Úřednická vláda by se měla zdržet nevratných kroků v otázkách EIA

25.09.2013

Shodli se na tom v Senátu účastníci odborného semináře, který dnes 25. září 2013 k problematice posuzování vlivu na životní prostředí uspořádala Hospodářská komora České republiky (HK ČR) spolu se senátními výbory pro hospodářství a životní prostředí.

Proti České republice zahájila Evropská komise v dubnu 2013 řízení pro porušení smlouvy o fungování EU (tzv. infringement) kvůli nedostatečné transpozici směrnice o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Mimo jiné to znamená, že v blízké budoucnosti projde národní legislativa o EIA podstatnou změnou. Ta se bude týkat zejména úpravy postavení tzv. dotčené veřejnosti, tedy zejména občanských iniciativ v procesu EIA. Současně ale bude zapotřebí také definovat, jakým závazným úředním aktem bude proces EIA zakončen. V současné době nejsou v procesu EIA důsledně dodržovány stanovené lhůty a často tak dochází k průtahům. Zefektivnění procesu proto může přispět ke snazší administrativě a dodržování lhůt.

„Legislativa o posuzování vlivů na životní prostředí se citelně dotýká klíčových odvětví průmyslu jako je stavebnictví nebo energetika,“
konstatuje prezident HK ČR Petr Kužel. „Proto je nezbytné zahájit seriózní věcnou diskusi o koncepci novely zákona o EIA, která nás kvůli infringementu čeká. Kromě zájmů ochrany životního prostředí v ní musí zohledněny také potřeby průmyslu a investorů, jakož i právní stability. Především by mělo dojít k výraznému zrychlení a zefektivnění procesu EIA, a to bez dodatečných finančních nákladů, “ dodává Petr Kužel.

„Úprava zákona o EIA je velmi citlivá záležitost. Na jedné misce vah leží legitimní zájem o dobrý stav životního prostředí a na druhé pak zájmy firem a investorů, které se s přijatou legislativou musejí vyrovnávat. Podle mého přesvědčení je tím nejdůležitějším cílem dosažení rovnováhy mezi oběma těmito zájmy,“ říká k problematice změny legislativy pro posuzování vlivů předseda senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Ivo Bárek.

Na skutečnost, že národní pravidla pro proces EIA nedefinují žádný závazný výstup ve formě úředního rozhodnutí, což výrazně komplikuje celý proces územního a stavebního řízení, upozornil Petr Šilar, člen senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu: „Platí to také o účasti tzv. dotčené veřejnosti, tedy především různých občanských iniciativ, která není jednoznačně pro celý proces definována, což také působí komplikace. Proto považuji za důležité, že ze semináře vyšel jasný impuls, jak tyto problémy vyřešit při novelizaci národní legislativy.“

„To, jak máme proces EIA nastavený v Rakousku, může být určitě pro Českou republiku inspirativní. EIA je součástí koncentrovaného povolovacího řízení a podle významu a dopadu projektu jsou definovány tři typy závazných lhůt od 6 do 12 měsíců,“ vysvětluje aktuální legislativní úpravu v Rakousku Christian Baumgartner, ministerský rada a expert na stavební právo a životního prostředí z rakouského Ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství.

Výstupem semináře je šestibodová deklarace, která vyzývá současnou vládu, aby při komunikaci S Evropskou komisí kvůli nedostatečné implementaci směrnice o EIA nečinila nevratné závazné kroky. Nová úprava zákona o EIA by neměla jít nad rámec platné směrnice a měla by vést k posílení právní jistoty investorů. Proces EIA má umožnit účast přesně definované dotčené veřejnosti s tím, že by měla mít právo podat proti konečnému úřednímu rozhodnutí žalobu.

Odborného senátního semináře se zúčastnilo více než stovka odborníků z různých úrovní státní a veřejné správy, firemního sektoru a podnikatelských a zaměstnavatelských svazů. Do diskuse se zapojili také senátoři a bývalí poslanci, kteří se odborně zajímají o problematiku životního prostředí a ekonomiky. Související soubory

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/