Sekce kulturního a kreativního průmyslu

O Sekci kulturního a kreativního průmyslu

Sekce kulturního a kreativního průmyslu funguje v rámci Hospodářské komory od roku 2017. Jejími členy jsou profesní asociace reprezentující většinu subjektů na trhu. Odvětví zde zastupuje filmový průmysl (Asociace producentů v audiovizi, Unie filmových distributorů, Asociace animovaného filmu), hudební průmysl (Národní federace hudebního průmyslu, IFPI), herní průmysl (Asociace českých herních vývojářů), reklama a PR (Asociace komunikačních agentur, Asociace PR agentur), výzkumné agentury (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění) nebo média (Asociace komerčních televizí, Sdružení pro internetový rozvoj). Mezi spolupracující subjekty patří Česká protipirátská unie, Unie vydavatelů, rádiová asociace APSV, nebo Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA).

Hlavní cíl:

Ve spolupráci s profesními svazy a odbornými partnery, včetně státních orgánů, vytvořit podmínky pro rozvoj kulturních a kreativních průmyslů a pro udržení příznivého podnikatelského prostředí v tomto odvětví. Aktivně přispívat k rozvoji kulturního a kreativního průmyslu (být kreativní, podporovat vznik nových děl a chránit díla již vytvořená proti jejich zneužití či neoprávněnému užití). Snažit se o větší zviditelnění ekonomického přínosu kulturních a kreativních průmyslů, jejich pozitivního vlivu na zaměstnanost, HDP a export České republiky. Prosazování pevného ukotvení ekonomických činností kulturních a kreativních průmyslů pod relevantní instituce státní správy tak, aby docházelo ke sbližování zájmů s jinými obory.

Dlouhodobá strategie Sekce kulturního a kreativního průmyslu:

1. KKP mají významný ekonomický potenciál a budou v budoucnu ovlivňovat významnou měrou celé národní hospodářství.
2. Neobejdou se bez kvalitní a kvalifikované pracovní síly, která je závislá na jisté volnosti při výkonu svého povolání a na udržení prostoru pro rozvoj kreativity.
3. Budoucnost a prosperita KKP je závislá na mladé generaci a na změně přístupu českého vzdělávacího systému, a to především ve větším důrazu na praktický výcvik studentů.
4. Prestižní české firmy v oblasti KKP jsou konkurenceschopné s firmami vyspělých zemí.

Plán práce Sekce:

1. Vymezit pojem KKP a znalostní ekonomiky. Návazně rozšířit členskou základnu Sekce a v případě potřeby vytvořit pracovní skupiny pro efektivnější plnění specifických cílů a zájmů skupin členů.

2. Účastnit se připomínkových řízení k návrhům norem, zákonů a vyhlášek v českém i evropském právním prostředí, zejména s důrazem na zachování kontraktační svobody v pracovně právních vztazích (především zákoník práce), která je pro kreativní průmysl existenciální. Aktivně se podílet na vytváření národní i evropské legislativy v souvislosti se zaváděním jednotného digitálního trhu v Evropské unii, a to zejména s ohledem na ochranu a vymahatelnost autorského práva a práva s autorským právem souvisejícího, jakožto základní předpoklad fungování dalšího rozvoje KKP.

3. Pokusit se přesněji statisticky zmapovat dopad KKP na ekonomiku ČR. Ten prezentovat prostřednictvím HK ČR médiím a odborné veřejnosti. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury nastavit pravidelné sledování a evidování ekonomických statistik činnosti KKP.

4. Podporovat kulturní akce, kreativitu a tvorbu autorských děl. Zvyšovat povědomí o významu ochrany autorských práv nejen pro KKP, ale pro také pro trh zaměstnanosti a HDP. 

5. Do činnosti Sekce aktivně zapojit také znalostně intenzivní služby – stejně jako KKP jde o obor náročný na znalosti, sdílí s nimi mnoho společných zájmů a z pohledu státu není jejich podpoře a kultivaci věnována dostatečná pozornost a podpora.

6. Provést monitoring smysluplných finančních podpor a grantů zaměřených na rozvoj KKP (ze zdrojů EU, státní správy, vládních agentur či na krajské a regionální úrovni). Prostřednictvím odborných poradců při odpovědných orgánech státní správy se podílet na vytváření pravidel státní i evropské podpory KKP. Pravidla a podmínky dotačních systémů by měly odpovídat aktuálním trendům.

7. Aktivně se podílet na digitalizaci jako příležitosti pro kreativní a znalostně intenzivní služby.

8. Využít HK jako platformy pro kultivaci trhu a nastavování standardů v obchodním styku, výkaznictví a kvality.

Kontakty:

Předsedkyně sekce:
Marie Fianová
E: Marie.Fianova@aktv.cz

Tajemnice sekce:
Alexandra Kurzová
Mob: 602 572 510
E: kurzova@komora.cz