímto by mohlo v roce 2016 dojít k vyřešení několika dalších témat.

Pro rok 2016 na základě usnesení vlády č. 64 ze dne 25. ledna 2016, byl zapracován nový úkol pro ostatní ministerstva, aby si také v rámci svého resortu zřídily „antibyrokratické komise“ a to v termínu do 30. června 2016. Gestorem a koordinátorem tohoto úkolu se stalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tyto pracovní skupiny budou navenek partnerem Expertní skupině k projednávání námětů spadajících do působnosti příslušného resortu a zároveň budou přijímat opatření ke snižování administrativní zátěže podnikatelů plynoucí z jejich právních předpisů.

Podnikatelé nejkladněji hodnotili výběr opatření zaměřených na pokračování elektronizace veřejné správy, digitalizace mnoha právních předpisů, elektronizaci formulářů a snahu o sdílení dat mezi jednotlivými subjekty státní správy tak, aby nedocházelo k duplicitnímu sběru.

Mgr .Ing.Tomáš Sýkora
předseda Sekce pro eliminaci byrokracie Hospodářské komory České republiky
člen představenstva HK ČR

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/