Sekce územního a regionálního rozvoje

Programové prohlášení a plán práce na období 2016

Hlavní cíl:

Hlavním cílem této sekce je vytvářet právní a politicko-ekonomické prostředí pro plánování a budování životaschopných měst. Měst pro lidi. Měst s ekonomickým potenciálem, nabídkou pracovních příležitostí, širokým spektrem služeb a zázemím pro své občany. Měst s kulturní hodnotou nabízející prostor pro relaxaci a příjemný moderní život. Sekce bude podporovat komunikaci podnikatelů s veřejnou správou a samosprávou a zasazovat se o zahrnutí podnikatelů do přípravy strategických plánů měst a obcí. Sekce bude v této souvislosti kooperovat s dalšími sekcemi. Klíčovým předpokladem pro rozvoj měst a obcí je právní stabilita a předvídatelnost a vymahatelnost práva. To je prioritou sekce.

Strategie HK ČR v územním rozvoji měst a obcí:

 • Kromě centrální státní správy jsou samosprávy, a zejména velká města a metropole významným hybatelem ekonomické aktivity (jen samotná Praha se na HDP ČR podílí skoro 25%).
 • Investice a podnikání ve městech a obcích je jednak ovlivněno celostátní legislativou (určovanou státní správou a realizovanou v rámci přenesené působnosti), jednak i aktivitou samospráv měst a obcí.
 • Řada investic od zahraničních, ale i lokálních investorů, se musí opírat o transparentní a předvídatelnou spolupráci s radnicemi a jejich politickou reprezentací.
 • Řada koncepčních a strategických dokumentů samospráv má na podnikatelské klima dlouhodobé a zásadní dopady (strategické plány měst, územní plány, oblasti brownfieldů, průmyslové zóny apod.).
 • Samotná města jsou v řadě oblastí sami investory a jsou tak nuceny koordinovat své aktivity s privátní sférou a musejí promyšleně balancovat, aby jejich aktivity nevytvářely tržní distorze.
 •  Města jsou rovněž významnými příjemci evropských dotací a svými dotačními aktivitami dávají řadu impulsů k rozvoji podnikání a investic na svém území.

Plán práce sekce na období 2016:

 • Etablovat novou sekci uvnitř i vně HK ČR, nastavit fungování sekce, s členskou bází sekce průběžně aktualizovat priority sekce.
 • K naplňování strategie a cílů HK ČR aktivně spolupracovat s profesními svazy a partnery, zejména Svazem obchodu a cestovního ruchu, Svazem měst a obcí, významnými investory apod.
 • Účastnit se připomínkových řízení k relevantním návrhům koncepcí, strategií, zákonů a vyhlášek.
 • Podpora investic a opatření k rozvoji ekonomických aktivit měst a obcí včetně moderních trendů tzv. Smart cities.
 • Aktivní participace na tvorbě zásadních metropolitních dokumentů z hlediska podpory investic (strategie, metropolitní plán apod).
 • Podporovat efektivní spolupráci samospráv s privátním sektorem, investory tak, aby aktivity měst nenarušovaly tržní prostředí a soutěž.
 • Napomáhat, aby evropské fondy napomáhaly novým investicím, podnikatelské aktivitě na území samospráv.

Plán práce bude doplňován průběžně o aktuální body k řešení, jeho rozšíření může vyplynout po ustanovení složení sekce a jejích pracovních skupin.

Kontakty:

Předsedkyně sekce:
Hana Landová

Tajemnice sekce:
Lenka Janáková
M: 776 006 967
janakoval@komora.cz
Publikace