Sekce pro výzkum, vývoj a inovace

Sekce pro vědu, výzkum a inovace je novou sekcí, která byla schválena na podzimním jednání představenstva HK ČR roku 2014. Hlavním posláním sekce je usilovat o cílenou podporu v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací tak, aby výsledky jednoznačně posilovaly konkurenceschopnost českého podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem růstu zaměstnanosti v ČR.

V současnosti se nepředpokládá vytvoření pracovních skupin. Sekce deklaruje, že není lobbistickým orgánem výzkumných organizací, ale především hájí oprávněné zájmy většiny členů HK ČR a zájmy ČR, zejména konkurenceschopnost, bezpečnost a zaměstnanost.

Cíle:

1.    Vypracovat základní strategický dokument HK ČR pro oblast VaVaI pro celé plánovací období EU, to je na léta 2014 až 2020.
2.    Naplňovat dohodu o spolupráci s TA ČR, tuto pravidelně vyhodnocovat a aktualizovat dle reálných potřeb.
3.    Nepřipustit pokles finančních prostředků z národních zdrojů určených pro podporu aplikovaného VaVaI pro roky 2015 a 2016.
4.    Usilovat o co nejjednodušší administraci finančních podpor pro oblast aplikovaného výzkumu. Jako nejschůdnější a nepřijatelnější cesta se jeví jediné implementační místo pro část operačních programů OP VVV a OP PIK a pro národní zdroje prostřednictvím TA ČR tak, aby byl pokud možno jednotný informační systém, jednotný systém přihlášek, hodnocení, průběhu realizace a závěrečného vypořádání.
5.    Usilovat o zapojení zástupců HK ČR do monitorovacích výborů OP VVV a OP PIK tak, aby byly personálně propojeny oba monitorovací výbory jediným zástupcem HK ČR, odborníkem na VaVaI.
6.    HK ČR bude usilovat o zastoupení v Radě vlády pro VaVaI.
7.    Sekce se bude zabývat legislativní činností a efektivním využíváním finančních prostředků v operačních programech OP VVV a OP PIK určených pro vědu a výzkum.
8.    Sekce bude usilovat, aby udržitelnost nově vybudované výzkumné infrastruktury v rámci OP VaVpI nebyla vytvářena na úkor podpory aplikovaného výzkumu, ale aby tato infrastruktura byla využívána zejména pro aplikovaný výzkum a růst konkurenceschopnosti a zaměstnanosti.
9.    HK ČR vybuduje základní poradenskou síť zaměřenou především na MSP prostřednictvím KHK pro programy VaVaI administrované TA ČR.
10. HK ČR bude prosazovat co nejefektivnější a co nejadresnější systém podpory VaVaI s cílem růstu konkurenceschopnosti ČR a zaměstnanosti.
11. HK ČR považuje za velmi důležitý faktor tzv. „územní dimenzi“ to znamená, že i v rámci podpor VaVaI bude usilovat o skutečné vyrovnávání ekonomické síly jednotlivých regionů v ČR a jejich přibližování se k úrovni průměru zemí EU 28, poměřováno například HDP/obyvatele/rok.
12. Vytvářet podmínky pro efektivní propojování podnikatelského sektoru se sítí výzkumné infrastruktury ČR a vysokými školami.
13. Aktivně se zúčastňovat při tvorbě jednotlivých programů podpory VaVaI jejich způsobu administrace.

Kontakty:

Předseda sekce:
Libor Kraus

Tajemnice sekce:
Helena Úlovcová
Mob: 724 652 252
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/