NSK – Sektorové rady

Národní soustava kvalifikací

Rok 2020 byl posledním rokem realizace veřejné zakázky “Zajištění zapojování zaměstnavatelů do tvorby a revizí standardů profesních kvalifikací a odpovídajícího materiálně technického zázemí II (NSK 2017 – 2020)“. HKČR zajišťovala  po celou dobu realizace veřejné zakázky pozici smluvního partnera vůči zadavateli (NÚV/NPI ČR) a zároveň  zástupce konsorcia dodavatelů.  Podstatou činnosti konsorcia  bylo, v souladu s podmínkami plnění veřejné zakázky, zajistit  zapojení zaměstnavatelů, sdružených v Národní síti sektorových rad, do pracovních skupin. Následně pak řídit jejich činnost v rámci  tvorby nových, příp. revizí stávajících standardů profesních kvalifikací. V souladu s podmínkami  VZ předložila HKČR zadavateli (NPI ČR) na konci října 2019 návrh plánu prací pro kalendářní rok 2020. Předložený návrh obsahoval  celkem 264 PK k revizi a  62 návrhů na nové PK.  Celkový, zadavatelem na konci dubna 2020 schválený plán,  zahrnoval pouze 43 nových profesních kvalifikací a 52 PK k revizi. Přes komplikace spojené s pozdním schválením plánu prací na rok 2020, obtížemi spojenými s šíření COVID-19, se podařilo Konsorciu splnit plán prací NSK a v pořádku ukončit realizaci celé zakázky.

V rámci činnosti autorizované osoby HK ČR pokračuje v realizaci zkoušek dle zákona č.  179/2006 sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen zákon). Hospodářská komora České republiky si stále udržuje statut autorizované osoby s největším počtem udělených autorizací dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Své portfolio si udržuje a upravuje dle aktuální poptávky a potřeb zaměstnavatelů. Podporuje vzájemnou spolupráci oborové a regionální části při ověřování výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 sb. odbor projektů a vzdělávání získává a proškoluje autorizované zástupce a vytváří servis pro výkon jejich činnosti jak v rámci své činnosti jako autorizované osoby, tak i pro externí zájemce, čímž také ovlivňuje kvalitu a systém realizace zkoušek dle zákona č. 179/2006 sb. V roce 2020 spolupracovala HK ČR s 5 autorizujícími orgány, více než 60 autorizovanými zástupci a nabízela zkoušky z více než 40 profesních kvalifikací.

S ohledem na skutečnost, že k s koncem VZ 31. 12. 2020 vypršela zároveň  pětiletá lhůta udržitelnosti projektu (2009 – 2015), navázala HK ČR na předchozí období a iniciovala řadu jednání s MŠMT s cílem zajistit kontinuitu pro naplňování  podmínek zákona 179/2006 Sb. při  zapojování zaměstnavatelů do tvorby a revizí standardů profesních kvalifikací od roku 2021 dále.  I když ministr školství na začátku roku 2020 Konsorciu garantoval připravenost jednat o dalším rozvoji NSK za aktivní spolupráce resortu se zaměstnavateli, konsensu stran společného postupu nebylo dosaženo. Rok 2021 tedy považujeme za provizorium, ve kterém budeme i nadále spravovat a aktivizovat Národní síť sektorových rad.

 

NSK představuje pro firmy novou cestu k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice – od recruitmentu po outplacement.

Národní soustava kvalifikací je pružný a praktický nástroj, který nabízí:

 • vedle školní docházky novou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci, tj. uznání našich dovedností a znalostí bez ohledu na to, kde jsme se je naučili
 • prostor k propojování tradičních a nových  metod v personalistice
 • cestu ke kvalitě
 • inovativní přístup a nový směr personalistiky

Komu je NSK určena?

Bez přehánění všem, kteří se na trhu práce pohybují:

 • Občanům, kteří chtějí změnit svou původní profesi
 • Občanům v evidenci úřadů práce
 • Absolventům škol
 • Kariérovým poradcům
 • Školám a vzdělavatelům
 • Firmám
 • Profesním svazům, cechům, asociacím
 •  Ministerstvům

NSK firmám

Firmám umožňuje NSK ovlivňovat kvalitu odborníků na trhu 
Přichází-li se do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli otevřít si na internetu standardy příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně vidí, co tento zájemce musel prokázat u zkoušky, co tedy umí. Posílá-li zaměstnavatel svého pracovníka na kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, opět díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými znalostmi a dovednostmi se mu zaměstnanec vrátí.
Současně má zaměstnavatel záruku, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe, protože ho nesestavovaly ani školy či jiné vzdělávací organizace, ani žádná státní instituce, ale právě zástupci zaměstnavatelů. Personalisté navíc mohou na bázi NSK vystavět svůj personální a vzdělávací systém. A je samozřejmě možné si ho specifikovat nebo modifikovat podle potřeb vlastních pracovních pozic. Standardizovaný popis kvalifikací založený na kompetencích pracovníků a na kritériích jejich hodnocení k tomu přímo vybízí. NSK také může posílit pozici zaměstnavatelů na trhu práce. Začnou-li totiž zaměstnavatelé u zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci NSK, postupem času se zvýší kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti. Firmy si pak mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovních sil.

NSK občanům

Uchazečům pomáhá NSK zvyšovat jejich hodnotu pro pracovní trh Občan může na cestu za lepší prací vstupovat třemi cestami:

 • Přihlášením se přímo ke zkoušce z příslušné profesní kvalifikace u autorizované osoby, pokud se domnívá, že požadavky standardu je schopen splnit bez dalšího vzdělávání.
 • Absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z profesní kvalifikace u autorizované osoby.
 • Přihlášením na Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o práci a absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z příslušné profesní kvalifikace, s tím, že vše probíhá v rámci zákonných pravidel pro rekvalifikace.

Seznam všech dostupných profesních kvalifikací najdou zájemci na adrese www.narodnikvalifikace.cz a také na portálu www.vzdelavaniaprace.cz, kde se uchazeči navíc dozví, jaké vzdělávací kurzy na vybranou zkoušku navazují, a naleznou zde také nabídku volných pracovních míst.

Více na:

/jak_na_firemni_a_osobni_linkedIn_webinar_komora/