Tesař

Kvalifikace

Tesař, 36-051-H

Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů (https://www.cech-kpt.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat odborník, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce. 

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na https://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině stavebnictví.

Informace ke zkoušce Vám poskytne 

paní Ladislava Dudková
tajemnice Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů
cech@cech-kpt.cz
tel. 725 137 590.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek

zkousky@komora.cz

Místo zkoušení

  • Brno
  • Komařice
  • Lesní Albrechtice

V rámci zkoušky se postupuje v souladu s těmito normami, které doporučujeme zájemcům o zkoušku k prostudování: 

  • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
  • ČSN 01 3431 Kreslení střech
  • ČSN 01 3487 Výkresy dřevěných stavebních konstrukcí
  • ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí
  • ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
  • EN 336 Konstrukční dřevo – Rozměry, dovolené odchylky
  • EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

Velmi doporučuje k přípravě na zkoušku materiály Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů (viz https://www.cech-kpt.cz/) tzv. pravidla praxe.

Zájemce o zkoušku podepisuje čestné prohlášení, že je zdravotně způsobilý pro práci tesaře.

Cena a délka zkoušky 

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
36-051-HTesař10-14 hod6000

Přiložené soubory

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora