Projekty a dotace

Mezinárodní projekty

Projekty a projektové záměry vycházejí z potřeb naplnění cílů Hospodářské komory České republiky (HK ČR) či navazují na již v minulosti proběhlou projektovou činnost především v oblasti vzdělávání a podpory podnikatelů.

HK ČR se v listopadu 2019 stala poprvé za svojí existenci lídrem Evropského projektu v rámci programu Erasmus+ v klíčové oblasti 3: Sítě dalšího odborného vzdělávání, které rekvalifikují zaměstnance a mentory MSP v digitální oblasti. Více informací na oficiálním webu projektu: Home | CVETNET. Projekt úspěšně skončil ke 31.12.2021.

Další úspěch zaznamenala HK ČR na podzim 2020, kdy uspěla jako lídr v dalším mezinárodního projektu Erasmus+ klíčové oblasti2: Podpora digitálních kompetencí. Více o projektu na oficiálním webu projektu: DIGIS – DIGIS (erasmusplus-digis.com).Výstupem projektu je intenzivní propojení vzdělávání a praxe v daném oboru v praktické formě zpracovaných kvalifikačních standardů pro dvě profese a to: Programátor a vývojář aplikací virtuální reality a Vývojář a operátor bezpilotních leteckých systémů.

Praktické výstupy z projektu budou rovněž prezentovány v rámci konference, která proběhne souběžně s festivalem virtuální a rozšířené reality – Future Mind fest v Praze dne 2.- 3.11.2023. Více informací o konferenci: https://futuremindfest.com/

PARTNEŘI PROJEKTU:

Aktuálně jsme i jedním z partnerů mezinárodního konsorcia projektu GREENPACT, který spadá pod program Interreg CE a jehož zaměřením je cirkulární ekonomika.

V rámci projektu GREENPACT Hospodářská komora České republiky ve spolupráci Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (VŠTE) propojuje kreativní studenty a start-upy se zaběhlými podniky v oblasti cestovního ruchu a kreativního průmyslu s cílem nalézt optimální šeření pro zavádění principů cirkulární ekonomiky a udržitelného podnikání.
Podnikům v oblasti cestovního ruchu a kreativního průmyslu nabídneme zázemí a znalosti akademického prostředí a kreativitu mladých nadaných lidí při hledání cest, jak uplatnit principy cirkulárního a udržitelného podnikání s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost.

Projekt byl zahájen: 1.4.2023 a bude probíhat až do 31.3.2026
Více informací k projektu je možné naleznout na:
https://www.interreg-central.eu/projects/greenpact/

 

 

Od února 2024 pokračujeme dalším cyklem Erasmus pro mladé podnikatele (EYE) Erasmus pro mladé podnikatele (erasmus-entrepreneurs.eu)

Nové programové období 2021 – 2027 a Víceletý finanční rámec (VFR)

HK ČR se aktivně věnuje přípravě nového programové období, jak na úrovni evropské, tak i národní. Situace k realizační fázi programového období evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) 2021 – 2027 je nadále zpožděna.  Pozice ČR je v současné době definována v řadě strategických dokumentů vznikajících ve spolupráci s odbornou veřejností.

Pro HK ČR je klíčovým dokumentem pro přípravu kohezní politiky Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, kterou připravuje Národní orgán pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. HK ČR se zúčastňuje od začátku připomínkování Národní koncepce realizace a podporuje modernizaci kohezní politiky, její silné přímé i nepřímé zaměření na podnikatelský sektor a inovační proces. HK ČR vítá širší uplatňování finančních nástrojů a typologii projektů zaměřenou na nabídkovou stranu ekonomiky.

HK ČR v přípravných fázích nových OP podporuje zájmy svých členů. Zaměřuje se především na podporu podnikatelů a jejich zařazení do určených Operačních projektů (OP). HK ČR se podařilo zapojit do hlavních OP a jejich monitorovacích výborů, plánovací komise pro výzvy a pracovních skupin k tématu víceletého finančního rámce po roce 2020.

Pro Českou republiku bude na období 2021-2027 k dispozici 20,1 mld. EUR Schválený návrh počítá s šesti tematickými operačními programy (OP), operačním programem technické pomoci a programem přeshraniční spolupráce, který je stále v jednání se zahraničními partnery.

Kohezní politika bude představovat klíčovou oblast, jež bude upravena jednotným souborem pravidel pod sdíleným řízením a jež se týká sedmi fondů:

  1. Kohezní fond (KF)
  2. Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)
  3. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
  4. Evropský sociální fond Plus (ESF+)
  5. Azylový a migrační fond (AMIF)
  6. Nástroj pro správu hranic a víza (BMVI)
  7. Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

Přehled EU fondů mezi programy v období 2021 – 2027:

Programy přeshraniční spolupráce

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 

Více informací na webových stránkách DotaceEU – Programy

Unijní programy

Unijní programy nebo-li centrálně řízené programy svými prostředky podporují celou řadu potřebných oblastí. Na rozdíl od operačních programů, z kterých jsou čerpány prostředky z Evropských investičních a strukturální fondů a které jsou spravovány na národní úrovni, jsou unijní programy spravovány Evropskou komisí.

Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu.  Nejvýznamnějšími programy v období 2014-2020 jsou programy Erasmus+ a program pro vědu, výzkum a inovace Horizont 2020. Tyto programy Erasmus+, Horizont Europe, COSME atd. jsou připravované i v novém programovém období 2021 – 2027. K jednotlivým programům se vypisují výzvy, které se zveřejňují na webových stránkách jednotlivých unijních programů. U většiny unijních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle, metody a formy spolupráce by měly přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské zaměření. O finanční podpoře projektu rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise.

Více informací o projektu Erasmus+ zde: Erasmus+ | EU programme for education, training, youth and sport (europa.eu) , Homepage | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz) a Horizont zde: Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/