Kominík

Kvalifikace

 • Kominík/kominice – Montáž komínů a komínových vložek 36-017-H
 • Kominík/kominice – Měření spalin 36-023-H
 • Kominík/kominice – Kontrola a čištění spalinových cest 36-025-H
 • Kominík – Revizní technik spalinových cest 36-024-H

Za Hospodářskou komoru České republiky zkoušku provádějí odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Společenstva kominíků (https://www.skcr.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat odborník, který se každodenně v oboru pohybuje.

Úplnou profesní kvalifikaci Kominík (36-56-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání z níže uvedených skupin profesních kvalifikací a poté je možné se přihlásit k závěrečné zkoušce na střední škole, kde tento obor vyučují a získat tak Výuční list v oboru kominík.

 • Kominík/kominice – Kontrola čištění spalinových cest
 • Kominík/kominice – Měření spalin
 • Kominík/kominice – Montáž komínů a komínových vložek

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je splnění podmínek daných příslušným standardem zapsaným na www.narodni-kvalifikace.cz . Uchazeč o zkoušku PK Revizní technik spalinových cest musí doložit výuční list oboru vzdělání kominík a praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku. Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením výučního listu a příslušného potvrzení praxe (např. živnostenský list nebo pracovní smlouva a živnostenský list zaměstnavatele). Všechny tyto listiny se předkládají jako ověřené kopie.

Uchazeč musí předložit doklad o proškolení a přezkoušení z BOZP a PO vztahujícími se k činnosti revize a zkoušení spalinových cest a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.  Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Přihlášku ke zkoušce Kominík – Revizní technik spalinových cest naleznete v přiložených souborech ke stažení.

Vyplněnou přihlášku je nutno zaslat na adresu:

Hospodářská komora České republiky
Martina Pavelková
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Kontakt pro zasílání přihlášek elektronicky

zkousky@komora.cz

Základní kritéria a způsoby hodnocení zkoušky

 1.  Číst stavební dokumentaci a výkresy podle druhů – Slovně s výkladem
 2.  Číst komíny a ventilační průduchy ve stavebních výkresech – Slovně s výkladem
 3.  Číst výkresy a technickou dokumentaci vícevrstvých komínů – Slovně s výkladem
 4.  Orientovat se v normách a předpisech týkajících se stavby a provozu spalinových cest, připojování a provozu spotřebičů paliv – Písemně zpracovat seznam norem a předpisů
 5.  Prokázat znalost předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv – Písemný test
 6.  Posoudit správnost navržené spalinové cesty (podle ČSN 73 4201) – Písemně nebo slovně
 7.  Posoudit přístup ke kontrolním (čisticím) místům spalinové cesty – Prakticky s výkladem
 8.  Navrhnout spalinovou cestu pro spotřebič do výkonu 25 kW podle zadání – Praktický návrh spalinové cesty a výpočet velikosti průřezu na PC
 9.  Vypočítat velikost průřezové plochy komínového průduchu podle zadání – Praktický návrh spalinové cesty a výpočet velikosti průřezu na PC
 10.  Kontrolovat stav a správnou funkci spotřebičů, kouřovodů a komínů na různé druhy paliv (dle ČSN 73 4201) podle zadání – Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
 11.  Provést a vyhodnotit tlakovou a kouřovou zkoušku podle zadání – Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
 12.  Provést kontrolu plynotěsnosti přetlakového komína podle zadání – Praktické provedení s popisem činnosti a zápisem zjištěného stavu
 13.  Zjistit potřebné údaje pro výchozí revizi – Zjištění údajů a vyhotovení zprávy
 14.  Vyhotovit revizní zprávu podle zadání – Zjištění údajů a vyhotovení zprávy

Související právní předpisy (Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně a Vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty) naleznete v přiložených souborech ke stažení.

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPHfiltr
36-024-HRevizní technik spalinových cest5-10 hod10000kominik
36-025-HKominík/ kominice -kontrola a čistění spalinových cest8-11 hod10000kominik
36-017-HKominík/kominice - montáž komínů a komínových vložek5-7 hod10000kominik
36-023-HKominík/kominice – měření spalin7-9 hod10000kominik

/jak_na_firemni_a_osobni_linkedIn_webinar_komora/