Energetická sekce

Hlavním cílem Energetické sekce je ve spolupráci s relevantními partnery z podnikatelského a politického prostředí, včetně orgánů státní správy dosáhnout cíle, kterým je bezpečná, udržitelná a plošně dostupná energie pro koncové odběratele. Energetická sekce svojí činností pomáhá k vytvoření stabilního a konkurenceschopného podnikatelského prostředí.

Energetickou sekci řídí Výkonný výbor pod vedením předsedy sekce Ing. Václava Hrabáka. Dále je sekce rozdělena na čtyři pracovní skupiny, které pracují jako poradní pro potřeby Výkonného výboru.

  1. Výkonný výbor
  2. Výroba a distribuce energie
  3. Spotřeba a úspory energie
  4. Obnovitelné zdroje energie
  5. Teplárenství

Priority Energetické sekce:

  1. Prosazování zásady, že energetika je strategickým odvětvím, které vytváří základní podmínky pro energetickou bezpečnost a suverenitu státu a také je podmínkou pro rozvoj podnikatelského prostředí.
  2. Energie musí být koncovému odběrateli dodávána v potřebném čase, kvalitě a množství, za cenu, která v souhrnu nezhorší konkurenceschopnost české produkce na zahraničních trzích.
  3. Energetická koncepce státu a územní energetické koncepce mají být sestaveny tak, aby byly v souladu se Surovinovou politikou státu a v maximální míře respektovaly všechny tuzemské zdroje energie z dlouhodobé perspektivy jejich racionálního užívání.
  4. Významné postavení má neustálé zvyšování účinnosti technických procesů při výrobě, službách a distribuci energie. Snižování všeobecné energetické náročnosti a racionální využívání energií musí být hlavními úkoly pro nastávající období.
  5. Energetika České republiky je technicky, ekonomicky, a to i s faktory vlivu na životní prostředí, nedílnou součástí energetiky Evropské unie, což nic nemění na tom, že každý stát Evropské unie zodpovídá za zajištění dodávek energií ve své zemi.

 

Kontakty:

Předseda sekce:

JUDr. Zuzana Krejčiříková

e-mail:  zuzana.krejcirikova@cez.cz

 

Tajemnice sekce:

Ing. Lenka Janáková

tel: 776 006 967

e-mail: janakoval@komora.cz

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/