Projekty a dotace

V této části naleznete informace o Strukturálních fondech, Unijních programech a změny pro nové programovací období 2021 – 2027 vč. aktualit k Víceletému finančnímu rámci (VFR). Kompletní menu nalezneme v pravé části obrazovky. 

Strukturální fondy

Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky soudržnosti. Jejich prostřednictvím se investují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Prostředky z těchto fondů mají zájemci možnost čerpat skrze jednotlivé operační programy. Mimo strukturálních a investičních fondů existuje i celá řada dalších specificky zaměřených nadnárodních fondů zřizovaných Evropskou unií. Více informací naleznete na https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Informace-o-fondech

Nové programové období 2021 – 2027 a Víceletý finanční rámec (VFR)

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) se aktivně věnuje přípravě ČR na nové programové období, jak na úrovni evropské, tak i národní. Situace k realizační fázi programového období evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) 2021 – 2027 zůstává nadále nepřehledná, příprava se ze strany EU včetně schválení víceletého finančního rámce zpozdila téměř o rok. Pro členské státy je nutností se vyrovnat s řadou nových výzev, které jednotlivé státy a i EU jako celek čekají. Pozice ČR je v současné době definována v řadě strategických dokumentů vznikajících ve spolupráci s odbornou veřejností. Dne 9.2.2019 vláda rozhodla o struktuře operačních programů pro období 2021-2027. Schválený návrh počítá s osmi operačními programy, které budou v následujících měsících detailně rozpracovány, a to včetně podporovaných oblastí a rozdělení prostředků. Pro Českou republiku bude na období 2021-2027 k dispozici 20,1 mld. EUR (běžné ceny), nicméně i tato výše je ještě předmětem jednání s Evropskou komisí. Schválený návrh počítá s šesti tematickými operačními programy (OP), operačním programem technické pomoci a programem přeshraniční spolupráce, který je stále v jednání se zahraničními partnery.

Kohezní politika bude představovat klíčovou oblast, jež bude upravena jednotným souborem pravidel pod sdíleným řízením a jež se týká sedmi fondů:

  1. Kohezní fond (KF)
  2. Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)
  3. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
  4. Evropský sociální fond Plus (ESF+)
  5. Azylový a migrační fond (AMIF)
  6. Nástroj pro správu hranic a víza (BMVI)
  7. Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

S nastavením programového období souvisí i schválení dokumentu k Víceletému finančnímu rámci (VFR), bohužel posun v této otázce za finského předsednictví nenastal. V prosinci 2019 zasedala Evropská rada a nepřijala žádný průlomový závěr ohledně budoucí podoby VFR 2021 – 2027. Jediným hmatatelným závěrem je výzva určená novému předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi, aby zajistil urychlený progres v procesu vyjednávání. Aktuálně platí závěry dosažené ve zprávě skončeného finského předsednictví. Největším problém ve schválení VFR zůstává otázka tzv. negoboxu, který finské předsednictví zveřejnilo. Negobox pracuje s redukcí celkového objemu rozpočtu ve výši 1 087 miliard EUR, což představuje 1,07 % hrubého národního důchodu (HND) EU 27. Podle aktuálního návrhu by například Česká republika přišla o dalších 700 mil. EUR. V běžných cenách by naše alokace dosáhla na 20,019 mld. EUR. Finsko navrhuje vedle tří typů regionů zavedení čtvrtého (phasing out), kde by míra spolufinancování se strany EU činila 60%. I tak by došlo k situaci, kdy by se v případě České republiky zvýšil podíl národního spolufinancování 2,5-krát oproti nynějšímu stavu. Vzhledem k tomu, že Finsko nejenže nikterak nepřispělo k dosažení dohody, naopak zúčastněné strany ještě dále vzdálilo, je nynější předpoklad, že VFR by bylo možné nejdříve přijmout v průběhu května či června 2020 za chorvatského předsednictví. Realističtější pohled však hovoří spíše o předsednictví německém ve druhé polovině roku 2020.

Pro HK ČR je klíčovým dokumentem pro přípravu kohezní politiky Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, kterou připravuje Národní orgán pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. HK ČR se zúčastňuje od začátku připomínkování Národní koncepce realizace a podporuje modernizaci kohezní politiky, její silné přímé i nepřímé zaměření na podnikatelský sektor a inovační proces. HK ČR vítá širší uplatňování finančních nástrojů a typologii projektů zaměřenou na nabídkovou stranu ekonomiky.

HK ČR v přípravných fázích nových OP podporuje zájmy svých členů. Zaměřuje se především na podporu podnikatelů a jejich zařazení do určených Operačních projektů (OP). HK ČR se podařilo zapojit do hlavních OP a jejich monitorovacích výborů, plánovací komise pro výzvy a pracovních skupin k tématu víceletého finančního rámce po roce 2020.

Více informací naleznete na https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020

Přehled operačních programů a řídicích orgánů pro období 2021-2027:

Název operačního programu Řídící orgán
OP KonkurenceschopnostMinisterstvo průmyslu a obchodu
OP DopravaMinisterstvo dopravy
OP Životního prostředíMinisterstvo životního prostředí
OP Výzkum a vzděláváníMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OP Lidské zdrojeMinisterstvo práce a sociálních věcí
Integrovaný regionální OPMinisterstvo pro místní rozvoj
OP Technická pomoc a kvalita správyMinisterstvo pro místní rozvoj
OP Přeshraniční spolupráceBude určeno

 

Programové období 2014 – 2020

V programovém období 2014-2020 jsou pro Českou republiku z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Česká republika je čerpá prostřednictvím deseti tematických programů. Další prostředky jsou ji dispozici v programech Evropské územní spolupráce.

Více informací na https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy

Unijní programy

Unijní programy nebo-li komunitární programy svými prostředky podporují celou řadu potřebných oblastí. Na rozdíl od operačních programů, z kterých jsou čerpány prostředky z Evropských investičních a strukturální fondů a které jsou spravovány na národní úrovni, jsou unijní programy spravovány Evropskou komisí.

Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu.  Nejvýznamnějšími programy v období 2014-2020 jsou programy Erasmus+ a program pro vědu, výzkum a inovace Horizont 2020.

Komunitární programy nemají jednotná pravidla pro přidělování finančních prostředků a organizaci výběrových řízení. K jednotlivým programům se vypisují výzvy k předkládání projektů, které se zveřejňují i na webových stránkách jednotlivých komunitárních programů.

Výsledek obrázku pro horizont 2020

U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle, metody a formy spolupráce by měly přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské zaměření. O finanční podpoře projektu rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise.

Konečnými příjemci finančních prostředků z komunitárních programů jsou veřejné i soukromé subjekty z celé Evropské unie. Část prostředků na programy je určena také pro subjekty ze třetích zemí mimo EU.

Projekt může podat členský i nečlenský stát EU, ústřední orgány státní správy, místní a regionální orgány, sociální partneři, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce, národní statistické úřady, média atd.

Tematické rozdělení komunitárních programů 2014 – 2020

Výzkum, vývoj a inovaceHorizont 2020
VzděláváníErasmus+
Vnitřní trhNástroj pro propojení Evropy (CEF), FISCALIS 2020,
CUSTOMS 2020
Životní prostředíLIFE
PodnikáníCOSME
KulturaKreativní Evropa
Justice a vnitroPráva a občanství, Soudnictví (Justice), Evropa pro občany, HERCULE III, PERICLES 2020
Sociální politikaZaměstnanost a sociální inovace (EaSI)
ZdravíZdraví pro růst
Více informací na https://www.euroskop.cz/8643/sekce/o-komunitarnich-programech/ nebo https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Unijni-programy

Brožura „Evropské programy v letech 2014–2020 – Inspirace pro podnikavé“

Evropské programy v letech 2014–2020

Česká podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU.

Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014–2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE. Brožura ke stažení zde (PDF). Více informací na https://cebre.cz/publikace/studie-a-brozury/brozura-evropske-programy-v-letech-2014-2020-inspirace-pro-podnikave

Projektový tým

Lucie Dlouhá, vedoucí oddělení projektů a kohezní politiky

email: dlouha@komora.cz tel.: +420 266 721 613

Dagmar Žufanová, projektový manažér   

email: zufanova@komora.cz tel.: +420 266 721 543

Matěj Mareš, finanční manažér

email: mares@komora.cz

 

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora