Sekce kulturního a kreativního průmyslu

Hlavní cíl:

Ve spolupráci s profesními svazy a odbornými partnery, včetně státních orgánů, vytvořit podmínky pro rozvoj českého kreativního průmyslu a pro udržení příznivého podnikatelského prostředí v tomto oboru. Snažit se o větší zviditelnění ekonomického přínosu kreativního průmyslu, jeho pozitivního vlivu na zaměstnanost, HDP a export České republiky.
Strategie HK ČR v kreativním průmyslu:
1.      Kreativní průmysl je odvětvím, které má významný ekonomický potenciál, jež bude v budoucnu ovlivňovat významnou měrou celé národní hospodářství.
2.      Kreativní průmysl se neobejde bez kvalitní a kvalifikované pracovní síly, která je závislá na jisté volnosti při výkonu svého povolání a na udržení prostoru pro rozvoj kreativity.
3.      Budoucnost a prosperita českého kreativního průmyslu je závislá na mladé generaci a na změně přístupu českého vzdělávacího systému, a to především ve větším důrazu na praktický výcvik studentů.
4.      Prestižní české firmy v oblasti kreativního průmyslu jsou konkurenceschopné s firmami vyspělých zemí.
5.      Posilování podílu kreativního průmyslu na exportu ČR.
Plán práce sekce na období 2017:
1.   Účastnit se připomínkových řízení k návrhům norem, zákonů a vyhlášek v českém i evropském právním prostředí, zejména s důrazem na zachování kontraktační svobody v pracovně právních vztazích (především zákoník práce), která je pro kreativní průmysl existenciální.
2.   Přicházet s iniciativou k rozvoji a dalšímu směřování kreativního průmyslu.
3.   Pokusit se přesněji statisticky zmapovat ekonomický dopad kreativního průmyslu na ekonomiku ČR.
4.   Provést monitoring smysluplných finančních podpor a grantů zaměřených na rozvoj kreativního průmyslu (ze zdrojů EU, státní správy, vládních agentur či na krajské a regionální úrovni).
5.   Prosazovat potřebu rozšiřování praktického výcviku při vzdělávání, jež posílí propojování tvůrčích schopností a manažerských dovedností.
6.   Využít HK jako platformy pro kultivaci trhu a nastavování standardů výkonu a oceňování služeb poskytovaných kreativním průmyslem.
Plán práce bude doplňován o průběžné a aktuální body k řešení.

Kontakty:

Předsedkyně sekce:
Kateřina Weissová
E: weissova@asociaceproducentu.cz

Tajemnice sekce:
Olga Rybak
T: 266 721 553
E: rybak@komora.cz

Publikace