Zpracování osobních údajů účastníků doprovodných podnikatelských misí

Vyplněním závazné přihlášky Hospodářské komory České republiky, IČO 49279530, se sídlem Florentinum, Na Frorenci 2116/15, 110 00 Praha, Spisová značka A 8179 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „správce“), beru na vědomí, že správce zpracovává moje osobní údaje uvedené na přihlášce (jméno, příjmení, pozice ve firmě, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, datum a místo narození, trvalé bydliště, státní občanství, datum a místo vydání, platnost a číslo pasu/občanského průkazu) v souladu s národní i evropskou legislativou pro účely realizace podnikatelských misí do zahraničí.

Údaje budou zpřístupněny pouze osobám nezbytným pro realizaci zahraničních podnikatelských misí. Poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a poskytuji je dobrovolně.

Podpisem dále souhlasím s možným zveřejněním mojí fotografie či videozáznamu pro účely marketingové propagace. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami.

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o svých právech a o povinnostech správce, zejména že:

 1. mám právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích zpracovávaných o mně správcem;
 2. mám právo na opravu svých osobních údajů;
 3. jsem oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat;
 4. pokud svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v jakémkoliv rozsahu odvolám, není tím dotčeno právo správce zpracovávat ty mé osobní údaje, které je oprávněn zpracovávat i bez mého souhlasu v souladu s příslušným zákonem;
 5. pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak mohu:
  a) požádat správce o vysvětlení,
  b) požadovat, aby se správce zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav,
  c) mám právo se obrátit se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnuté údaje může správce rovněž použít k poskytování nabídky dalších jeho služeb a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu, než svůj souhlas odvolám písemně.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/