Sekce pro stavebnictví

Programové prohlášení:

Hlavní cíl:
Ve spolupráci s profesními svazy a odbornými partnery, včetně státních orgánů, vytvořit podmínky ke stabilizaci českého stavebnictví a příznivého podnikatelského prostředí v tomto oboru.

Strategie HK ČR ve stavebnictví:
1. Stavebnictví je významným odvětvím, které svým výrazným multiplikačním efektem podstatně ovlivňuje celé národní hospodářství.
2. Stavebnictví se neobejde bez kvalitní, kvalifikované řemeslné pracovní síly.
3. Budoucnost a prosperitu českého stavebnictví nelze zajistit bez přílivu mladé generace řemeslníků a techniků.
4. Zvyšování celospolečenské prestiže stavebnictví a veškeré manuální řemeslné práce je každodenní nezbytností.
5. Prestižní české stavební firmy jsou konkurence schopnými v porovnání s firmami vyspělých zemí.

Plán práce sekce na období 2014 – 2017:
1. Provést optimalizaci organizace a struktury stavební sekce HK ČR.
2. K naplňování strategie a cílů HK ČR v oblasti stavebnictví aktivně spolupracovat s profesními svazy a partnery, zejména Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
3. Účastnit se připomínkových řízení k návrhům zákonů a vyhlášek.
4. Podpora investic a opatření k udržení a zvýšení zaměstnanosti v oboru.
5. Podílet se na prosazování komplexní přípravy a realizace staveb chybějící dopravní infrastruktury.
6. Prosazovat potřebu reorganizace a restrukturalizace učňovského školství, a dále středoškolského a vysokoškolského technického vzdělávání.
7. Aktivní podílení se na zvyšování společenské prestiže oboru, řemeslných cechů a manuální řemeslné práce

Plán práce bude doplňován průběžně o aktuální body k řešení, jeho rozšíření může vyplynout po ustanovení složení sekce a jejích pracovních skupin.

Kontakty:

místopředseda – pověřený řízením sekce:

Jiří Košulič

Tajemnice sekce:
Lenka Janáková
M: 776 006 967
janakoval@komora.cz
Publikace