Sekce územního a regionálního rozvoje

Hlavním cílem této sekce je vytvářet právní a politicko-ekonomické prostředí pro plánování a budování životaschopných měst. Měst pro lidi. Měst s ekonomickým potenciálem, nabídkou pracovních příležitostí, širokým spektrem služeb a zázemím pro své občany. Měst s kulturní hodnotou nabízející prostor pro relaxaci a příjemný moderní život. Sekce bude podporovat komunikaci podnikatelů s veřejnou správou a samosprávou a zasazovat se o zahrnutí podnikatelů do přípravy strategických plánů měst a obcí. Sekce bude v této souvislosti kooperovat s dalšími sekcemi. Klíčovým předpokladem pro rozvoj měst a obcí je také předvídatelné právní prostředí. Prioritou sekce je posílení konkurenceschopnosti ČR reformou veřejného stavebního práva zaměřenou na zkvalitnění a zrychlení povolovacích procesů staveb.

Strategie a priority v územním rozvoji měst a obcí:

  • Kromě centrální státní správy jsou samosprávy, a zejména velká města a metropole, významným hybatelem ekonomické aktivity (jen samotná Praha se na HDP ČR podílí skoro 25 %).
  • Investice a podnikání ve městech a obcích je jednak ovlivněno celostátní legislativou (určovanou státní správou a realizovanou v rámci přenesené působnosti), jednak i aktivitou samospráv měst a obcí.
  • Řada investic od zahraničních, ale i lokálních investorů, se musí opírat o transparentní a předvídatelnou spolupráci s radnicemi a jejich politickou reprezentací.
  • Řada koncepčních a strategických dokumentů samospráv má na podnikatelské klima dlouhodobé a zásadní dopady (strategické plány měst, územní plány, oblasti brownfieldů, průmyslové zóny apod.).
  • Samotná města jsou v řadě oblastí sami investory a jsou tak nuceny koordinovat své aktivity s privátní sférou a musejí promyšleně balancovat, aby jejich aktivity nevytvářely tržní distorze.
  • Města jsou rovněž významnými příjemci evropských dotací a svými dotačními aktivitami dávají řadu impulsů k rozvoji podnikání a investic na svém území.
  • Podpora investic a opatření k rozvoji ekonomických aktivit měst a obcí včetně moderních trendů tzv. Smart cities.
  • Aktivní participace na tvorbě zásadních metropolitních dokumentů z hlediska podpory investic (strategie, metropolitní plán apod).
  • Podporovat efektivní spolupráci samospráv s privátním sektorem, investory tak, aby aktivity měst nenarušovaly tržní prostředí a soutěž.
  • Napomáhat, aby evropské fondy přispívaly novým investicím, podnikatelské aktivitě na území samospráv.

Kontakty:

Předsedkyně sekce:
Hana Landová
landova@komora.cz

Tajemník sekce:
Roman Renda
renda@komora.cz

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/