Šíp: Nekorektní údaje v návrhu nařízení o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit ohrožují podnikání ve vodní dopravě

03.02.2016

Komentář předsedy Dopravní sekce HK ČR Emanuela Šípa

Nekorektní údaje ve vládou projednávaném návrhu nařízení o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit ohrožují podnikání ve vodní dopravě

Vládou dnes projednávané nařízení o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, je klíčovým dokumentem pro budoucnost odvětví vodní dopravy v České republice. V důsledku dlouhodobé nerealizace projektů plavebních stupňů Děčín a Přelouč je možné provozovat vodní dopravu v České republice bez omezení v průměru jen asi polovinu ročního období, což se ještě výrazně zhoršilo v loňském extrémně suchém roce. Hospodaření podnikatelů ve vodní dopravě, našich členů, je následkem toho v akutním ohrožení a přibližuje se tím i možný zánik české plavby, a to přesto, že tato doprava je prokazatelně nejšetrnější k životnímu prostředí, a je proto také podporována Evropskou unií.

Výstavba zmíněných plavebních stupňů je ohrožována návrhem nových evropsky významných lokalit Porta Bohemica a Louky u Přelouče. Vymezení jejich předmětů ochrany je přitom opřeno o závěry tzv. biogeografického semináře z března 2011, který vycházel z nekvalitních, mylných a zčásti účelově zkreslených výsledků mapování biotopů z let 2000-2004. Přestože je známo, že zmíněné mapování biotopů bylo v řadě případů odborně chybné včetně jeho interpretace, a existují nová mapování i analýzy dat, potřebné korektury nejsou v materiálu MŽP uplatňovány. Argumenty ekologických iniciativ, které MŽP nekriticky přejímá, že lze splavnost Labe v oblasti Plavebního stupně Děčín vyřešit bez jeho výstavby, byly specializovanou odbornou studií jednoznačně vyvráceny.

Aktuální rozbory významu potenciálních předmětů ochrany v uvedených lokalitách vzhledem ke zbytku ČR má Hospodářská komora k dispozici.

Hospodářská komora je toho názoru, že na základě návrhu MŽP nelze kvalifikovaně rozhodnout o zařazení areálů označovaných jako Porta Bohemica a Louky u Přelouče do národního seznamu evropsky významných lokalit. Navrhuje proto vládě ČR příslušné přílohy navrhovaného seznamu neschválit, v dorozumění s Evropskou komisí uložit provedení transparentní analýzy aktuálních biogeografických dat o výskytu předmětů ochrany v ČR a po ukončení analýzy uspořádat nový biogeografický seminář, na kterém bude za účasti zainteresovaných subjektů dohodnuto řešení v souladu s požadavky Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v platném znění. Řešení navrhované Hospodářskou komorou minimalizuje rizika infringementu (řízení pro porušení smlouvy) vůči ČR ze strany Evropské komise a případné žaloby na ČR ze strany nevládních organizací u Evropského soudního dvora.

Ing. Emanuel Šíp
předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR

/jak-na-