10 ZÁKLADNÍCH KROKŮ při žádosti o ověření profesní kvalifikace

 1. VYBERU si zkoušku profesní kvalifikace u HK CR, které se chci zúčastnit
 1. OVĚŘÍM si, zda jsem na zkoušku připraven (HK ČR NEPOSKYTUJE rekvalifikační kurzy),www.narodni-kvalifikace.cz – u každé profesní kvalifikace je uveden tzv. „Hodnotící standard“, který obsahuje výčet všech požadovaných znalostí včetně způsobu, jak budou ověřovány při zkoušce (více informací o možnostech rekvalifikace naleznete na: www.vzdelavaniaprace.cz);
 1. VYPLNÍM a PODEPÍŠI řádně závaznou přihlášku na vybranou zkoušku
 1. ODEŠLU řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na HK ČR jedním z uvedených způsobů:
  – Elektronicky (naskenovaný dokument včetně podpisu) na: zkousky@komora.cz
  – Poštou (v originální verzi) na adresu: Hospodářská komora České republiky, Ing. Klára Šimotová, Freyova 27/82, 190 00 Praha 9;
 1. VYČKÁM až budu kontaktován HK ČR – potvrzení přijetí přihlášky a registrace uchazeče;
 1. OBDRŽÍM pozvánku na konkrétní zkoušku s uvedeným termínem, místem, způsobem úhrady a splatností poplatku (a to do 21 dnů od řádného doručení Vaší přihlášky);
 1. ZKONTROLUJI, že jsem řádně uhradil poplatek nejpozději 7 dní před termínem konání zkoušky (pokud tak uchazeč neučiní, nebude na zkoušku připuštěn), KOPII DOKLADU O ÚHRADĚ předložím u prezence na zkoušce;
 1. ABSOLVUJI zkoušku v avizovaném termínu, dle INSTRUKCÍ uvedených na pozvánce ke zkoušce (z vážných důvodů se lze nejpozději 2 dny před zkouškou omluvit a to písemnou formou);
 1. PŘEVEZMU osvědčení následně po absolvování zkoušky (úspěšné složení), v opačném případě oznámení o nesplnění zkoušky;
 1. ZKONTROLUJI pečlivě uvedené osobní údaje na osvědčení.