Inovace a podnikání

Řada ekonomicky a průmyslově vyspělých zemí se již několik let zabývá nástupem tzv. 4. průmyslové revoluce. Ta zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, služeb, logistiky a dalších částí hospodářství, včetně souvisejících oblastí s dopadem do celé společnosti. Předpokládané dopady této evoluční revoluce jsou celospolečenské. Avšak v samotném centru pozornosti stojí průmyslová výroba. Proto se iniciativa podporující rozvoj 4. průmyslové revoluce nazývá v SRN Industrie 4.0, v České republice používáme termín Průmysl 4.0.

V současné době je nutné definovat, jak mají být systémově řízené jednotlivé agendy Společnosti 4.0 (mimo technologie jde i o vzdělávání, sociální systém, trh práce, atd.). Klíčové je, aby výsledky dopadů agend směřovaly k praktickému fungování a reflexi potřeb průmyslové výroby podle principů Průmyslu 4.0.

V širším pojetí vytváří Společnost 4.0 rámec souvisejících oblastí jak technologického, tak celospolečenského rozměru. Stát, hospodářští a sociální partneři, kteří zastupují zaměstnavatele i zaměstnance, a další aktéři, hrají zásadní roli v oblasti financování aplikovaného výzkumu (AV). Společně definují strategické cíle dalšího výzkumu a vývoje (VaV), které zajistí bezpečnost a posílení dynamiky rozvoje vzdělávacího systému. Důraz je kladený na užší spolupráci škol s průmyslovým sektorem a adaptací trhu práce na očekávané změny.

Za účelem podpory a rozvoje podnikání byl na jaře 2017 založen Výzkumný ústav pro podnikání a inovace.

Podporu podnikání a inovací HK ČR realizuje prostřednictvím projektů s mezinárodním přesahem jako je projekt CERIecon, zaměřený na podporu start-upů, ACS4SME prohlubující činnost škol a firem při spolupráci na odborné přípravě či projektem Erasmus pro mladé podnikatele, který umožňuje výměnu zkušeností mezi podnikateli z jednotlivých zemí.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/