Autorizace výtahových firem

Hospodářská komora ČR má na základě české technické normy ČSN 27 4002 oprávnění udělovat autorizaci servisním firmám (stala se nezávislou autoritou) v oblasti výtahového průmyslu, které splní podmínky, stanovené touto platnou normou. O tom, zda servisní firmy mají nárok na získání osvědčení a užívání „označení“ ve svém názvu „Autorizovaná servisní firma“, rozhodují nezávislí odborníci HK ČR.

Předmět auditu

Předmětem auditu je prověření úrovně odborné způsobilosti servisní firmy k udělení autorizace ve smyslu ČSN 27 4002 s následnou možností používat v profesní praxi označení / certifikaci „Autorizovaná servisní firma“. Informace získané v rámci auditu budou charakterizovat stupeň respektování požadavků ČSN 27 4002 příslušnou firmou. Předmět auditu je rozdělen do jednotlivých kroků, které svým obsahem odpovídají požadavkům kladených na servisní firmu technickou normou ČSN 27 4002.

Bližší specifikace kritérií, která jsou na místě při procesu autorizace ověřována, je možné prostudovat ve formuláři ZDE

Provedení auditu

Audit provádí komise nezávislých odborníků z oblasti výtahového průmyslu jmenovaná autorizujícím orgánem. Postupuje dle výše uvedených předepsaných kritérií ověřování při prováděném auditu.

Při každé autorizaci je přítomen 1 – 2 zástupci odborné komise, případně rovněž i zástupce HK ČR jakožto kontrolního orgánu. Proces ověření úrovně odborné způsobilosti se provádí vždy u daného klienta, který kontaktní místo pro výkon autorizace potvrzuje v rámci zaslaného formuláře „Přihláška k auditu“.

Vyhodnocení auditu

  • Výsledky auditu jednoznačně prokazují celkový stav prověřované servisní firmy a její vztah k plnění požadavků ČSN 27 4002.
  • Zjištěné výsledky posuzování jednotlivých kritérií jsou zaznamenávány do Záznamu z auditu s vyhodnocením, zda kritérium je nebo není splněno.
  • K udělení autorizace musí být splněna všechna kritéria. Celkové hodnocení, zda jsou splněna kritéria, je uvedeno v závěru Záznamu z auditu.

Platnost osvědčení

V případě kladného výsledku auditu získá daná společnost Osvědčení o autorizaci, které je vystaveno a potvrzeno přímo nezávislou autoritou, tj. HK ČR. Osvědčení o autorizaci bude platné 5 let od data vydání. Po uplynutí této doby platnosti bude možné zažádat o prodloužení platnosti tohoto dokumentu, za předpokladu splnění veškerých podmínek i pro nadcházející období dalších 5 let.

V případě, že servisní firma změní nebo doplní své profesní jméno nebo obchodní značku, a odborné personální obsazení, ani vypracované a dřívějším auditem odsouhlasené servisní postupy a odborné vybavení firmy se nemění, není nutné znovu žádat o opětovné provedení auditu, ale pouze o změnu údajů v Osvědčení o autorizaci vystaveném Hospodářskou komorou ČR. K vystavení nového Osvědčení o autorizaci postačuje písemné prohlášení servisní firmy, že v souvislosti se změnou obchodního názvu nedošlo ke změně odborných postupů, ani personálního obsazení nebo vybavení firmy. Doba platnosti nově vystaveného Platnost Osvědčení o autorizaci zůstává zachována do data uvedeného v původním osvědčení, tj. 5 let od data vydání.

V případě zájmu o audit:

  • nás kontaktujte jakožto nezávislou autoritu v procesu autorizace
  • vyplňte a odešlete Přihlášku k auditu včetně referovaného termínu, razítka podpisu
  • vyčkejte, až potvrdíme přijetí Přihlášky a termínu auditu
  • nejpozději 7 dní před termínem konání uhraďte poplatek za autorizaci
  • poskytněte plnou součinnost odborné komisi při prováděném auditu;
  • a převezměte vystavené Osvědčení v případě kladného výsledku (odesílá HK ČR na základě zprávy o auditu, kterou obdržíme od odborné komise)
Ceník

(ceny jsou uvedeny bez DPH)

Trvání auditu /

6-8 hodin/32 000

10 000

6-8 hodin/20 000

2 000

Kontakt

[email protected]
+420 771 138 239