Směrnice o energetické účinnosti a soutěž Hospodářské komory ČR

30.04.2007

Rostoucí spotřeba energií a zároveň hledání řešení energetických úspor je aktuální otázkou nejen pro běžné občany, ale také pro stát. Důvodem je především směrnice Evropské unie o energetické účinnosti a o energetických službách, na základě které se Česká republika zavázala snížit spotřebu energie meziročně minimálně o 1% a ve státním sektoru dokonce o 1,5%.

Rostoucí spotřeba energií a zároveň hledání řešení energetických úspor je aktuální otázkou nejen pro běžné občany, ale také pro stát. Důvodem je především směrnice Evropské unie o energetické účinnosti a o energetických službách, na základě které se Česká republika zavázala snížit spotřebu energie meziročně minimálně o 1 % a ve státním sektoru dokonce o 1,5%. Směrnice, která byla schválena v roce 2006, zavazuje členské státy zapracovat do akčního plánu energetických úspor její záměry. Plán by měl být připraven do konce června 2007.  Hlavní změna v přístupu k energetické otázce je posun oblasti úspor mezi nástroje srovnatelné s výrobou energie, která má zatím při řešení energetických problémů dominantní charakter. Snahou zmiňované směrnice je přenesení řady konkrétních požadavků a úkolů do energetické podnikatelské sféry. Jednoznačným požadavkem směrnice je, aby distributoři a prodejci energie: propagovali energetické služby a zajišťovali jejich nabídky konečným zákazníkům, propagovali provádění energetických auditů, nebo opatření ke zvýšení energetické účinnosti, a přispívali do fondů, z nichž bude dotováno provádění opatření ke zvýšení energetické účinnosti a podporován rozvoj trhu s úsporami energie.

Alespoň jedna ze tří výše uvedených aktivit musí být splněna a záleží na každém členském státu, kterou aktivitu si vybere. Uvedená opatření mají přispět k plnění indikativního cíle pro každý členský stát, kterým je pokles energetické náročnosti během let 2008 až 2017 o 9 %. To odpovídá každoročnímu snížení spotřeby energie o 1 %. Přitom státní sektor se hlásí ke každoročnímu snížení spotřeby energie o 1,5 %.

 

Při Hospodářské komoře ČR byla založena Pracovní skupina pro EPC, která se schází za účasti zástupců firem energetických služeb, zástupců státní správy a zástupců poradenských firem pro oblast úspor energie (SEVEn a Enviros). Za dobu své existence se zástupcům pracovní skupiny podařilo vyjasnit řadu problémů týkajících se legislativních, daňových či procesních otázek uzavírání smluvních vztahů pro poskytování energetických služeb nebo otázek přípravy a průběhu výběrových řízení pro veřejné zakázky na poskytování energetických služeb.

Hospodářská komora ČR také v lednu 2007 vyhlásila soutěž s cílem podpořit využívání energetických služeb se zárukou ve státním sektoru. V následujících několika letech bude posuzováno dílčí plnění uvedené směrnice za každý rezort a mezirezortně bude hodnoceno snižování energetické náročnosti a rozsah využití energetických služeb. Mezi hodnotící kriteria bude kromě jiných patřit počet úspěšně zadaných projektů a uzavřených veřejných zakázek na realizaci energeticky úsporných projektů řešených formou poskytování energetických služeb se zárukou v daném roce. Základní hodnotící kriteria se však budou týkat počtu sjednaných smluv na realizaci energeticky úsporných projektů a objemu očekávaných zaručených a skutečně dosažených úspor energie ne jednu smlouvu.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/