Zdravotní benefity

Není pochyb o tom, že nejlepší a nejefektivnější zaměstnanec je zdravý zaměstnanec. Nedávná pandemie covid-19 jasně ukázala, jak zásadní nejen zdravotní a sociální, ale i ekonomické dopady může onemocnění mít. Péče o zdraví zaměstnanců tak hraje ve firemní kultuře čím dál větší roli a zaměstnavatelé stále více přemýšlí o tom, jak aktivně podpořit dobré zdraví svých pracovníků.

Podpora prevence a zdravého životního stylu v produktivním věku znamená nemalé úspory. V zaměstnání trávíme velkou část aktivního života, proto je pracovní prostředí k tomuto účelu velmi vhodnou platformou. Aktivní podpora programů zdravotní prevence pro zaměstnance a případná nabídka tohoto benefitu i pro jejich rodinné příslušníky může přinést hned několik výhod:

  • Zdraví a s tím související pohodu a pocit bezpečí mezi zaměstnanci, přičemž jde o klíčový faktor pro udržení produktivity.
  • Snížení absencí kmenových zaměstnanců a s tím souvisejících nákladů na zajištění dočasných zaměstnanců, zachování kontinuity pracovního procesu, nižší riziko přepracování kolegů nemocného  zaměstnance/kolegy.
  • Prevence šíření infekčních nemocí: podpora může zahrnout i očkování, které brání vzniku nemoci, nebo alespoň zásadně zmírňuje její projevy, a snižuje riziko, že se zaměstnanci stanou nositeli a šiřiteli infekce. To může zabránit propuknutí epidemie v pracovním prostoru.
  • Podporu pozitivní firemní kultury a atraktivity firmy pro nové zaměstnance: zaměstnavatel prokazuje zájem o zdraví a pohodu svých zaměstnanců a tím vysílá jasný signál, že mu na zaměstnancích záleží, a to jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska. To může vést k vyšší míře loajality a nižší fluktuaci zaměstnanců.
  • Společenská odpovědnost: přijetí opatření vedoucích ke zlepšení zdraví zaměstnanců a jejich rodin podporuje i širší společenskou odpovědnost a přispívá ke snížení nákladů na zdravotní i sociální systém.

Hospodářská komora aktivně podporuje preventivní zdravotní programy svých členů, které přispívají k dlouhodobé udržitelnosti a úspěchu podniku. S ohledem na výše uvedené na ně proto apeluje, aby ve svých současných zaměstnaneckých benefitech zdůraznili význam péče o zdraví a aktivně k němu své zaměstnance motivovali, například finančním příspěvkem na zdravotními pojišťovnami nehrazené očkování, jako jedním z nejúčinnějších a nejefektivnějších nástrojů prevence. Ta je pro udržení dobrého zdraví zcela zásadní a je třeba využívat všech nástrojů, které jsou k dispozici, samozřejmě vždy po konzultaci s příslušným praktickým lékařem.

Věříme, že tato iniciativa pomůže vytvořit silnější a zdravější pracovní prostředí v našich podnicích a zvýší jejich celkovou výkonnost.

Konkrétní příklady

Například vakcinace proti chřipce snižuje o 59 procent četnost návštěv ve zdravotnických zařízeních v důsledku této infekce a o 61 procent preskripci antibiotik v souvislosti s komplikacemi (na terén postižený chřipkovým virem mohou následně nasedat bakterie a dochází k zápalům plic, zánětům středního ucha, zánětům dutin apod.).[1] Chřipka je vysoce infekční onemocnění s akutním nástupem, febrilií, myalgií a artralgií a negativně ovlivňuje celou řadu orgánových systémů (riziko infarktu myokardu je v prvních dnech po infekci chřipkou v populaci 40+ zvýšeno desetkrát, riziko iktu osmkrát).


[1] Pepin S, et al. Vaccine. 2019 

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/