Sekce pro obchod a služby

Programové prohlášení a plán práce na období 2014 – 2017

Hlavní cíl:

Usilovat o poctivé, konkurenční a udržitelné podmínky pro rozvoj podnikání v obchodě a cestovním ruchu v ČR. Obchod i cestovní ruch mohou významně pomoci k růstu ekonomiky; to je v zájmu podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu, ale zejména spotřebitelů a zákazníků. Úkolem sekce je spojovat zaměstnavatele a podnikatele v obchodním sektoru a v cestovním ruchu, chránit je, prosazovat jejich zájmy a podporovat celospolečenské vnímání jejich významné role pro společnost, ekonomiku a zaměstnanost. Získat plnohodnotný přístup k finančním programům z EU pro obchod a CR (dosud jsme ho neměli – pouze jako „měkké“ programy, tj. vzdělávací).

Strategie HK ČR v obchodě a službách:

V podnikatelské oblasti usilovat o respektování základních postulátů volného trhu, zdokonalování rovných a vyvážených podmínek pro podnikání, ochranu spotřebitele a spolupracovat se státními institucemi na účinném potlačování šedé ekonomiky

  • usilovat o smysluplné zavedení povinné registrace tržeb v obchodu a cestovním ruch
  • prosazovat o snížení hranice DPH pro plátce (na 500 tis. Kč/rok)
  • prosazovat odstranění diskrepancí pro výběr DPH u stravování
  • požadovat přísnější pravidla pro udělování licencí na prodej alkoholických nápojů
  • v oblasti regulace trhu jsem usiloval, i na základě usnesení představenstva HK, o zrušení, či smysluplnou novelu zákona č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
  • sledovat a ovlivňovat smysluplné znění novelizovaných či nově vznikajících předpisů týkajících se obchodu a cestovního ruchu (např. prováděcích předpisů k zákonu   o potravinách, legislativa týkající se spotřebního zboží)
  • bojovat proti neúměrné zátěži podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu vyplývající ze vznikajících předpisů a rostoucí administrativní zátěže
Plán práce sekce na období 2014 – 2017:
1.Provést optimalizaci organizace a struktury sekce obchodu a služeb HK ČR.
2.Účastnit se připomínkových řízení k návrhům zákonů a vyhlášek.
3.Podpora investic a opatření k inovacím, rozvoji podnikání a zaměstnanosti v obchodu a cestovním ruchu.
4.Prosazovat potřebu reorganizace a restrukturalizace učňovského školství v obchodu a cestovním ruchu
5.Aktivní podílení se na zvyšování společenské prestiže obchodu a cestovního ruchu
6.Práce na koncepčním materiálu se systémovými opatřeními k prosazení odpovídajícího postavení cestovního ruchu v ČR a jeho následné realizaci. Ke splnění tohoto úkolu je v první fázi třeba shromáždit a zanalyzovat materiály, které až doposud prošly jakýmkoli způsobem zákonodárným procesem.
7.vyvinout úsilí k tomu, aby se předsednictvo vlády ujalo svého úkolu a skutečně koordinovalo práci všech ministerstev na práci pro blaho cestovního ruchu

 

Kontakty:

Předseda sekce:
Pavel Březina
pavel.brezina@coop.cz

Tajemník sekce:
Tomáš Zelený
T: 266 721 485
zeleny@komora.cz

Publikace