Projekty a dotace

Strukturální fondy

Výsledek obrázku pro esif fondy

Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky soudržnosti. Jejich prostřednictvím se investují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Prostředky z těchto fondů mají zájemci možnost čerpat skrze jednotlivé operační programy. Mimo strukturálních a investičních fondů existuje i celá řada dalších specificky zaměřených nadnárodních fondů zřizovaných Evropskou unií.

Více informací o strukturálních fondech na https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Informace-o-fondech

Změny pro období 2021 – 2027

Hospodářská komora České republiky se aktivně zapojuje do diskuze o programovém období 2021 – 2027. 

Pro členské státy je nutností se vyrovnat s řadou nových výzev, které jednotlivé státy a i EU jako celek čekají. Pozice ČR je v současné době definována v řadě strategických dokumentů vznikajících ve spolupráci s odbornou veřejností.

Dne 9.2.2019 vláda rozhodla o struktuře operačních programů pro období 2021-2027. Schválený návrh počítá s osmi operačními programy, které budou v následujících měsících detailně rozpracovány, a to včetně podporovaných oblastí a rozdělení prostředků.

Pro Českou republiku bude na období 2021-2027 k dispozici 20,1 mld. EUR (běžné ceny), nicméně i tato výše je ještě předmětem jednání s Evropskou komisí. Schválený návrh počítá s šesti tematickými operačními programy (OP), operačním programem technické pomoci a programem přeshraniční spolupráce, který je stále v jednání se zahraničními partnery.

Přehled operačních programů a řídicích orgánů pro období 2021-2027:

Název OP Řídicí orgán
OP Konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu
OP Doprava Ministerstvo dopravy
OP Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí
OP Výzkum a vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OP Lidské zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí
Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj
OP Technická pomoc a kvalita správy Ministerstvo pro místní rozvoj
OP Přeshraniční spolupráce bude upřesněno

https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020

Programové období 2014 – 2020

V programovém období 2014-2020 jsou pro Českou republiku z Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Česká republika je čerpá prostřednictvím deseti tematických programů. Další prostředky jsou ji dispozici v programech Evropské územní spolupráce.

Více informací na https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Operacni-programy

Unijní programy – Komunitární programy

Unijní programy nebo-li komunitární programy svými prostředky podporují celou řadu potřebných oblastí. Na rozdíl od operačních programů, z kterých jsou čerpány prostředky z Evropských investičních a strukturální fondů a které jsou spravovány na národní úrovni, jsou unijní programy spravovány Evropskou komisí.

Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu.  Nejvýznamnějšími programy v období 2014-2020 jsou programy Erasmus+ a program pro vědu, výzkum a inovace Horizont 2020.

Komunitární programy nemají jednotná pravidla pro přidělování finančních prostředků a organizaci výběrových řízení. K jednotlivým programům se vypisují výzvy k předkládání projektů, které se zveřejňují i na webových stránkách jednotlivých komunitárních programů.

Výsledek obrázku pro horizont 2020

U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle, metody a formy spolupráce by měly přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské zaměření. O finanční podpoře projektu rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise.

Konečnými příjemci finančních prostředků z komunitárních programů jsou veřejné i soukromé subjekty z celé Evropské unie. Část prostředků na programy je určena také pro subjekty ze třetích zemí mimo EU.

Projekt může podat členský i nečlenský stát EU, ústřední orgány státní správy, místní a regionální orgány, sociální partneři, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce, národní statistické úřady, média atd.

Tématické rozdělení komunitárních programů 2014 – 2020

Výzkum, vývoj a inovace Horizont 2020
Vzdělávání Erasmus+
Vnitřní trh Nástroj pro propojení Evropy (CEF), FISCALIS 2020,
CUSTOMS 2020
Životní prostředí LIFE
Podnikání COSME
Kultura Kreativní Evropa
Justice a vnitro Práva a občanství, Soudnictví (Justice), Evropa pro občany, HERCULE III, PERICLES 2020
Sociální politika Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)
Zdraví Zdraví pro růst
Více informací na https://www.euroskop.cz/8643/sekce/o-komunitarnich-programech/ nebo https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Unijni-programy

Brožura „Evropské programy v letech 2014–2020 – Inspirace pro podnikavé“

Evropské programy v letech 2014–2020

Česká podnikatelská reprezentace při EU vydala v červnu ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) informační brožuru, která si klade za cíl přiblížit všem zájemcům, včetně malých a středních podniků, možnosti financování jejich výzkumných a inovačních aktivit či podnikatelských záměrů z prostředků EU.

Publikace shrnuje evropské programy na podporu výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, infrastruktury a odborného vzdělávání v letech 2014–2020, mezi kterými nechybí např. programy Horizont 2020, EUREKA, ERASMUS + či LIFE. Brožura ke stažení zde (PDF). Více informací na https://cebre.cz/publikace/studie-a-brozury/brozura-evropske-programy-v-letech-2014-2020-inspirace-pro-podnikave

Projektový tým

Lucie Štouračová, projektový manažér                                                                                                                                                   email: stouracova@komora.cz, tel.: +420 266 721 613

Dagmar Žufanová, projektový manažér                                                                                                                                                  email: zufanova@komora.cz, tel.: +420 266 721 543

Matěj Mařeš, finanční manažéř                                                                                                                                                              email: mares@komora.cz

Publikace