Řemeslo v komoře

Iniciovat a podporovat aktivity, které vedou ke zlepšování podnikatelského prostředí, úspěšnosti a výkonnosti v podnikání a k růstu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů na trhu ČR i v zahraničí. Takový cíl si klade HK ČR a věnuje pozornost především problematice kvality práce, výrobků i podnikatelského prostředí dlouhodobě. Proto má zřízenou, jako poradní orgán představenstva HK ČR, též Sekci kvality a v této oblasti se zaměřuje zejména na vytváření, prosazování a využívání:

Zároveň se zasazujeme o zvýšení autority a prestiže řemeslných oborů. Podílíme se na tvorbě a zdokonalování zákonů a dalších právních předpisů, které ovlivňují podnikání. Usilujeme o zjednodušení, sjednocení a snížení administrativní zátěže. Spolupracujeme při tvorbě a změnách technických norem a pravidel správné praxe. Koordinujeme přístup svých členů k řešení problémů, formuluje společná stanoviska a systémově je ovlivňujeme účastí ve veřejné i odborné diskusi, předkládáme vlastní návrhy a intervence. Spolupracujeme se školskými zařízeními na výchově nových řemeslníků, podporujeme zvyšování odborné kvalifikace pedagogů, prosazujeme opětovné zavedení mistrovské zkoušky a celoživotní vzdělávání řemeslníků.

Staňte se fanouškem PODPORUJEME ŘEMESLO.
Podpořte s námi řemeslný fortel, vzdělávání, mistrovskou práci s kvalitními materiály a technologiemi.

 

Představitelé začleněných společenstev v Hospodářské komoře České republiky si stanovili zákadní priority:

Ochrana spotřebitele

Podporujeme a zviditelňujeme poctivé řemeslo. Prosazujeme ty řemeslníky, kteří dodržují technologické postupy a ve svém oboru se pravidelně vzdělávají. Zavedením „bezpečné ceny pro spotřebitele“ by znamenalo nastavení parametrů hodnocení služby, kvalitu technického řešení a společenské ohodnocení řemeslníka.

Nekalé podnikání

Jménem členských profesních spolků komory zastřešujeme komunikaci s příslušnými úřady a institucemi při odhalení „nefér“ podnikání.

Klamavá reklama – tzv. prodej zboží bez DPH

Hospodářská komora ČR  spolupracuje v této věci s Generálním finančním ředitelstvím a Radou pro reklamu.

Arbitrážní komise Rady pro reklamu uvádí ve svém stanovisku:

  • tento druh reklamy na tzv. prodej zboží „bez DPH“ je v rozporu s etickým Kodexem RPR, neboť „reklama nesmí šířit klamavé údaje… Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn může uvést v omyl“
  • tento druh tzv. prodeje „bez DPH“ neporušuje ustanovení daňových zákonů, neboť poskytuje pouhou slevu ve výši odpovídající  DPH, kdy tuto daň odvádí státu (termín DPH je  používán jako zástupný výraz pro slevu – toto vysvětlení nabízejí zadavatelé)
  • v konečném důsledku je ale spotřebitel touto reklamou uváděn v OMYL

Pokud se i vy setkáte s touto reklamou můžete podat PODNĚT

Mistrovská zkouška

Zavedením mistrovské zkoušky navazujeme na přerušenou tradici mistrů řemesel, která po staletí úspěšně fungovala. Více ZDE

Legislativní a informační servis

Jednou z nejdůležitějších činností komory je institut Připomínkování legislativy, který je vykonáván na základě kompetence, zakotvené v Legislativních pravidlech vlády. Z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi Evropské unie, ovlivňuje komora legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasazuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU. I řemeslníci mohou aktivně připomínkovat legislativu a sledovat novinky v zákonech. Komora pro své členy zpracovává i ucelené příručky k aktuálním tématům.

Hospodářská komora České republiky se stala členem organizace WorldSkills Europe a obnovuje Národní centrum CzechSkills

Hospodářská komora České republiky zaznamenala významný úspěch, stala se členem mezinárodní organizace World Skills Europe (WSE) www.worldskillseurope.org a národní autoritou pro koordinaci příprav na soutěž EuroSkills v ČR.

Nejbližší soutěž EuroSkills, která se koná jednou za dva roky, proběhne letos v Grazu od 22. do 26. září 2021 (www.euroskills2021.com).
Hospodářská komora České republiky nyní komunikuje se svými profesními složkami o výběru, sestavení, přípravě a vyslání členů soutěžních týmů pro 2 – 3 obory. Soutěžní týmy se následně v Grazu utkají o titul evropského šampióna ve svém oboru. Česká republika byla naposledy zastoupena na EuroSkills v Rotterdamu v roce 2008.

Navštivte oficiální stránky české reprezentace CzechSkills

 

 

 

Staňte se fanouškem PODPORUJEME ŘEMESLO.
Podpořte s námi řemeslný fortel, vzdělávání, mistrovskou práci s kvalitními materiály a technologiemi.

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/