Cíle a strategie vzdělávaní

V této části naleznete informace o podpoře modernizace počátečního a dalšího odborného vzdělávání v rámci modelu partnersky řízeného systému celoživotního učení, informace o Národní soustavě kvalifikací, sektorových radách, aktivitách HK ČR v oblasti identifikace nových kompetencí a tvorbě kompetenčních pyramid, přehled aktivit obnoveného Národního centra Czech Skills. Nechybí odkazy na tradiční akce typu Ocenění nejlepších absolventů, Talenty pro firmy T-Profi a nabídku vzdělávacích kurzů i seminářů od Hospodářské komory ČR. Kompletní menu najdete v pravé části obrazovky.

Otevřená strategie HK ČR pro odborné vzdělávání

Chceme přispívat ke zvyšování kvality a atraktivity odborného a profesního vzdělávání, zlepšování přístupu ke kvalifikacím pro všechny i k uznávání výsledků neformálního a informálního učení na základě Národní soustavy kvalifikací. Jsme připraveni spolupracovat na inovaci oborové soustavy a revizích rámcových a školních vzdělávacích programů jejich propojením s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací.

Jaké jsou naše priority? Čeho chceme docílit?

Spolupráce škol a firem

V počátečním i dalším odborném vzdělávání chceme stavět na spolupráci firem se školami, posilovat odborný výcvik, odbornou praxi realizovanou přímo ve firmách. Chceme podpořit zavedení duálního vzdělávání ve vybraných učebních oborech jako další vzdělávací cesty v rámci středního odborného vzdělávání. Firmy se školami spolupracují také při přípravě a realizaci závěrečných zkoušek v učebních oborech a profilových částí maturitní zkoušky ve studijních oborech středních odborných škol, chceme podpořit spolupráci při tvorbě, revizích a aktualizacích vzdělávacích programů.

Podpora vzdělávání zaměstnanců firem

HK ČR v roce 2019 zahájila na základě výzvy 110 OP Zaměstnanost projekt Vzdělávání zaměstnanců členů HK ČR. Cílem aktivit bylo zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí, a tím i zvýšení adaptability zejména starších pracovníků členských firem. Nabídka vzdělávání zahrnovala IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy a v neposlední řadě technické a jiné odborné vzdělání.

Uznávání výsledků předchozího učení

ČR pokračuje v realizaci zkoušek dle zákona č. 179/2006 sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen zákon). Hospodářská komora České republiky si stále udržuje statut autorizované osoby s největším počtem udělených autorizací. Své portfolio si udržuje a upravuje dle aktuální poptávky a potřeb zaměstnavatelů, získává a proškoluje autorizované zástupce a vytváří servis pro výkon jejich činnosti jak v rámci své činnosti jako autorizované osoby, tak i pro externí zájemce, čímž také ovlivňuje kvalitu a systém realizace zkoušek z profesních kvalifikací.

Partnerský model řízení systému celoživotního učení

Spolu s dalšími zástupci zaměstnavatelů navrhujeme vytvořit platformu pro partnerské řízení a koordinaci celoživotního učení, na které by participovali zástupci státu, zaměstnavatelů, odborů a která by se opírala o Národní síť sektorových rad. Chceme propojit již ověřená řešení a nástroje a uplatnit je v jednotlivých ekonomických sektorech. Jedná se o 8 kroků, od analýzy a predikce změn zaměstnanosti v sektorech, identifikace nových dovedností, přes revize standardů povolání a kvalifikací, vzdělávacích programů počátečního a dalšího vzdělávání až po poradenskou podporu vzdělávání v prostředí firem zaměřeného na up-Skilling a re-Skilling zaměstnanců.

KOMPETENCE 4.0 a modernizace vzdělávání

Chceme být iniciátory změny počátečního a dalšího vzdělávání ve vazbě na procesy související s Průmyslem 4.0, podporovat digitalizaci, automatizaci, pomáhat přitom především malým a středním podnikům.


Podílíme se na identifikaci nových kompetencí a tvorbě kompetenčních pyramid pro vybrané sektory české ekonomiky: ICT činnosti (zaměření na kybernetickou bezpečnost), Kreativní průmysl (se zaměřením na herní průmysl), Velkoobchod, maloobchod a e-commerce a Potravinářství. Jejich využití v počátečním odborném vzdělávání může vést k inovaci soustavy oborů a modernizaci obsahu vzdělávání od učebních oborů přes maturitní až k profesně zaměřeným oborům na terciární úrovni vzdělávání. V dalším vzdělávání se nabízí využití při tvorbě rekvalifikačních vzdělávacích programů a programů pro re Skilling a up Skilling v souladu s evropskou politikou zaměstnanosti. HK ČR proto realizovala analýzu zahraničních studií a trendů na trhu práce, zpracovala příklady dobré praxe z Rakouska, Německa a Dánska, které jsou využitelné i v našem prostředí. Součástí studie jsou i návrhy doporučení pro veřejné politiky – politiku zaměstnanosti a vzdělávací politiku České republiky.

Národní centrum CzechSkills – soutěže EuroSkills

Soutěž EuroSkills může přispět k lepší motivaci žáků zvolit si odborné vzdělávání jako atraktivní vzdělávací dráhu vedoucí k budoucí profesi, k posílení spolupráce zaměstnavatelů se školami na přípravě, aktualizacích, revizích vzdělávacích programů, na zavádění inovací ve výuce. V neposlední řadě chce zvýšit prestiž a změnit vnímání nejen učebních oborů středního odborného vzdělávání na straně široké veřejnosti.


HK ČR byla v roce 2020 ministrem školství nominována jako národní koordinátor soutěže EuroSkills. Na základě této nominace HK ČR 16. 9. 2020 obnovila své členství v organizaci WorldSkills Europe (WSE). Po 12 letech mohlo být na HK ČR obnoveno Národní centrum CzechSkills, které úzce spolupracuje s živnostenskými společenstvy, firmami, školami. Cílem Národního centra CzechSkills je zastřešit celostátní soutěže v odborných dovednostech, soutěž Talenty pro firmy T-PROFI, kterou HKČR pořádá od roku 2016 na podporu technických oborů, iniciovat vznik nových soutěží (Czech Skills VR podporující využívání virtuální reality ve výuce na školách).

Zavedení mistrovské zkoušky

Složení mistrovské zkoušky by se mělo stát garancí kvality práce řemeslníka, který se v oboru chce úspěšně uplatnit a obstát v konkurenci. HK ČR společně s MPO připravila návrh zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce, který bude předložen vládě a následně do PSP ČR.

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podporujeme transfer výsledků aplikovaného výzkumu a inovací do podnikové praxe. Vytváříme platformu, jejímž prostřednictvím spolu mohou lépe komunikovat univerzitní, výzkumná pracoviště a firmy jako součást aplikační sféry.

Kontaktní osoba:

PhDr. Helena Úlovcová

Ředitelka Odboru projektů, vzdělávání a výzkumu

e-mail: ulovcova@komora.cz
telefon: +420 724 652 252