Všeobecné obchodní podmínky pro účastníky doprovodných podnikatelských misí

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky HK ČR pro poskytování služeb v souvislosti s pořádáním podnikatelských misí do zahraničí (dále též „VOP“) upravují práva a povinnosti Objednatele a Hospodářské komory České Republiky, IČ: 49279530, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ: 110 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka A 8179 (dále jen jako „Poskytovatel“) při poskytování služeb v souvislosti s pořádáním podnikatelských misí do zahraničí, které Poskytovatel poskytuje Objednateli na základě smluvního vztahu vzniklého potvrzením závazné přihlášky Objednatele (dále jen „Přihláška“) ze strany Poskytovatele.

1.2 „Objednatel“ je kterákoli fyzická či právnická osoba, které Poskytovatel potvrdí Přihlášku.

1.3 Vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem se řídí těmito VOP.

2. PŘIHLÁŠKA

2.1 Zájemce zašle Poskytovateli vyplněnou Přihlášku na formuláři určeném Poskytovatelem.

2.2 Přihláška obsahuje údaje o Objednateli, výčet služeb, které jsou zahrnuty v účastnickém poplatku a výši zálohy na účastnický poplatek.

2.3 Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem je uzavřena potvrzením Přihlášky ze strany Poskytovatele. Součástí této smlouvy jsou tyto VOP.

3. ÚČASTNICKÝ POPLATEK

3.1 Objednatel je za poskytnuté služby povinen zaplatit Poskytovateli účastnický poplatek (dále jen „Účastnický poplatek“).

3.2 Objednatel je povinen zaplatit zálohu na Účastnický poplatek po potvrzení Přihlášky Poskytovatelem nejpozději k datu splatnosti zálohové faktury zaslané Poskytovatelem Objednateli.

3.3 Pokud výdaje Poskytovatele spojené s poskytováním služeb Objednateli přesáhnou zálohu na Účastnický poplatek, platí, že výše Účastnického poplatku se rovná výši těchto výdajů, a Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli výdaje přesahující zálohu na Účastnický poplatek.

3.4 Pokud výdaje Poskytovatele spojené s poskytováním služeb Objednateli nepřesáhnou zálohu na účastnický poplatek, platí, že výše Účastnického poplatku se rovná výši zálohy na Účastnický poplatek.

3.5 Výše účastnického poplatku je stanovena v měně euro (EUR). Pokud bude z důvodů na straně Objednatele nemožné uhradit účastnický poplatek v EUR, bude po individuální konzultaci stanovena výše účastnického poplatku v Kč.

4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1 Poskytovatel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby Objednateli byly poskytnuty řádně a včas veškeré služby uvedené v Přihlášce Objednatele potvrzené Poskytovatelem.

4.2 Poskytovatel neodpovídá za poskytování služeb ze strany subdodavatele, zejména dopravců, ubytovacích a stravovacích zařízení apod., jejichž přímé poskytování nemůže Poskytovatel ovlivnit.

4.3 Poskytovatel neodpovídá za porušení povinnosti, které bylo způsobeno vyšší mocí, popř. jinou nepředvídatelnou okolností.

4.4 Poskytovatel je povinen při plnění svých povinností postupovat s odbornou péčí v zájmu Objednatele, zejména pak chránit oprávněné zájmy Objednatele a poskytovat mu v případě potřeby nezbytnou pomoc.

4.5 Objednatel odpovídá za věcnou i formální správnost své Přihlášky a všech dokumentů poskytnutých Poskytovateli, zejména za správné uvedení veškerých údajů. Změny těchto údajů je povinen neprodleně Poskytovateli sdělit. Zároveň Objednatel odpovídá za dostatečnou platnost (ve většině zemí je to minimálně 6 měsíců od okamžiku vstupu) dokladů totožnosti zástupce Objednatele (občanský průkaz, cestovní pas) či jiných dokladů (očkování, víza), které mohou být v zemi určení vyžadovány.

4.6 Objednatel odpovídá za dodržování itineráře mise, zejména za včasný nástup k dopravě, ubytování, stravování a jiným částem programu, a rovněž za včasné ukončení jednotlivých částí programu.

4.7 Poskytovatel není povinen začít s plněním svých povinností dle potvrzené Přihlášky, dokud Objednatel neuhradí zálohu na Účastnický poplatek.

4.8 Objednatel se zavazuje na požádání Poskytovatele dodat Poskytovateli veškeré informace pro potřebu plnění povinností Poskytovatelem.

4.9 Strany se zavazují poskytovat si potřebnou součinnost pro plnění povinností dle těchto VOP.

5. ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY

5.1 Objednatel je oprávněn svoji Přihlášku zrušit oznámením doručeným písemně

Poskytovateli.

5.2 Pokud dojde ke zrušení Přihlášky ze strany Objednatele, náleží Poskytovateli

5.2.1 náhrada vynaložených nákladů spojených s přípravou účasti Objednatele, a

to až do výše 50% Účastnického poplatku, došlo-li ke zrušení Přihlášky více než 15 dní před plánovaným zahájením mise, nebo

5.2.2 náhrada vynaložených nákladů spojených s přípravou účasti Objednatele, a to až do výše 100% Účastnického poplatku, došlo-li ke zrušení Přihlášky 15 nebo méně dní před plánovaným zahájením mise.

5.3 Poskytovatel je oprávněn zrušit Přihlášku Objednatele písemným oznámením zaslaným Objednateli, pokud Objednatel poruší svou povinnost dle těchto VOP nebo jinou závažnou povinnost v souvislosti s misí, nebo pokud je mise zrušena nebo její uskutečnění znemožněno.

5.4 Poskytovatel je také oprávněn zrušit Přihlášku Objednatele v případě, že záloha na účastnický poplatek nebude uhrazena k datu splatnosti zálohové faktury.

5.5 Objednatel prohlašuje, že v okamžiku zaslání Přihlášky na něj nebyl vyhlášen konkurz, nenachází se v úpadku a má splněny veškeré povinnosti vůči státu, zejména má uhrazeny vyměřené daně, sociální a zdravotní pojištění apod. V případě, že toto prohlášení neodpovídá skutečnosti, vyhrazuje si Poskytovatel právo jednostranně zrušit Přihlášku v okamžiku, kdy se o nepravdivosti prohlášení Objednatele dozví. Důsledky zrušení Přihlášky se řídí bodem 5.2 těchto VOP.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Veškeré údaje a pokyny zveřejněné na webových stránkách Poskytovatele, nebo Objednateli jinak zpřístupněné, o službách, cenách a obchodních podmínkách odpovídají informacím známým v době zveřejnění a Poskytovatel si vyhrazuje právo jejich změny.

6.2 Objednatel souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce s účinky písemné zásilky.

6.3 Veškeré spory v souvislosti s předmětem těchto VOP a poskytováním služeb v souvislosti s podnikatelskými misemi do zahraničí budou rozhodnuty Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Spor bude rozhodnut dle řádu a pravidel rozhodčího soudu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.

6.4 Objednatel podáním Přihlášky Poskytovateli souhlasí s těmito VOP, které tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené potvrzením Přihlášky Poskytovatelem.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.