Zaměstnávání Ukrajinců

Program kvalifikovaný zaměstnanec

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině byla veškerá vízová agenda na GK ve Lvově a na ZÚ v Kyjevě přerušena. Dále byl dne 28. 2. 2022 na základě usnesení vlády ČR s okamžitou platností zastaven příjem žádostí a výdej víz občanům Běloruska na všech zastupitelských úřadech ČR v zahraničí a to bez výjimek. Toto opatření se týká i žadatelů již zařazených do Programů kvalifikovaný zaměstnanec, vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a klíčový a vědecký personál a stejně tak žadatelů o krátkodobá schengenská víza podávaná na základě potvrzení ústředních orgánů státní správy (dříve ve státním zájmu).

Ve středu 30. 3. došlo usnesením vlády České republiky, uloženém ve sbírce zákonů č. 76 / 2022, ke schválení nového krizového opatření týkajícího se občanů Ruska a Běloruska, kteří mají vylepeno vstupní vízum pro převzetí povolení k pobytu (D/VR). Rozpracované žádosti o dlouhodobý pobyt a povolení k zaměstnání se tímto mohou dokončit. ZDE naleznete text ze sbírky zákonů, kde je mimo usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření týkajícího se občanů Ruska a Běloruska uvedeno také nařízení vlády, kterým se ode dnešního dne mění výše částek životních minim. To má dopad na pobytové žádosti, u kterých se prokazují finanční prostředky k pobytu.

Příchozí žádosti, podány na Hospodářskou komoru ČR i další regionální komory, zůstanou evidovány a připraveny na následné zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. V současné době nebudou žádosti zasílány na příslušná ministerstva. Dále jednáme s resorty o případném přerozdělení a navýšení kvót u ostatních zemí Programu.

Od 22. března 2022 již nebudou udělována ve zjednodušeném režimu víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území, tedy takzvaná speciální dlouhodobá víza pro občany Ukrajiny. V účinnost vstupuje zákon č. 65/2022 Sb. (tzv. lex Ukrajina), kterým se pro občany Ukrajiny prchajícím před ozbrojeným konfliktem z Ukrajiny a některým dalším kategoriím osob zavádí dočasná ochrana. I nadále bude možno žádat o udělení dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území, ovšem ve standardním řízení.

K registraci ukrajinských občanů byla zřízena Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině. Seznam takzvaných KACPU naleznete na stránkách MV ČR.

Dočasná ochrana

Níže naleznete informace týkající se dočasné ochrany z Ministerstva vnitra. Odpovědi na často kladené otázky naleznete ZDE.

Splňuji podmínky pro udělení dočasné ochrany?

Dočasná ochrana bude v České republice poskytována zejména, těmto osobám:

 1. Občanům Ukrajiny, kteří přede dnem 24. února 2022 pobývali na Ukrajině a Ukrajinu následně opustili.
 2. Občanům Ukrajiny, kteří opustili území Ukrajiny krátkodobě před datem 24. února 2022 a nacházejí se na území České republiky v rámci doby umožněné bezvízovým pobytem nebo na základě platného krátkodobého víza vydaného Českou republikou a současně nejsou držiteli dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu vydaného jiným státem anebo jim nebyla udělena dočasná ochrana v jiném členském státu EU.
 3. Cizincům ze třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, kterým byla před datem 24. února 2022 poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana na Ukrajině.
 4. Rodinným příslušníkům osob uvedených v bodě 1 – 3, kteří společně s nimi pobývali na Ukrajině před datem 24. února 2022 a následně společně Ukrajinu opustili.
  – Rodinným příslušníkem se rozumí manžel, registrovaný partner, nezletilé svobodné dítě osoby uvedené v bodě 1 – 3 nebo nezletilé svobodné dítě manžela takové osoby anebo jiný tzv. blízký příbuzný závislý na péči a žijící v rodině takové osoby.
 5. Cizincům, kteří byli ke dni 24. února 2022 držitelem platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a jejich vycestování do státu, jehož jsou státním občanem, nebo části jeho území, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí podle § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Dočasnou ochranu lze dále udělit z důvodu sloučení rodiny s držitelem dočasné ochrany případně výjimečně i v jiných případech.

Cizinec, který měl platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý / trvalý pobyt) vydané v jiném státu EU a takové pobytové oprávnění bylo zrušeno / vypršelo po 24. únoru 2022, nemá nárok na udělení dočasné ochrany. Na dočasnou ochranu zároveň nemá nárok cizinec, který měl dlouhodobé pobytové oprávnění v ČR a po 24. únoru 2022 si tento pobyt neprodloužil nebo mu byl zrušen. Tito cizinci nejsou osobami, které žily / pobývaly na území Ukrajiny před datem 24. února 2022.

Jak mohu požádat o dočasnou ochranu?

O udělení dočasné ochrany žádejte osobně.

V ostatním případech žádám o dočasnou ochranu osobně na pracoviště OAMP Ministerstva vnitra, kde mi pomohou situaci individuálně vyřešit i jinak.

Občané Ukrajiny, kteří pořádali o udělení jiného pobytového oprávnění (například o zaměstnaneckou kartu), pobytové záležitosti řeší na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra.

Co potřebuji k žádosti o dočasnou ochranu?

 • K žádosti je nutné předložit vyplněný tiskopis, platný cestovní pas, jste-li jeho držitelem, a doporučujeme mít vlastní fotografii ve formátu (45 x 35 mm).
 • Aby byl celý proces rychlejší, mohu vyplnit tiskopis předem.

Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro ruční vyplnění je dostupný zde (pdf, 194 kB). Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro elektronické vyplnění je dostupný zde (pdf, 1,6 MB).

Pokud k žádosti nepředložím platný cestovní doklad, může se řízení o vydání dočasné ochraně protáhnout. Ministerstvo vnitra nemůže garantovat, že vyřízení žádosti a udělení dočasné ochrany proběhne na místě.

Informace o cestovním průkazu totožnosti

V případě, že vám byla udělena dočasná ochrana a nejste držitelem platného cestovního dokladu, vydá vám Ministerstvo vnitra nebo policie cestovní průkaz totožnosti pouze po prokázání, že potřebujete opustit území České republiky (letenkou, jízdenkou, z důvodu výkonu povolání). Místní podmínky na žádném z jejich pracovišť policii ani Ministerstvu vnitra neumožnují vydávat cestovní průkazy totožnosti jinak než ve skutečně odůvodněných případech.

Důležité je hlásit změnu místa pobytu. Jak mám tyto změny hlásit Ministerstvu vnitra?

Pro ohlášení změny místa pobytu na území České republiky, a i dalších změn, mohou občané Ukrajiny využít tiskopis uvedený níže. Vyplněný tiskopis včetně případných příloh je potřeba zaslat poštou na adresu některého z pracovišť OAMP Ministerstva vnitra nebo se zde dostavit osobně.

Vše je možné vyřídit i na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU). Ale pouze v pracovních dnech, kdy jsou zde zastoupeni pracovníci OAMP MV.  O víkendu zde vyřízení není možné.

Tiskopis pro ruční vyplnění je dostupný zde (pdf, 230 kB). Tiskopis pro elektronické vyplnění zde (pdf, 1,6 MB).

Jak si zajistit bezplatnou zdravotní péči?

Všechny potřebné informace k zajištění bezplatné zdravotní péče jsou přehledně zde (pdf, 28 kB).

Co mám dělat, jestliže nesplňuji podmínky pro udělení dočasné ochrany a nemůžu se vrátit na Ukrajinu nebo do jiné země?

Máte možnost na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra požádat o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území.

Žádost podávejte osobně. Je nutné dopředu vyplnit tiskopis žádosti (pdf, 527 kB), a donést kolkové známky ve výši 300 Kč na úhradu správního poplatku za přijetí žádosti a jednu vaši fotografii pasového formátu (45 x 35 mm).

Dále je povinné předložit cestovní pas, jste-li jeho držitelem, a doklad či doklady prokazující existenci překážky na vůli nezávislé, která Vám brání vycestovat z území České republiky. Tento doklad lze nahradit vaším čestným prohlášením pouze v případě, že jde o skutečnosti obecně známé.

Žádost o toto vízum není vyřizována na místě. Pokud nepředložíte některou z výše uvedených náležitostí žádosti nebo neuhradíte správní poplatek, bude žádost vyhodnocena jako nepřijatelná a bude Vám vrácena.

Vízum za účelem strpění je platné pouze pro Českou republiku a vycestováním z území ČR zaniká. Držitelé tohoto typu víza nejsou účastníci veřejného zdravotního pojištění. Nemohou žádat o udělení tzv. humanitární dávky ani jim není poskytována žádná další asistence. Zároveň toto vízum neopravňuje k volnému přístupu na trh práce, proto je nutné požádat si na příslušné pobočce Úřadu práce o vydání pracovního povolení.


Povolávací rozkazy pro zaměstnance z Ukrajiny

Níže naleznete odborné stanovisko právní sekce Ministerstva práce a sociálních věcí:

V případě, že občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci nepřísluší (ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona). Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu). Záleží na zaměstnanci, zda o pracovní volno požádá. Zákon nestanoví formu žádosti – může být písemná nebo ústní.

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec však sám může pracovní poměr výpovědí rozvázat, je také možné rozvázat pracovní poměr dohodou, shodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem. Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Podle § 48 odst. 4 zákoníku práce pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance. Podle § 48 odst. 3 zákoníku práce pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

 1. dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
 2. dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
 3. uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.