Zásady pro udělování „Řádu Vavřínu“ HK ČR

Preambule

Každá společnost potřebuje své vzory. Osobnosti, se kterými se umí ztotožnit. Úspěšné, kterým nemůžeme a neumíme závidět. Přirozené vůdce, jejichž myšlenky nás naplňují a jsou hodné následování. Obyčejné smrtelníky, kteří nám dávají v těžkých situacích naději a příklad. Nenápadné hrdiny, o které se můžeme opřít.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Hospodářská komora České republiky (dále „HK ČR“) stanoví tyto zásady pro udělování čestného ocenění „Řád Vavřínu“ (dále „Řád Vavřínu“).
 2. Řád Vavřínu je prestižním oceněním, kterým HK ČR vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem a podnikatelským subjektům.
 3. Řád Vavřínu je udělován prezidentem HK ČR.

Čl. 2 Řád Vavřínu

 1. Řád Vavřínu je udělován osobnostem za jejich celoživotní dílo, za výjimečné manažerské a podnikatelské úspěchy a za reprezentaci a podporu České republiky. Ocenění zohledňuje především společenský dopad či mezinárodní přesah činnosti. Oceňuje jedinečné vlastnosti, zásluhy, morální kvality, výjimečný talent či hluboké lidství. Řád Vavřínu je udělován osobnostem, jež vytváří nadčasové hodnoty a jejichž činy nechávají trvalou stopu v dědictví lidstva, dále lidem, kteří bez ohledu na osobní přínos oddaně pracují ve prospěch ostatních nebo lidem, kteří hrdě reprezentují a významně podporují Českou republiku.
 2. Plaketa Řádu vavřínu má podobu vavřínového listu jako symbolu úspěchu a vítězství a je vyrobena ze skla. Součástí ocenění je diplom.

Čl. 3 Další podmínky k udělování Řádu Vavřínu

 1. Řád Vavřínu lze udělit také in memoriam.
 2. Cenu nelze udělit opakovaně.

Čl. 4 Návrhy na udělení Řádu Vavřínu

Na základě výzvy prezidenta HK ČR může předkládat člen HK ČR i široká veřejnost návrhy na udělení Řádu Vavřínu Úřadu HK ČR prostřednictvím webových stránek www.komora.cz.

Čl. 5 Výbor pro udělování Řádu Vavřínu

 1. Úřad HK ČR předá přijaté návrhy Výboru pro udělování Řádu Vavřínu (dále „Výbor“).
 2. Členy Výboru jmenuje prezident HK ČR z řad významných osobností České republiky.
 3. Funkční období členů Výboru je shodné s funkčním obdobím prezidenta HK ČR, nerozhodne-li prezident jinak.
 4. Výbor má vždy lichý počet členů, max. však 7 členů.
 5. K doporučení návrhu na udělení Řádu Vavřínu je třeba shody nadpoloviční většiny všech členů Výboru.
 6. Výbor může zřídit kategorie pro ocenění.
 7. O předložených návrzích Výboru rozhoduje prezident HK ČR.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 1. Veškerou dokumentaci spojenou s udělováním Řádu Vavřínu vede Úřad HK ČR.
 2. Nabytím účinnosti se ruší předchozí Zásady pro udělování Řádu Vavřínu.
 3. Zásady pro udělování Řádu Vavřínu schválilo představenstvo HK ČR dne 25. ledna 2017 a téhož dne se staly účinnými.
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/