Všeobecné obchodní podmínky Hospodářské komory České republiky

 

 1. Základní ustanovení
  • Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Hospodářskou komorou České republiky (dále „HK ČR“ či „Prodávající“) a Kupujícím prostřednictvím internetového rozhraní umístěného na internetové adrese komora.cz (dále také webové stránky Prodávajícího).
  • Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Vyplněním a odesláním závazné objednávky – elektronického formuláře (příp. podpisem) uznává Kupující následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře.
  • Identifikační a kontaktní údaje Prodávajícího:

Hospodářská komora ČR

se sídlem Florentinum,

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,

IČO: 492 79 530,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 8179

emailový kontakt: info@komora.cz

telefonický kontakt: 266 721 300

 • Kupujícím je každá osoba, která prostřednictvím internetu odeslala řádnou objednávku zboží nabízeného Prodávajícím na jeho webových stránkách.
 • Předmětem kupní smlouvy je zboží nabízené Prodávajícím na jeho webových stránkách.
 1. Objednávka a přijetí objednávky
  • Kupující objednává zboží elektronickou formou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). Formulář objednávky obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním a způsobu úhrady kupní ceny zboží.
  • Před odesláním formuláře objednávky Prodávajícímu má Kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře objednávky vložil.
  • Formulář objednávky odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno Kupujícímu.
  • Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části pokud již nemá zboží vůbec nebo v rozsahu požadovaném v objednávce. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany Prodávajícího.
  • Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  • Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

 

 1. Platební a dodací podmínky
  • Kupující je povinen uhradit cenu za zboží a jeho dodání dle odeslané objednávky.
  • Způsoby úhrady:
   • hotově – na recepci v místě sídla Prodávajícího,
   • bankovním převodem na číslo účtu uvedené v objednávkovém formuláři s uvedením variabilního symbolu, které odpovídá číslu objednávky.
  • Způsob dodání:
   • osobní převzetí v místě sídla Prodávajícího,
   • prostřednictvím České pošty.
  • Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny včetně ceny za dodání zboží ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Ceny jsou uvedeny včetně platné DPH.
  • Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky Kupujícímu. Uvedené ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě Kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
  • Platba je považována za uskutečněnou v okamžiku, kdy je připsána na účet Prodávajícího, jež je uveden v objednávkovém formuláři.
  • Nedojde-li platba na účet Prodávajícího do 10 dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu, má Prodávající právo odstoupit do kupní smlouvy. O odstoupení Prodávající Kupujícího vyrozumí prostřednictvím emailové adresy, kterou Kupující uvedl v objednávce.
  • Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená Kupujícím v objednávce.
  • Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Pokud zásilka dorazí ke Kupujícímu poškozená, Prodávající doporučuje, aby Kupující postupoval následovně:
   • Prohlédl zásilku před dopravcem.
   • V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený apod.) sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky.
   • V případě problému s dopravcem může Kupující kontaktovat Prodávajícího na adrese info@komora.cz. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést “Stížnost na přepravu”, dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo objednávky, případně číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí Kupujícímu další postup.
 1. Právo odstoupit od smlouvy
  • V případě, že Kupující je spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu.
  • Kupující spotřebitel v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem), a to nejpozději v poslední den lhůty.
  • Pokud Kupující spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo oznámení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které Prodávající obdržel od Kupujícího, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil Kupující pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčí jinak.
  • Prodávající však nevrátí platbu zpět dříve, než obdrží vrácené zboží nebo než Kupující prokáže, že zboží odeslal Prodávajícímu.
  • Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy využitím svého práva dle čl. 4.1 těchto VOP, je Kupující povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vrátit Prodávajícímu zboží, které od něj obdržel, a to na adresu sídla Prodávajícího HK ČR Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1.
  • Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy využitím svého práva dle čl. 4.1 těchto VOP, nese náklady na vrácení zboží.
  • Kupující spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 2. Práva z vadného plnění
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.
  • Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:
   • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
   • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • odstoupit od kupní smlouvy.
  • Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího („reklamace“), a to buď osobně v místě jeho sídla HK ČR Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 nebo písemně na téže adrese.
  • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; Prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Reklamované zboží Kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace – sídlo Prodávajícího (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda Kupující koupil reklamované zboží skutečně od Prodávajícího, Prodávající doporučuje, aby Kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie objednávky, dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení Kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží Kupujícímu zasláno (Českou Poštou).
  • Dopravu reklamovaného zboží hradí Kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle Prodávající zpět na vlastní náklady.
  • Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.
  • Bližší a další informace o stavu reklamace získá Kupující emailem: info@komora.cz.
 3. Rozhodčí doložka a řešení sporů
  • Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou se nejdříve snaží obě strany vyřešit smírem. Pokud nedojde ke smíru, řídí se českým právním řádem a budou řešeny u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky jedním rozhodcem, kterého určí předseda rozhodčího soudu, na základě žádosti, kterékoli ze smluvních stran. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze. Náklady řízení včetně odměny rozhodce uhradí strana, která byla ve sporu neúspěšná. Ustanovení tohoto bodu neplatí v případě, že má Kupující postavení spotřebitele.
  • V případě sporů vzniklých v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou s Kupujícím spotřebitelem se obě strany nejdříve snaží situaci vyřešit smírem. Pokud nedojde ke smíru, řídí se českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a občanským soudním řádem.
 4. Závěrečná ustanovení
  • Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené na webových stránkách Prodávajícího) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Vyplněním objednávkového formuláře prostřednictvím internetového rozhraní, zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email, tel. číslo Kupujícího poskytnutých v objednávce pro účely uzavření kupní smlouvy.
  • Stane-li se některé ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky HK ČR nabývají platnosti a účinnosti dne 20.3.2018, tj. dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách HK ČR. Změny jsou vyhrazeny.

V Praze dne 20.3.2018