Mistrovská zkouška

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR odstartovalo realizaci projektu na podporu vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací. Zavedením mistrovské zkoušky navazujeme na přerušenou tradici Mistrů řemesel, která po staletí úspěšně fungovala. Po 70 letech tak budou mít Češi, Moravané a Slezané znovu své mistry v oboru.

Za myšlenkou zrodu Mistra řemesla stojí především odborné cechy a řemeslné asociace sdružené při Hospodářské komoře ČR. Projekt řídí Národní ústav vzdělávání ČR, v jehož Metodickém týmu zasedají mj. zástupci Hospodářské komory ČR.

Co přinese mistrovská zkouška?

OblastVýhody
Veřejné zakázkyNejen cena, ale i kvalita odvedené práce. Zadavatelé veřejných zakázek, třeba obce, budou moct určit jako jednu z podmínek pro účast na zakázce, aby řemeslník byl držitelem mistrovské kvalifikace. Dodavatel, tedy mistr řemesla, tak získá konkurenční výhodu. Veřejnému zadavateli se zjednoduší zadávání zakázek, které bude cílenější.
Ochrana spotřebiteleZákazníci si budou moct vybírat mezi mistry v oboru, kteří budou mít státem garantovanou odpovídající kvalifikaci pro realizaci zakázky, budou realizovat nejnáročnější řešení a poskytovat služby „na klíč“. Spotřebitelé získají záruku nejvyšší kvality, ale i kvalitního reklamačního, záručního a pozáruční servisu. Dojde k omezení vícenákladů a nekvalitních rozpočtů realizace. Sníží se počet stížností u ČOI, ÚOHS a soudů a zlepší se kvalita dodávaných služeb a výrobků.
Vstup na zahraniční trhyČeští řemeslníci dnes nemohou svobodně zřizovat svoje živnosti v západních zemích EU (např. rakouskou nebo německou s.r.o.), kde je prakticky ve všech státech mistrovská zkouška podmínkou založení živnosti v klíčových řemeslech. Mistrovská zkouška tak nově umožní českým mistrům vstoupit na zahraniční trhy.
Završení profesní dráhyMistrovská zkouška bude v ČR nejen oceněním řemeslníka za nejkvalitnější práci. Čeští mistři získají novou vyšší kvalifikační úroveň, která je deklarována v naprosté většině zemí EU na úrovni 5 EQF. Výjimku tvoří mistrovská zkouška v Německu, Rakousku a Švýcarsku, kde mají mistři 6 EQF.
Odborníci ve školstvíDržitelům mistrovské kvalifikace a PK Instruktor praktického vyučování bude umožněno vyučovat na školách. Pomůžou tak vychovávat učně a předávat své zkušenosti mladým lidem v regionech, které dnes čelí kritickému nedostatku kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Školy budou navíc zapojené i do příprav a realizace samotné mistrovské zkoušky.
Prestiž řemeslaSpolečenské vnímání řemeslných povolání je dnes méně atraktivní, zvláště ze strany mladých lidí. Mistrovská zkouška a mistři pomůžou zlepšit pověst řemeslných učebních a studijních oborů a společenskou prestiž řemeslníků. Firmy zaměstnávající mistry nejenže získají výhodu u veřejných zakázek, ale budou také zárukou kvalitního servisu.
Vliv na zaměstnanostMistrovskou kvalifikaci je možné využít jako vhodný nástroj pro snižování nezaměstnanosti, neboť stát může uchazeče orientovat k vlastnímu podnikání. Může státu sloužit jako eliminace předčasných odchodů z trhu práce (např. v ohrožené skupině 55+). Mistři by u svého zaměstnavatele mohli být nejen tabulkově na vyšších pozicích, tzn. včetně nároku na vyšší mzdu, ale v případě propouštění bude zájem zaměstnavatele si spíše odborníky udržet.

Co se bude zkoušet?

 • Komplexní návrh a zhotovení mistrovského díla, které bude představovat špičkovou dovednost v daném oboru a teoretické znalosti v daném oboru.
 • Teoretické znalosti v oboru, včetně řešení problémů, hodnocení kvality, definování vad, návrhů postupů k jejich odstranění aj.
 • Schopnost naplánovat a řídit komplexní zakázku. Ekonomické, právní a personální znalosti spojené s fungováním firmy a s vedením podřízených.

Na čem se v současnosti pracuje?

 • kvalifikační a hodnotící standardy mistrovských kvalifikací,
 • obsahové rámce a společné části zadání zkoušek,
 • osnovy vzdělávacích programů včetně učebních textů,
 • metodiky.

Vykonat zkoušku bude moci vyučený řemeslník minimálně s pěti lety praxe a kromě vytvoření mistrovského díla „rukama“, bude muset prokázat také schopnost připravit kompletní zakázku na klíč či znalosti jak založit a vést firmu.

Popis zkoušky:

Mistrovská zkouška bude složena z několika částí (praktická, teoretická odborná, teoretická všeobecná), které mají za úkol ověřit kompetence z těchto oblastí:

 • vytvoření mistrovského díla (návrh, zhotovení)
 • řízení prací v rozsahu oboru (kompletní zakázka na klíč – plán, rozpočet, zadání práce atd.)
 • vedení živnostenské firmy (založení, vedení firmy, účetnictví, daňové povinnosti)

Řádný průběh zkoušky a důsledné ověření všech výše popsaných kompetencí jedince ze všech oblastí je zajištěno přítomností 3 členů komise, na které jsou kladeny různé požadavky z odborné způsobilosti, včetně zajištění zastoupení zaměstnavatelské i školské sféry při realizaci zkoušky. Složení zkušební komise odpovídá následujícímu schématu:

 • odborník „praktik“ nominovaný cechem či svazem z příslušného oboru
 • odborník s hlubokými znalostmi a praxí ve výuce v příslušném oboru nominovaný jako zástupce školy vyučující daný obor
 • odborník v ekonomice a personalistice

Aby byla zajištěna skutečná kvalita mistrovské zkoušky, bude třeba ustanovit takovou autorizovanou osobu, která je bez větších obtíží schopna splnit všechny obtížné požadavky dané hodnotícím standardem mistrovské kvalifikace (zajištění všech členů zkušební komise, materiální a technické zabezpečení). Vedle požadavků hodnotícího standardu je nezbytné, aby autorizovaná osoba byla schopna poskytnout zkoušku finančně a regionálně dostupnou všem zájemcům. Důležitým aspektem pro úspěšné zavedení mistrovské zkoušky je akceptování její existence ze strany zaměstnavatelů.

Co bude potřeba?

Legislativní ukotvení mistrovské zkoušky tak, aby byl jasně stanoven její obsah, průběh a pravidla a shodoval se s dosavadní vytvořenou koncepcí a systémovým nastavením.

Mistrovská zkouška bude součástí dalšího vzdělávání. Důležité bude její legislativní ukotvení a přijetí zaměstnavateli. Je nezbytné, aby se mistrovská kvalifikace stala součástí vzdělávacího systému v ČR. Skládat ji budou držitelé výučních listů, resp. úplných profesních kvalifikací v řemeslných oborech, kteří mají alespoň pětiletou praxi v daném oboru. Varianty modelu zkoušky se připravují.

Co znamená zkratka EQF

Zavedením mistrovské zkoušky se Česká republika přihlásí k evropskému rámci kvalifikací (EQF) –  trendu, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v EU.

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF) poukazuje na úroveň vaší kvalifikace. Umožňuje porovnávat a uznávat kvalifikace získané v EU. Má osm úrovní. Mistrovská zkouška bude zařazena do páté úrovně (stupeň vzdělání 3). Například středoškolák s výučním listem po třech letech studia má úroveň EQF 3 (stupeň vzdělání 3), středoškolské studium zakončené maturitou pak úroveň EQF 4 (stupeň vzdělání 4).

Historie mistrovských zkoušek

Mistrovské zkoušky úspěšně fungovaly do roku 1949, kdy byly se změnou politického režimu zrušeny. Od 90. let bylo učiněno několik pokusů o jejich znovuzavedení. MŠMT v současné době v zavedení mistrovské zkoušky pokročilo nejdále a v tuto chvíli je realizován projekt s názvem Mistrovská zkouška – systém z Operačního programu Zaměstnanost, do kterého je zapojena i Hospodářská a Agrární komora. Cílem projektu je příprava standardů a jejich učebních dokumentů, nastavení systému mistrovských zkoušek a jejich pilotní ověření.

Publikace