Sekce kulturního a kreativního průmyslu

O sekci kulturního a kreativního průmyslu

Sekce kulturního a kreativního průmyslu funguje v rámci Hospodářské komory od roku 2017. Jejími členy jsou profesní asociace reprezentující většinu subjektů na trhu. Odvětví zde zastupuje filmový průmysl (Asociace producentů v audiovizi Unie filmových distributorů), hudební průmysl (Národní federace hudebního průmyslu, IFPI), herní průmysl (Asociace českých herních vývojářů), animace (Asociace animovaného filmu), reklama a PR (Asociace komunikačních agentur, Asociace PR agentur), výzkumné agentury (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění) nebo televizní vysílatelé (Asociace komerčních televizí). Mezi spolupracující subjekty patří Česká protipirátská unie, Unie vydavatelů, rádiová asociace APSV, nebo Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA).

Hlavní cíl:

Ve spolupráci s profesními svazy a odbornými partnery, včetně státních orgánů, vytvořit podmínky pro rozvoj kulturních a kreativních průmyslů a pro udržení příznivého podnikatelského prostředí v tomto odvětví. Snažit se o větší zviditelnění ekonomického přínosu kulturních a kreativních průmyslů, jejich pozitivního vlivu na zaměstnanost, HDP a export České republiky. Prosazování pevného ukotvení ekonomických činností kulturních a kreativních průmyslů pod relevantní instituce státní správy tak, aby docházelo ke sbližování zájmů s jinými obory.

Dlouhodobá strategie Sekce kulturního a kreativního průmyslu:

1. KKP mají významný ekonomický potenciál a budou v budoucnu ovlivňovat významnou měrou celé národní hospodářství.
2. Neobejdou se bez kvalitní a kvalifikované pracovní síly, která je závislá na jisté volnosti při výkonu svého povolání a na udržení prostoru pro rozvoj kreativity.
3. Budoucnost a prosperita KKP je závislá na mladé generaci a na změně přístupu českého vzdělávacího systému, a to především ve větším důrazu na praktický výcvik studentů.
4. Prestižní české firmy v oblasti KKP jsou konkurenceschopné s firmami vyspělých zemí.

Plán práce sekce na období 2019:

1. Do činnosti sekce aktivně zapojit také znalostně intenzivní služby – stejně jako KKP jde o obor náročný na znalosti, sdílí s nimi mnoho společných zájmů a z pohledu státu není jejich podpoře a kultivaci věnována dostatečná pozornost a podpora.

2. Účastnit se připomínkových řízení k návrhům norem, zákonů a vyhlášek v českém i evropském právním prostředí, zejména s důrazem na zachování kontraktační svobody v pracovně právních vztazích (především zákoník práce), která je pro kreativní průmysl existenciální. Aktivně se podílet na vytváření národní i evropské legislativy v souvislosti se zaváděním jednotného digitálního trhu v Evropské unii, a to zejména s ohledem na autorské právo a práva s autorským právem související.

3. Vymezit pojem KKP a znalostní ekonomiky. Návazně rozšířit členskou základnu sekce a v případě potřeby vytvořit pracovní skupiny pro efektivnější plnění specifických cílů a zájmů skupin členů

4. Příprava a aktivní podpora digitalizace jako příležitosti pro kreativní a znalostně intenzivní služby

5. Pokusit se přesněji statisticky zmapovat dopad KKP na ekonomiku ČR. Ten prezentovat prostřednictvím HK ČR médiím a odborné veřejnosti. Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem nastavit pravidelné sledování a evidování ekonomických statistik činnosti KKP

6. Provést monitoring smysluplných finančních podpor a grantů zaměřených na rozvoj KKP (ze zdrojů EU, státní správy, vládních agentur či na krajské a regionální úrovni). Prostřednictvím odborných poradců při odpovědných orgánech státní správy se podílet na vytváření pravidel státní i evropské podpory KKP. Pravidla a podmínky dotačních systémů by měly odpovídat aktuálním trendům.
7. Využít HK jako platformy pro kultivaci trhu a nastavování standardů v obchodním styku, výkaznictví a kvality.

Kontakty:

Předsedkyně sekce:
Marie Fianová
E: Marie.Fianova@aktv.cz

Tajemnice sekce:

Jana Gabrielová

Mob: 602 273 946

E: gabrielova@komora.cz

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/