Testování na koronavirus ve firmách

Poslední aktualizace 24. 3. 2021, 15:50 hodin. 

Etapy testování ve firmách:

 • 1. etapa testování: Vláda na svém jednání 1. 3. schválila povinné testování ve firmách s více než 250 zaměstnanci, testování je povinné od 3. března 2021. Od 5. března se povinnost týká i podniků s 50 až 249 zaměstnanci.
 • 2. etapa testování: Nejpozději od 26. března se do povinného testování zaměstnanců musí zapojit i malé firmy zaměstnávající nejméně 10 osob. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda v pondělí 15. března 2021.
 • 3. etapa testování: Vláda dne 22. března 2021 rozšířila povinné testování i na nejmenší firmy od 1 do 10 zaměstnanců, neziskové organizace a osoby samostatně výdělečně činné. Povinnost pro ně začne platit od 6. dubna. 

Kdo testuje:

Velikost firmy vychází z Registru ekonomických subjektů. Do limitu počtu zaměstnanců se počítají i zaměstnanci, kteří na pracovišti z různých důvodů nejsou přítomni. Např. ti na home office se sice v pravidelných intervalech netestují, až pak před příchodem na pracoviště – a i těm je povoleno samotestování mimo pracoviště, ale do limitu zahrnuti jsou. U ostatních je to obdobné.

Testování zaměstnanců se řídí těmito opatřeními MZDR (č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN, a ve znění opatření ze dne 15. 3. č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN a nyní ve znění opatření ze dne 22. 3. č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN).

Zaměstnavatelé nově nesmí umožnit na pracovišti přítomnost zaměstnance („zaměstnanec“ je zjednodušení, protože tento pojem v podstatě zahrnuje výkon práce nebo obdobné činnosti jakýmikoli osobami nacházejícími se na kterémkoli pracovišti zaměstnavatele, a to včetně třeba dodavatelských OSVČ), který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo Ag test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Zaměstnanec je povinen se takovému testování podrobit, pokud se na něj nebude vztahovat jedna z níže uvedených výjimek.

Zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců nad 250 a více:

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců 250 a více platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

 • smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 3. 3. 2021;
 • musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 5. 3. a 12. 3. 2021;
 • od 12. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.
 • opatření ministerstva zdravotnictví k testování ve firmách nad 250 zaměstnanců ZDE

Zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců od 50 do 249:

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 50 do 249 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

 • smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 5. 3. 2021;
 • musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 8. 3. a 15. 3. 2021;
 • od 15. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.
 • opatření ministerstva zdravotnictví k testování ve firmách od 50 do 249 zaměstnanců ZDE

Zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců od 10 do 49:

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 10 do 49 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

 • smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 17. 3. 2021;
 • musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 19. 3. a 26. 3. 2021;
 • od 26. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.
 • opatření ministerstva zdravotnictví k testování ve firmách od 10 do 49 zaměstnanců ZDE

Zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců od 1 do 9:

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 1 do 9 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

 • smluvně musí zajistit dostupnost testů pro své zaměstnance do 28. 3. 2021;
 • od 6. 4. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.
 • opatření ministerstva zdravotnictví k testování ve firmách od 1 do 9 zaměstnanců ZDE

Důležité upozornění: Za zaměstnance jsou považováni přidělení agenturní zaměstnanci a dále i  další osoby, které na základě jiného vztahu než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Testování osob samostatně výdělečně činných:

Pro živnostníky a osoby samostatně výdělečně činné bude od 6. 4. 2021 platit povinnost antigenního testování na covid-19 v případě, že se při výkonu své práce setkávají se třetími osobami (s výjimkou osob ve společné domácnosti). Testy na přítomnost koronaviru při výkonu povolání nesmí být starší než 7 dní. Opatření ministerstva zdravotnictví k povinnému testování OSVČ čtěte ZDE.

Výjimky (testovat se nemusí):

 1. zaměstnanci pracující formou home office a nedostavující se na pracoviště (testováni musí být tehdy, vznikne-li potřeba, aby se na pracoviště dostavili),
 2.  osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19,
 3. osoby s certifikátem MZdr  o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.

Důležité termíny pro zaměstnavatele:

 • po 3. 3. 2021 musí být zajištěny testy (zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci)
 • po 5. 3. 2021 musí být zajištěny testy (zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci)
 • po  17. 3. 2021 musí být zajištěny testy (zaměstnavatelé s 10 až 49 zaměstnanci), po 28. 3. 2021 musí být zajištěny testy (zaměstnavatelé s 1 až 9 zaměstnanci)
 • kdykoli po 5. 3. 2021, nejpozději však do 11. 3  . 2021 výzva zaměstnancům podrobit se testům (zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci)
 • kdykoli po 8. 3. 2021, nejpozději však do 14. 3. 2021 výzva zaměstnancům podrobit se testům (zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci)
 • kdykoli po 17. 3. 2021, nejpozději však do 25. 3. 2021 výzva zaměstnancům podrobit se testům (zaměstnavatelé s 10 až 49 zaměstnanci), kdykoli po 28. 3. 2021, nejpozději však do 5. 4. 2021 výzva zaměstnancům podrobit se testům (zaměstnavatelé s 1 až 9 zaměstnanci)
 • počínaje 12. 3. 2021 žádný zaměstnanec na pracovišti bez negativního testu (zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci)
 • počínaje 15. 3. 2021 žádný zaměstnanec na pracovišti bez negativního testu (zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci)
 • počínaje 26. 3. 2021 žádný zaměstnanec na pracovišti bez negativního testu (zaměstnavatelé s 10 až 49 zaměstnanci)
 • počínaje 6. 4. 2021 žádný zaměstnanec na pracovišti bez negativního testu (zaměstnavatelé s 1 až 9 zaměstnanci a OSVČ)

Zaměstnavatelé mohou testování zaměstnanců organizovat v termínech dle svého uvážení, ale vždy tak, aby zaměstnanci bez negativního testu (který nesmí být starší než 7 dnů) nebyla umožněna přítomnost na pracovišti.

Pokud bude zaměstnanec v 7 dnech následujících po termínu testování vyhlášeném zaměstnavatelem vykonávat práci výlučně na jiném pracovišti zaměstnavatele, než na kterém je organizováno testování, je zaměstnavatel povinen umožnit takovému zaměstnanci (s výjimkou zaměstnance na home office), aby se podrobil testu mimo pracoviště zaměstnavatele.

Přehled nejčastějších dotazů

Vzhledem ke stále častější poptávce po informacích ohledně testování ve firmách jsme pro vás připravili přehled nejčastějších dotazů s vypracovanými odpověďmi. Při zpracování jsme vycházeli jednak z usnesení vlády č. 191 z 24. 2. 2021 k podpoře provádění testů na onemocnění COVID-19 laickou osobou u společností podnikajících v ČR a OSVČ z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven (vč. materiálu pro jednání vlády), tak z informací, které jsme získali od Ministerstva zdravotnictví.

Jaké jsou možnosti zajištění antigenního testování ze strany zdravotnického personálu?

 1. Závodní lékař – poskytovatel pracovně-lékařských služeb – testování ve firmě

Antigenní testování ve firmě bude prováděno prostřednictvím firemního závodního lékaře – poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních služeb).

Závodní lékař provede testování v jedné z níže uvedených variant:

 • Poskytovatel již má uzavřenu smlouvu (všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství). Pokud nemá ordinaci v areálu firmy, tak požádá dle zákona o zdravotních službách o povolení o nové místo poskytovaní zdravotních služeb.
 • Poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu. V souladu s organizačním opatřením VZP č. 54/2020 požádá pro potřeby úhrady o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ) na emailové adrese VZP ČR testovani_covid@vzp.cz
 1. Smlouva s externím poskytovatelem zdravotních služeb – testování ve firmě

Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí pro zaměstnavatele testování zaměstnanců přímo v provozovně firmy.

 1. Testování mimo prostory firmy ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center

Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance na testování do sítě stávajících odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů provádějících antigenní testování je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, ale je možné využít i kterékoliv tam neuvedené poskytovatele, kteří tuto službu nabízejí.

 1. Testování mimo prostory firmy v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování

Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování v tzv. sekundární síti poskytovatelů zdravotních služeb, kteří antigenní testování provádí ve svých ordinacích – praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři, a další poskytovatelé provádějící testování.

Pro všechny uvedené varianty platí, že:

 • Úhrada bude provedena z veřejného zdravotního pojištění (prostřednictvím výkonu 99949)
 • Poskytovatel (závodní lékař ve variantě 1) bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

Jaká je frekvence antigenního testování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění?

Antigenní testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytované pojištěncům zdravotní pojišťovny je možné v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR provádět 1krát za 3 dny. Firmy mají povinnost testovat zaměstnance 1krát týdně.

Lze zajistit testování zaměstnanců ve firmách a OSVČ prostřednictvím samotestování?

Antigenní testování zaměstnanců ve firmě a u OSVČ může být dále prováděno i prostřednictvím samotestování.

Firma či OSVČ nakoupí samoodběrové testy a poskytne je zaměstnancům k provedení samotestování. Zdravotní pojišťovny vytvoří preventivní program fondu prevence sloužící k odhalování onemocnění Covid 19 prostřednictvím příspěvku k úhradě samoodběrových testů, které zaměstnavatelé a OSVČ prokazatelně využijí pro pojištěnce příslušné pojišťovny. Výše příspěvku na 1 pojištěnce je nastavena ve výši skutečně uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.

Firma či OSVČ vystaví jedenkrát za měsíc přehled zaměstnanců firmy či OSVČ (pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny), kteří absolvovali sebetestování, který následně předloží pojišťovně. Zdravotní pojišťovny jedenkrát za měsíc na základě přehledu zaměstnanců či OSVČ proplatí firmám či OSVČ náklady spojené s pořízením testu v maximální hodnotě výše uvedené.tj. ve výši skutečně uplatněných nákladů, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.

Vzhledem k tomu, že u této varianty není zajištěno napojení firmy na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a není tak možné plnit všechna povinná a jednotná hlášení podle pravidel antigenního testování, je nutné:

Při pozitivitě provedeného antigenního testu laickou osobou zajistit bezprostřední informování (telefonicky, e-mailem) závodního lékaře (poskytovatele pracovně – lékařských služeb) nebo registrujícího praktického lékaře, který rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN.

Firma je povinna zajistit likvidaci potenciálně infekčního materiálu (použitých testů). Bližší informace k bezpečné likvidaci použitých testů naleznete níže.

Které antigenní testy pro laické testování lze využít?

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. naleznete na tomto odkazu. Upozorňujeme, že seznam antigenních testů, kterým byla udělena dočasná výjimka Ministerstva zdravotnictví, je průběžně aktualizován.

Jaký je rozdíl mezi testy?

Konkrétní / detailní informace o testu jsou uvedeny v návodu k použití u jednotlivých testů a nelze je zobecnit. Lze však uvést, že výjimky jsou udělovány pouze pro testy, které umožňují alespoň jeden z následujících způsobů odběru vzorku laickou osobou:

 • výtěr z přední části nosu
 • sliny (tzv. plivací test)
 • výtěr ze zadní strany dutiny ústní

Jak mají firmy a OSVČ postupovat při provádění samoodběrových testů a při vystavení přehledu zaměstnanců či osob (pojištěnců), kteří testování absolvovali?

Postup, jak od 1. března 2021 samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění, zveřejnilo na svém webu Ministerstvo průmyslu a obchodu, naleznete ZDE. Na tomto odkazu nalezete tako vzor přehledu o provedených testech. Podle informací z Ministerstva zdravotnictví zdravotní pojišťovny připravují elektronické vykazování, které zveřejní. Vůči pojišťovnám se bude první vyúčtování provádět v dubnu.

Jak vykazovat testování zaměstnanců, aby bylo v souladu s GDPR?

Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl své vyjádření k aktuální povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19.  Zaměstnavatelé při plnění uložené povinnosti provádět testování zaměstnanců na přítomnost nákazy SARS-CoV-2 zpracovávají osobní údaje ke splnění právní povinnosti, která se na ně vztahuje dle obecného nařízení. Při testování zaměstnanců je zpracovávána i zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle obecného nařízení. Samotné záznamy o provedení testů u jednotlivých zaměstnanců je možno využívat pouze v přímé souvislosti s plněním povinností uložených mimořádným opatřením.

Vlastní záznamy o provedení testů u zaměstnanců mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance, údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu SARS-CoV-2. Stejné omezení rozsahu pouze na nezbytné osobní údaje platí i pro případné dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance.

Doba uchování evidence provedených testů zaměstnanců nebyla v tomto opatření stanovena. Lze dovodit, že zaměstnavatelé mají povinnost vést evidenci provedených testů zaměstnanců nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a do vypořádání finančních nároků, které jim mohou testováním vzniknout.

Samotná evidence provedených testů zaměstnanců musí být náležitě zabezpečena a přístup k ní by měly mít pouze osoby pověřené plněním úkolů k dodržování mimořádného opatření. Každý ze zaměstnavatelů musí přihlédnout ke svým organizačním a technickým dispozicím, aby evidenci provedených testů řádně zabezpečil před možnou ztrátou nebo zpřístupněním neoprávněným osobám.

Upozornit je třeba i na povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům informace o zpracování osobních údajů za účelem testování, mimo jiné o právním základu tohoto zpracování, případném předání údajů orgánům ochrany veřejného zdraví jako příjemcům a době uložení údajů. Záznamy o zpracování osobních údajů zaměstnanců za účelem testování jsou vedeny jako součásti záznamů o činnostech zpracování podle článku 30 GDPR.

Jak řešit konflikt se zaměstnanci, kteří se odmítají nechat otestovat? Například proto, že způsob samotestů považují za bolestivý či neúměrně invazivní.

Mimořádné opatření MZdr ukládá povinnost absolvovat test u zaměstnavatele (nebo v odběrovém centru). Odmítnutí testu zaměstnancem bez doložení potvrzení o absolvování testu jinde lze považovat za porušení § 301 písm. c) zákoníku práce a dle toho lze vyvodit pracovněprávní důsledky.

Je možné testy rozdat zaměstnancům, aby si je provedli v domácím prostředí ještě před příchodem na pracoviště? Pokud ano, jak lze zabránit tomu, aby zaměstnanec předložil zfalšovaný negativní test, i když byl pozitivní?

Mimořádné opatření toto umožňuje pouze v případě, že zaměstnanec předchozích alespoň 7 dnů nedocházel na pracoviště. A priori se nepředpokládá, že by potenciálně pozitivní zaměstnanec chtěl šířit nakažlivou chorobu. Výsledky testů (i těch provedených mimo pracoviště) musí pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny či hygienické stanice zaměstnavatel evidovat. Také musí uschovat faktury za nákup testů, nejen pro účetní, ale i kontrolní účely.

Zaměstnanec si provede samotest s pozitivním výsledkem. Následně s nějakým odstupem jde na PCR test, který je také pozitivní. Od kdy nastupuje do karantény?

Okamžitě po pozitivním samotestu má povinnost informovat lékaře či hygienickou stanici, kteří kromě vypsání žádanky na PCR test stanoví další postup. Předpokládáme, že stanoví i povinnost izolace.

Jak zlikvidovat potenciálně infekční materiál (použité testy)?

Dle metodického sdělení odboru odpadů MŽP k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob platí pro správnou manipulaci tyto pokyny:

 • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
 • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
 • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
 • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
 • Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo
 • použijte dezinfekční gel.
 • Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

Kompletní metodické sdělení naleznete ZDE.

Jak řešit testování, když dodavatel nestihne včas dodat testy? Bohužel, dodací lhůty u některých dodavatelů antigenních testů není vyhovující.

Zaměstnavatel nesmí netestované zaměstnance vpustit na pracoviště. Může využít buď samotestování na pracovišti, testování u závodního lékaře či ve smluvním zařízení. Nezajistí-li v potřebné míře testování a pokud nelze fungovat pouze s otestovanými zaměstnanci, musí pracoviště do chvíle, kdy se testování zajistit podaří, uzavřít.

Jsme firma, na níž se vztahuje povinné testování. Měli bychom požadovat test i od externích firem či např. řidičů, kteří vjíždí do areálu podniku?

V těchto případech je třeba si vyřešit otázku, do jaké míry tyto osoby přicházejí do styku s vlastními zaměstnanci. V některých případech jsou i jiné osoby než vlastní zaměstnanci za vlastní zaměstnance považovány.

Jsou to jednak agenturní zaměstnanci přidělení k výkonu práce a dále další osoby, „které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.” Za tyto další osoby lze považovat jak OSVČ, tak i zaměstnance jiného zaměstnavatele, důležitou podmínkou je společný výkon práce.

Do jaké míry se jedná o společný výkon práce u řidičů zajíždějících do areálu a provádějících např. nakládku a vykládku, je třeba posoudit vzhledem ke všem okolnostem. Každopádně nejpozději od 6. 4. 2021 by všichni zaměstnanci ať už vlastní nebo cizí a všechny OSVČ měli absolvovat nejméně jednou za 7 dnů test (pokud pro ně neplatí výjimka z testování). Pokud chcete mít jistotu, že vaši smluvní partneři si tuto povinnost plní, můžete je požádat, aby vám tuto skutečnost prokázali např. formou čestného prohlášení. Doporučujeme je s tímto požadavkem seznámit v dostatečném předstihu.

Je pracovník inspekčního orgánu, který vykonává pracovní úkony na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (přítomnost na kontrole, sepsání protokolu, projednání nálezu) povinen prokázat, že splnil testovací povinnost dle vládního opatření?

Povinnost kladená na „další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci“ se nevztahuje na osoby, které vykonávají kontrolní nebo inspekční činnost u daného zaměstnavatele. U těchto osob tak zaměstnavatel nejen, že nemá povinnost zajistit testování, ale ani nemá právo po nich vyžadovat prokázání se testem. Tyto osoby nevykonávají práci nebo obdobnou činnost se zaměstnanci zaměstnavatele, neboť smyslem jejich činnosti je jiná práce, než je předmět činnosti zaměstnavatele. Inspekce nebo kontrola není spolupráce. Nicméně je třeba připomenout, že i tyto osoby podléhají povinnosti testování, avšak ve vztahu k jejich zaměstnavateli.

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku?

Hospodářská komora eviduje značný zájem podnikatelů a firem o odborné poradenství, zejména pak v souvislosti s koronavirovou pandemií a jejími dopady na byznys. Podnikatelé se proto mohou obracet na bezplatnou poradnu, kterou Hospodářská komora provozuje ve spolupráci se svými partnery. Poradna je dostupná ZDE.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/