Cíle a strategie vzdělávaní

V této části naleznete informace o podpoře vzdělávání, nabídku vzdělávacích kurzů i seminářů od Hospodářské komory, odkazy na tradiční akce typu Ocenění nejlepších absolventů, Talenty pro firmy T-Profi, detailní popis a informace o Národní soustavě kvalifikací, sektorových radách. Kompletní menu najdete v pravé části obrazovky.

Důraz na vzdělávání

Hospodářská komora České republiky klade velký důraz na vzdělávání. Vzdělávací systém musí být jednoznačně provázán s trhem práce. Je třeba sladit nabídku na straně absolventů počátečního vzdělávání a poptávku na straně firem. V současné době je právě nesoulad mezi kvalifikacemi absolventů a požadavky firemní sféry zásadní brzdou rozvoje české ekonomiky. Demografický vývoj bude mít také negativní vliv na počty absolventů. Nemůžeme si dovolit, aby český vzdělávací systém placený z veřejných prostředků produkoval vzdělané, ale na trhu práce neuplatnitelné absolventy.

HKČR plně podporuje zavedení kvalitní predikce trhu práce, která by nám dala odpověď na otázku, jaké obory budou na trhu práce žádané v příštích 5-10 letech. Bez těchto predikcí nelze měnit zaměření celého vzdělávacího systému mimo jiné i proto, že efekty dnešních akcí se projeví až s několikaletým zpožděním.

Spolupráce škol a firem

Hospodářská komora České republiky dlouhodobě usiluje o podporu spolupráce škol a firem v oblasti odborného vzdělávání. Inspirací je zejména zkušenost s duálním systémem vzdělávání v Německu a Rakousku. V českých podmínkách však nelze duální systém z různých důvodů aplikovat v krátkém čase. Proto Hospodářská komora České republiky vidí jako nejlepší řešení zavést alespoň některé prvky duálního systému, které by pomohly zlepšit situaci ve středním odborném školství.

Základem spolupráce je aktivní zapojení firem do praktické výuky. Studenti by měli praktickou výuku absolvovat ve firmě. Jen tak získají praktické znalosti ve svém oboru a zároveň získají pracovní návyky, které jsou nesmírně důležité. Během studia jim firma vyplácí stipendium, které je závislé na studijních výsledcích. Po úspěšném ukončení studia má student zajištěno zaměstnání u firmy na několik let a získá tak cennou praxi, kterou později může uplatnit i při změně zaměstnavatele. Firma musí mít možnost daňového zvýhodnění pro náklady na výuku. Toto zvýhodnění zahrnuje daňové odpočty na žáka, ale i zvýhodněné daňové odpisy na materiálně technické zajištění výuky.

Pro školu zapojení do této spolupráce bude mimo jiné znamenat, že přenechá starost se zajištěním praktické výuky na spolupracující firmě a plně se soustředí na teoretickou přípravu studenta. V některých případech bude nutné ve spolupráci s firmou upravit školní vzdělávací programy. Škole odpadne potřeba průběžného vzdělávání učitelů odborných praxí a také praktická závěrečná zkouška by měla probíhat ve firmě.

Další témata

HKČR se aktivně věnuje i dalším tématům ve vzdělávání. Usilujeme o kvalitnější učitele odborných předmětů. Chceme, aby tito učitelé byli v kontaktu s firemní sférou. Jen tak mohou sledovat aktuální trendy ve svém oboru, zavádění nových technologií a pracovních postupů. Tyto poznatky pak mohou využít při úpravě školních vzdělávacích programů.

Podporujeme zvýšení prestiže učňovského školství. Každoročně oceňujeme nejlepší absolventy středních škol.

Požadujeme zvýšení úrovně polytechnické výuky na základních školách. Opětovné zavedení dílen či nové metody, jako jsou např. polytechnické stavebnice, pomohou zabránit úpadku manuální zručnosti žáků. Polytechnická výuka na základních školách vytváří u dětí pozitivní vztah k technice a působí na rozvoj tvořivosti a logického myšlení.

V oblasti dalšího vzdělávání se HKČR podílí na tvorbě Národní soustavy kvalifikací. Jejím zavedením existuje nyní možnost jak si ověřit ve státem garantovaném systému svou profesní kvalifikaci bez nutnosti absolvovat výuku. Zaměstnavatelé získávají silný nástroj pro svou personální práci a mají jistotu, že standardy profesních kvalifikací skutečně odpovídají aktuálním požadavkům trhu práce

Zaměstnavatelé se budou více zapojovat do praktické výuky

Rozdělení odpovědnosti mezi svazy a komory umožní lépe koordinovat praktickou výuku ve firmách a zavádět prvky duálního vzdělávání do českého vzdělávacího systému.

Zástupci střešních zaměstnavatelských organizací – Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Agrární komory ČR – podepsali dne 20. října 2016 vzájemnou dohodu o rozdělení odpovědnosti zaměstnavatelských organizací za jednotlivé skupiny oborů odborného vzdělávání na středních školách.

Cílem dohody je na jedné straně deklarovat připravenost zaměstnavatelů převzít odpovědnost za některé důležité činnosti, vyplývající ze spolupráce škol a firem, současně ale také tyto koordinační činnosti v rámci vzdělávacího systému aktivně vykonávat.

Konkrétně jde např. o:

  • zajišťování míst pro odborný výcvik a odbornou praxi žáků SŠ,
  • dojednávání stáží učitelů ve firmách,
  • účast zástupců zaměstnavatelů u závěrečných a maturitních zkoušek,
  • zpracování stanovisek k zápisu a změnám ve školském rejstříku,
  • apod.

Dohoda dále umožňuje delegovat koordinační činnosti na některou z jejich oborových asociací či společenstev, které projeví zájem se do činností zapojit. Každá ze smluvních stran také pověří pro účely komunikace s orgány státní správy a samosprávy, firmami a školami jednu osobu, jako koordinátora spolupráce.

Konkrétní obsah a rozsah činností a možnosti jejich pilotáže v rámci výzev z OP VVV budou zaměstnavatelé následně vyjednávat s ministrem školství,  mládeže a tělovýchovy, Robertem Plagou.
Podrobné rozdělení odpovědností je v příloze této zprávy.

Koordinátorem spolupráce pro obory garantované Hospodářskou komorou ČR je:

PhDr. Helena Úlovcová

Ředitelka Odboru projektů, vzdělávání a výzkumu

e-mail: ulovcova@komora.cz
telefon: +420 724 652 252

Míra znalostí techniky a technologií je důležitá možnost využít technický pokrok a jeho důsledky pro sebe i pro celou společnost. Tato schopnost vyhrát a obstát ve stále více technickém a vědeckém světě musí být hnacím motorem, a to jak pro jednotlivce, tak pro společnost.

V posledních desetiletích se Česká republika snaží etablovat jako země s vysokým technologickým potenciálem, snaží se vymanit z porevolučního evropského nálepkování o skladišti a montovně Evropy.

Budoucnost leží v kvalitně připravené nové generaci, která bude schopna technický a technologický pokrok naší zemi zajistit. Právě odborné vzdělávání a rozvoj mládeže jsou nezbytným předpokladem pro další zajištění tohoto úspěchu a udržení naší inovační síly.

Právě zde musí Hospodářská komora co nejvíce uplatnit svůj vliv, svůj členský potenciál i schopnost formulovat nové požadavky. A nejenom to, hlavní doménou Hospodářské komory musí být podpora a přímé působení na uvádění těchto požadavků do každodenní vzdělávací praxe na všech stupních.

Primární odpovědnost za všeobecné vzdělávání dětí a mládeže – a tedy i pro všeobecné technické vzdělání – má školský systém. V České republice je dnes všeobecné technické vzdělávání ve škole prapodivný slepenec, spíše nechtěně trpěný než žádaný.

V důsledku tohoto nekoncepčního vývoje, má mnoho mladých a jejich rodičů velmi zkreslený obraz o technickém vzdělávání, který je degradován do dvou mezních poloh, buď špičkový vědec popř. počítačový vývojář, nebo nevzdělaný dělník v pomocných profesích. Změna tohoto paradigmatu se musí stát hlavním cílem Hospodářské komory.

Hospodářská komora i přes její legislativní kompetence, přijímá spoluodpovědnost za technické vzdělání a vidí to jako předpoklad pro své nové strategické postavení lídra v této oblasti.  Hospodářská komora musí být příkladem a ukazovat cestu k technické připravenosti společnosti jako základního předpokladu rozvoje pro budoucnost.