T-PROFI – Talenty pro firmy

T-PROFI – Talenty pro firmy

Odbornou soutěž Talenty pro firmy pořádá Hospodářská komora České republiky na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu vzdělávání pro praxi.

 

 

Koncept odborné soutěže

Podpora a popularizace s dopadem na laickou i odbornou veřejnost včetně dětí a mládeže. Odborná soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří budou za přítomnosti odborníků z firem (členové HKČR, Sektorových rad a zároveň Platformy partnerů na podporu odborného vzdělávání při HKČR) v nominovaných týmech společně plnit zadané úkoly s využitím polytechnické stavebnice.

Cíle

 1. podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ
 2. podpora posilování kvality odborné přípravy žáků s praktickým využitím v oblasti výroby pro ZŠ, SŠ
 3. rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů
 4. informační a dovednostní rovzoj pedagogických pracovníků
 5. posilování prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností

Principy odborné soutěže

 • týmy žáků ZŠ sestaví základní konstrukci zařízení na bázi polytechnické stavebnice, pro které tým SŠ paralelně vyrobí pohonnou jednotku. Postaví a zprovozní tedy nové funkční zařízení dle předchozího zadání v časovém limitu. Soutěží smíšené týmy žáků ZŠ/SŠ – dle společného zadání v daném časovém limitu cca 2 – 3 hodin.
 • součástí akce budou doprovodné disciplíny zaměřené na rozvoj jemné motoriky a bezpečnosti práce. Tyto disciplíny si budou moci vyzkoušet následně také členové poroty, pedagogové tj. nesoutěžní veřejnost
  1. Princip praxe ve firmách: Postupy a dovednosti, předváděné v rámci soutěže mají praktické využití v konkrétních technických profesích. Tyto budou prezentovány prostřednictvím participujících firem např. MOTOR JIKOV Group s.r.o. – práce montéra/mechanika/strojaře/elektrikáře v dané firmě (co, jak dělá, v jakém prostředí)…. Zástupci firem pak (dle možnosti) s sebou na akci vezmou skutečné součástky, či komponenty, které vyrábí obdobnou technologií.
  2. Princip motivace pro danou profesi obor:Na montáži zařízení se budou podílet společné týmy: ZŠ – základní konstrukční část, tým SŠ – pohonná jednotka, za koordinace odborníka z firmy
  3. Princip hodnocení, týmové práce, úspěšného úkolu: Týmy složené z žáků, pedagoga a zástupce firmy budou soutěžit společně s cílem uspět a vytvořit funkční zařízení
  4. Princip metodického přístupu: Rozvoj jemné motoriky bude prezentován formou opakovaného splnění daného úkolu, do něhož se má možnost zapojit nesoutěžící veřejnost (porota, karieroví poradci).

Cílové skupiny akce

 • Účastníci technické dovednostní soutěže – Žáci ZŠ a SŠ v podobě smíšených 6-i členných týmu (3ZŠ+3SŠ)
 • Vedoucí soutěžních týmů a koordinátoři -zástupci zaměstnavatelů / firem a pedagogičtí pracovníci zapojených škol – v pozici plnění zadaných úkolů budou plnit. Pro první pilotní ročník v říjnu 2014 předpokládáme účast týmů: 3 ZŠ, 3 ŠŠ a 3 firem, 4. Tým bude tvořen zástupci KHK.
 • Porota hodnotitelů – zástupci resortních partnerů (MŠMT, MPO, GŘUP, MPSV),karieroví poradci, zástupci firem
 • Další cílové skupiny: zástupci KHK, regionální samosprávy (radní školství)