Evropské projekty

Strukturální fondy

Česká republika se do politiky hospodářské a sociální soudržnosti plně zapojila hned po svém vstupu do EU v roce 2004. Přestože programové období 2000–2006 už pomalu končilo, ČR byla v čerpání své alokace ve výši 1,6 mld. eur velmi úspěšná. Pozitivně se odrazila jak „přípravka“ – zkušenost země s tzv. předvstupními nástroji (PHARE, ISPA) a Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova (SAPARD) –, tak fakt, že prostředky byly čerpány pouze skrze pět operačních programů (čtyři sektorové a jeden regionální).

V dalším programovém období 2007–2013 už bylo vše jinak. Česko získalo pro danou „sedmiletku“ alokaci ve výši přes 26 mld. eur, což z něj činilo papírového premianta v objemu prostředků na jednoho obyvatele. Čerpání ale bylo a je problematické, na čemž se z velké části podepsalo komplikované aranžmá čtyřiadvaceti operačních programů a osmnácti řídících orgánů, což mnohokrát kritizovala i Evropská komise. Důsledky jsou všeobecně známé.

Přehled čerpání prostředků z fondů EU k listopadu 2014

Více informací na https://www.euroskop.cz/8640/sekce/cr-a-strukturalni-fondy/

Změny pro období 2014-2020

V programovém období 2014–2020 by mělo dojít k řadě změn, jež by měly reputaci Česka v EU zlepšit. Kromě mírného snížení počtu operačních programů – a především vytvoření jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – by mělo dojít například k užšímu provázání kohezní politiky v celé EU se strategií Evropa 2020 (mezi nová témata budou patřit například otázky ochrany klimatu, stárnutí populace či migrace) nebo k častějšímu využívání finančních nástrojů (například revolvingových úvěrů) namísto „klasických“ dotací. S tím souvisí i snížení celkové alokace na 22 mld. eur.

V samotné ČR by pak mělo být zavedeno jednotné metodické prostředí (viz Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020) či jednotný elektronický systém (MS2014+).

První výzvy k předkládání projektů v rámci programového období 2014–2020 budou vypsány s největší pravděpodobností ve druhém kvartálu roku 2015, po definitivním schválení všech nových operačních programů Evropskou komisí začátkem roku 2015. Uzavře se tak téměř pět let trvající období příprav ČR.

Komunitární programy EU

Komunitární programy se financují přímo z rozpočtu EU. Ta na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40-75 % (výjimečně až 100 procent). Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury. U některých programů jsou gestorem národní agentury.

Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu. Žadatelé musí peníze použít na konkrétní a v projektu předem uvedené účely. Nejvýznamnějšími programy v období 2014-2020 jsou programy Erasmus+ a program pro vědu, výzkum a inovace Horizont 2020 nebo program LIFE s navýšeným rozpočtem.

K novým programům patří Kreativní Evropa nebo Nástroj pro propojení Evropy. Na rozdíl od strukturálních fondů nejsou peníze u komunitárních programů většinou určeny pro členský stát, ale pro konkrétní program. Žadatelé z České republiky tedy nemají automatický nárok na část prostředků v rozpočtu daného programu.

Komunitární programy nemají jednotná pravidla pro přidělování finančních prostředků a organizaci výběrových řízení. K jednotlivým programům se vypisují výzvy k předkládání projektů, které se zveřejňují i na webových stránkách jednotlivých komunitárních programů.

U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle, metody a formy spolupráce by měly přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské zaměření. O finanční podpoře projektu rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise.

Konečnými příjemci finančních prostředků z komunitárních programů jsou veřejné i soukromé subjekty z celé Evropské unie. Část prostředků na programy je určena také pro subjekty ze třetích zemí mimo EU.

Projekt může podat členský i nečlenský stát EU, ústřední orgány státní správy, místní a regionální orgány, sociální partneři, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce, národní statistické úřady, média atd.

Od září 2007 probíhají v České republice Veletrhy komunitárních programů. Čeští gestoři komunitárních programů na nich potencionálním žadatelům představují možnosti programů a principy podávání žádostí. Součástí veletrhu je i možnost osobního setkání, výměny kontaktů a upřesnění projektových záměrů.

Tématické rozdělení komunitárních programů

Skladba i obsah programů se průběžně upravují podle aktuálních priorit. Evropská unie podporuje v období 2014-2020 projekty v následujících oblastech:

Výzkum, vývoj a inovace Horizont 2020
Vzdělávání Erasmus+
Vnitřní trh Nástroj pro propojení Evropy (CEF), FISCALIS 2020,
CUSTOMS 2020
Životní prostředí LIFE
Podnikání COSME
Kultura Kreativní Evropa
Justice a vnitro Práva a občanství, Soudnictví (Justice), Evropa pro občany, HERCULE III, PERICLES 2020
Sociální politika Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)
Zdraví Zdraví pro růst

Brožura „Evropské programy v letech 2014–2020 – Inspirace pro podnikavé“

Evropské programy v letech 2014–2020

Česká podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU.

Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014–2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE.

Čtenář v brožuře nalezne popis jednotlivých programů, včetně přiblížení jejich struktury a cílů, výčtu financovaných aktivit, způsobu financování, profilu žadatelů, podmínek účasti či užitečných kontaktů a internetových odkazů. Brožura ke stažení zde (PDF)  

Více informací na https://cebre.cz/publikace/studie-a-brozury/brozura-evropske-programy-v-letech-2014-2020-inspirace-pro-podnikave

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/