Energetická sekce

Hlavním cílem Energetické sekce je ve spolupráci s relevantními partnery z podnikatelského a politického prostředí, včetně orgánů státní správy dosáhnout cíle, kterým je bezpečná, udržitelná a plošně dostupná energie pro koncové odběratele. Energetická sekce svojí činností pomáhá k vytvoření stabilního a konkurenceschopného podnikatelského prostředí.

Priority Energetické sekce:

  1. Prosazování zásady, že energetika je strategickým odvětvím, které vytváří základní podmínky pro energetickou bezpečnost a suverenitu státu a také je podmínkou pro rozvoj podnikatelského prostředí.
  2. Energie musí být koncovému odběrateli dodávána v potřebném čase, kvalitě a množství, za cenu, která v souhrnu nezhorší konkurenceschopnost české produkce na zahraničních trzích.
  3. Energetická koncepce státu a územní energetické koncepce mají být sestaveny tak, aby byly v souladu se Surovinovou politikou státu a v maximální míře respektovaly všechny tuzemské zdroje energie z dlouhodobé perspektivy jejich racionálního užívání.
  4. Významné postavení má neustálé zvyšování účinnosti technických procesů při výrobě, službách a distribuci energie. Snižování všeobecné energetické náročnosti a racionální využívání energií musí být hlavními úkoly pro nastávající období.
  5. Energetika České republiky je technicky, ekonomicky, a to i s faktory vlivu na životní prostředí, nedílnou součástí energetiky Evropské unie, což nic nemění na tom, že každý stát Evropské unie zodpovídá za zajištění dodávek energií ve své zemi.

 

Kontakty:

Předseda sekce:
JUDr. Zuzana Krejčiříková
e-mail:  zuzana.krejcirikova@cez.cz

Tajemnice sekce:
Ing. Lenka Janáková
tel: 776 006 967
e-mail: janakoval@komora.cz