XVIII. sněm Hospodářské komory ČR se uskuteční 25. května v Pardubicích

15.05.2007

Ve čtvrtek 25. května 2006 se v Pardubicích uskuteční XVIII. sněm Hospodářské komory ČR. Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské komory ČR (HK ČR), který je tvořen všeobecnou sněmovnou složenou ze zástupců okresních komor a sněmovnou společenstev složenou ze zástupců živnostenských společenstev. Řádný sněm je svoláván jednou ročně, ve výjimečných případech může být svolán sněm mimořádný. Celkový počet delegátů letošního sněmu překračuje dvě stovky.

Ve čtvrtek 25. května 2006 se  v Pardubicích uskuteční XVIII. sněm Hospodářské komory ČR. Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské komory ČR (HK ČR), který je tvořen všeobecnou sněmovnou složenou ze zástupců okresních komor a sněmovnou společenstev složenou ze zástupců živnostenských společenstev. Řádný sněm je svoláván jednou ročně, ve výjimečných případech může být svolán sněm mimořádný. Celkový počet delegátů letošního sněmu překračuje dvě stovky.

Sněm HK ČR by měl zhodnotit kroky, které Hospodářská komora ČR v uplynulých dvanácti měsících učinila, zabývat se bude také aktuálními podnikatelskými tématy. „Letošní sněm se koná těsně před parlamentními volbami, tedy v době, kdy se strany předhánějí s předvolebními sliby. Měl by proto jasně formulovat reálné a nejpotřebnější požadavky podnikatelské samosprávy vůči politické reprezentaci, která vzejde z nadcházejících voleb,“ říká prezident HK ČR Jaromír Drábek.

XVIII. sněm se bude také zabývat vnitřními záležitostmi Hospodářské komory ČR, která je tvořena sítí regionálních komor a oborovými společenstvy. „Tyto složky by společně s úřadem HK ČR měly intenzivně řešit přípravu vnitřních předpokladů komory pro rozpočtové období let 2007 – 2013. Pro podnikatelské subjekty i celou naši ekonomiku je toto období velkou příležitostí. Prostředky, které se nám zde nabízí, by podle mne měly být použity především pro vytvoření znalostní ekonomiky v České republice. Důraz by měl být kladen na projekty podporující celoživotní vzdělávání, přípravu kvalifikované pracovní síly a inovační podnikání,“ říká prezident Hospodářské komory ČR. Hospodářská komora by na jednotlivých úrovních své struktury měla dokázat poskytnout adekvátně odbornou a účinnou pomoc subjektům, které o možnost čerpání prostředků projeví zájem.

Další z výzev pro HK ČR je přijetí zákona o informačních systémech veřejné správy, který předpokládá, že od 1. 1. 2007 budou také na úrovni regionálních míst HK ČR vydávány ověřené výpisy z některých rejstříků. „Hospodářská komora se k tomuto úkolu přihlásila a já jeho realizaci vnímám jako další ze služeb, které budeme poskytovat podnikatelům, abychom jim účinně pomáhali v jejich činnosti. Možnost získat tyto výpisy budou mít podnikatelé i běžní občané na regionálních místech projektu Informační místa pro podnikatele, která pracují již ve sto šedesáti obcích ČR,“ říká tajemník úřadu HK ČR Vladimír Šiška.

Velkou příležitostí pro Hospodářskou komoru ČR může být také projekt Institut trhu práce, kde je podnikatelská samospráva partnerem ministerstvu práce a sociálních věcí. Cílem projektu, který je nyní ve schvalovacím řízení, je nastavení systémových změn zajišťujících efektivní komunikaci mezi zaměstnavateli, úřady práce a školskými zařízeními. „Role Hospodářské komory bude spočívat v koordinaci této komunikace a zároveň v zajišťování servisu v personální oblasti pro menší podnikatelské subjekty. Současně ale budou s uvedením projektu kladeny mnohem vyšší nároky na vnitřní strukturu podnikatelské samosprávy. Vzhledem k tomu, že sněm je tvořen právě delegáty obou složek hospodářské komory, měl by to být právě ten orgán, který se bude možnými změnami zabývat,“ říká Drábek.

Na XVIII. sněmu bude také hodnocena činnost HK ČR po dobu uplynulých dvanácti měsíců. Posouzeno bude, nakolik je naplňována střednědobá strategie Hospodářské komory ČR z roku 2004. Hospodářská komora ČR by se podle tohoto materiálu měla do roku 2010 stát silnou podnikatelskou samosprávou po vzoru tradičních obchodních komor v zemích EU.

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora