Vztahy s Velkou Británií od 1. ledna 2021

Po čtyřech letech vyjednávání dospěli zástupci Evropské unie (EU) a Velké Británie (VB) dne 24. prosince 2020 k dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a VB. Obě strany nyní pokračují v procesu ratifikace dohody.

Dohoda se skládá z:

  • dohody o volném obchodu
  • spolupráce v hospodářské a sociální oblasti, v otázkách životního prostředí a rybolovu
  • úzkého partnerství pro bezpečnost občanů
  • zastřešujícího rámce pro správu a řešení sporů

I přes oboustrannou shodu na nové dohodě o obchodu a spolupráci došlo od 1. ledna 2021 k zásadním změnám. K tomuto datu opustila VB jednotný trh a celní unii EU, jakož i všechny politiky EU a mezinárodní dohody EU. Ukončil se tak volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu s EU.

EU a VB nyní tvoří dva samostatné trhy; dva odlišné regulační a právní prostory. Tím se znovu v obou směrech vytváří překážky obchodu se zbožím a službami a přeshraniční mobilitě, které neexistovaly po celá desetiletí. Tyto změny budou mít dopad především na veřejnou správu, podniky a občany na obou stranách.

Níže naleznete dokument zobrazující hlavní změny mezi členstvím v EU a vztahy upravenými dohodou.

Zdroj: Evropská komise 2021

Nevýhody vystoupení VB z jednotného trhu a celní unie EUVýhody dohody o spolupráci mezi EU a VB
• Režim volného pohybu zboží se již nevztahuje na zboží z VB, což může vést k větší byrokracii pro firmy a úpravám v dodavatelských řetězcích mezi EU a VB.• Nulové celní sazby či kvóty na obchodované zboží, zajišťující nižší ceny pro spotřebitele - za předpokladu, že jsou dodržena dohodnutá pravidla původu.
• Celní formality a kontroly britského zboží, které vstupuje do EU, mohou vést ke zpoždění na hranicích.• Obchodníci mohou sami potvrdit původ prodaného zboží a využít „úplnou kumulaci“ (nejen použité materiály, ale také zpracovatelské činnosti se započítávají pro určení původu), což usnadňuje splnění požadavků a získání přístupu s nulovým tarifem.
• DPH a případně spotřební daně jsou splatné při dovozu (včetně nákupů online).• Existence programů vzájemného uznávání důvěryhodných obchodníků, které zajišťují lehčí celní formality a plynulejší tok zboží.
• Výrobci ve VB, kteří budou dodávat své zboží na trhy EU i VB, musí splňovat normy a předpisy jak v EU tak ve VB a také strpět všechny příslušné kontroly dodržování předpisů ze strany orgánů EU (nepatří sem posuzování shody výrobků).• Společná referenční definice mezinárodních norem a možnost vlastního prohlášení o shodě nízkorizikových produktů usnadňují výrobcům splnit požadavky na obou trzích.
• Potraviny vyvážené z VB musí mít platná osvědčení týkající se zdravotní nezávadnosti potravin. Budou prováděny systematické (fyto-) sanitární hraniční kontroly.• Specifická dohoda týkající se vína, organických látek, automobilového průmyslu, farmaceutik a chemikálií.
Nevýhody vystoupení VB z jednotného trhu a celní unie EUVýhody dohody o spolupráci mezi EU a VB
• Dodavatelé služby z VB již nemohou využívat výhod „země původu“ či „pasportizace“, které umožňují automatický přístup na celý jednotný trh EU.• Snadnější zajištění krátkodobých pracovních cest a dočasných vysílání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.
• Končí automatické vzájemné uznávání odborných kvalifikací.• Odstranění neodůvodněných překážek digitálního obchodu, včetně zákazu požadavků na lokalizaci údajů při respektování pravidel ochrany údajů.
• Provozovatelé audiovizuálních služeb s licencí pro VB již nemohou svobodně dodávat audiovizuální služby na území EU (platí i obráceně).• Trh s veřejnými zakázkami (včetně těch malých) ve VB je otevřen všem uchazečům z EU usazeným ve VB za stejných podmínek.
Nevýhody vystoupení VB z jednotného trhu a celní unie EUVýhody dohody o spolupráci mezi EU a VB
• Velká Británie se již neúčastní jednotného trhu EU v oblasti dopravních služeb.• Neomezený přístup pro dopravce přepravující přímý náklad mezi EU a VB a plná přepravní práva přes území ostatních států.
• Provozovatelé dopravních služeb z VB ztrácejí právo provádět neomezené jízdy napříč EU a vykonávat až tři kabotážní operace na území jednoho členského státu.• Právo provádět až dvě další operace na území druhé strany (z toho maximálně jednu kabotáž pro přepravce z VB)
• Zajištění ustanovení o pracovních podmínkách, bezpečnosti silničního provozu a spravedlivé hospodářské soutěži - kromě ustanovení o horizontálních rovných podmínkách v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a hospodářské soutěže.
Nevýhody vystoupení VB z jednotného trhu a celní unie EUVýhody dohody o spolupráci mezi EU a VB
• VB se již neúčastní vnitřního trhu s energií v EU, který zajišťuje efektivnější, levnější a bezpečnější dodávky elektřiny, plynu a ropy.• Obchodování s energií díky multi-regionálnímu systému propojování trhu s volným objemem.
• VB již není součástí systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS).• Záruky bezpečnosti dodávek energie.
• VB již není členem Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) a nemůže s Euratomem obchodovat s jaderným materiálem a technologiemi.• Vymahatelné závazky z Pařížské dohody a zákaz regrese v oblasti změny klimatu a stanovení cen uhlíku s možností propojení režimů stanovení cen uhlíku v EU a VB.
• Samostatná dohoda o bezpečném a mírovém využití jaderné energie umožňuje přenos jaderného materiálu a technologie.

Po kliknutí na odkaz dotazníku si můžete ověřit, zda je vaše firma připravena na změny: Je naše firma připravena na BREXIT

Zdroj informací:

  • Tabulka Evropské komise s nevýhodami vystoupení z EU a výhodami nově uzavřené dohody: ZDE
  • Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, Evropská komise, červenec 2020: ZDE
  • Další oznámení o připravenosti (podle jednotlivých oblastí/specifických sektorů): ZDE

Zpracoval: Odbor legislativy, práv a analýz
Datum: 5. 1. 2021

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/