Zásady pro udělování Merkurových medailí HK ČR

Preambule

Hospodářská komora České republiky (dále též „HK ČR“) vytvořila systém oceňování osobností a institucí, které přispěly k podpoře podnikání a k činnosti HK ČR, ať již v České republice nebo v zahraničí. Toto ocenění nese jméno římského boha obchodu Merkura jako symbolu pro komorové hnutí u nás i ve světě. Medaile byla zavedena u příležitosti 20. výročí založení HK ČR.

Kategorie Merkurových medailí HK ČR

Čl. 1

Zlatá Merkurova medaile HK ČR se uděluje:

  1. zahraničním partnerům za mimořádné zásluhy o rozvoj hospodářské nebo obchodní spolupráce s Českou republikou
  2. českým podnikatelům, občanům a institucím, včetně měst a obcí a škol za mimořádné zásluhy o rozvoj a podporu podnikání, zahraničně obchodní aktivity nebo prosazování dobrého jména ČR v zahraničí
  3. členům a voleným představitelům HK ČR nebo složek HK ČR za dlouholetou práci pro HK ČR nebo její složku a za zásluhy o její rozvoj.

Čl. 2

Zlatá Merkurova medaile se uděluje zahraničním partnerům za dlouhodobou aktivní a úspěšnou obchodní spolupráci s českými podniky nebo za rozvoj spolupráce mezi HK ČR a zahraniční obchodní komorou a českým občanům, institucím a organizacím včetně měst a obcí za podporu podnikání, za výrazné úsilí o rozvoj českého hospodářství či zahraničního obchodu nebo za podporu činnosti HK ČR.

Čl. 3

Zlatá Merkurova medaile se uděluje na návrh prezidenta, viceprezidenta, člena představenstva HK ČR nebo předsedy složky HK ČR.

Čl. 4

Stříbrná Merkurova medaile HK ČR se uděluje:

  1. českým podnikatelům, občanům a institucím včetně měst a obcí a škol za zásluhy o rozvoj českého podnikání či zahraničního obchodu.
  2. zahraničním institucím nebo osobám za zásluhy o rozvoj hospodářské či obchodní spolupráce s ČR.
  3. členům a voleným představitelům HK ČR nebo složek HK ČR za dlouholetou práci pro HK ČR nebo její složku a za zásluhy o její rozvoj.

Čl. 5

Stříbrná Merkurova medaile se uděluje na návrh prezidenta, viceprezidenta, člena představenstva HK ČR nebo předsedy složky HK ČR. O schválení návrhů rozhodne s konečnou platností prezident HK ČR. Navrhovatel posoudí konkrétní zásluhy navrhovaného o rozvoj a podporu podnikání, zahraničního obchodu či činnosti HK ČR. Zahraniční instituce a osoby jsou navrhovány především za mimořádné zásluhy a úspěšnou spolupráci s českými partnery ve vzájemném obchodě nebo za rozvoj spolupráce mezi HK ČR a zahraniční obchodní komorou nebo institucí.

Čl. 6

Bronzová Merkurova medaile HK ČR se uděluje:

  1. Členům HK ČR a členům volených orgánů HK ČR a složek HK ČR za dlouholetou práci pro HK ČR a za zásluhy o její rozvoj.
  2. Zaměstnancům úřadu HK ČR nebo jejích složek.

Čl. 7

Bronzová Merkurova medaile se uděluje na návrh prezidenta, viceprezidenta, člena představenstva HK ČR nebo předsedy složky HK ČR rozhodnutím představenstva HK ČR, resp. složky HK ČR.

Společná ustanovení

Čl. 8

Merkurovy medaile uděluje prezident HK ČR. Prezident HK ČR informuje představenstvo HK ČR o udělených Merkurových medailí.

Čl. 9

Plaketa Merkurovy medaile vyobrazuje boha Merkura. Součástí ocenění je diplom.

Čl. 10

Návrh na udělení zlaté, stříbrné a bronzové Merkurovy medaile musí obsahovat identifikační údaje nominovaného vč. krátkého medailonku a zdůvodnění návrhu na nominaci sloužící jako podklad pro schválení návrhu a pro vyplnění diplomu předávaného spolu s medailí.

Čl. 11

Způsob úhrady výdajů a nákladů spojených s výrobou Merkurových medailí, diplomů a se slavnostním odevzdáním, jde k tíži složky, která udělení navrhuje, není-li dohodnuto jinak.

Čl. 12

Merkurovy medaile HK ČR mohou být též uděleny „in memoriam“.

Čl. 13

Merkurovu medaili společně s diplomem o jejím udělení předává prezident HK ČR nebo jím pověřený člen představenstva HK ČR, v mimořádných případech i jiná, prezidentem HK ČR pověřená osoba.

Čl. 14

HK ČR vede prestižní a veřejně dostupnou evidenci udělených Merkurových medailí na webových stránkách HK ČR.

Čl. 15

Merkurova medaile je vlastnictvím oceněné osoby. HK ČR však může rozhodnutím představenstva HK ČR v závažných případech držitele Merkurovy medaile vyškrtnout ze seznamu dle čl. 13.

Čl. 16

Přijímání žádostí s návrhy jednotlivých složek o udělení Merkurovy medaile a celkovou evidenci udělených medailí administruje úřad HK ČR. Složka zpravidla požádá o udělení medaile 90 dní před datem udělení.

Čl. 17

Nabytím účinnosti se ruší předchozí Zásady pro udělování Merkurových medailí.

Zásady pro udělování Merkurových medailí byly schváleny představenstvem HK ČR dne 25. ledna 2017 a téhož dne se stala účinnými.