Projekt Turism Educa ukončil první semestr kurzů

15.05.2007

Projekt TourismEduca umožnil vzdělávání již více než 250 posluchačům z řad Hospodářské komory ČR, Policie ČR a dalších subjektů.

Projekt TourismEduca umožnil vzdělávání již více než 250 posluchačům z řad Hospodářské komory ČR, Policie ČR a dalších subjektů.

 

Projekt „TourismEduca – vzdělávání pro cestovní ruch v Praze“ je součástí projektů v cestovním ruchu financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu. Klade si za cíl zlepšení kvality produktů a poskytovaných služeb v cestovním ruchu. Tím zvýší šance hlavního města, aby si ho zahraniční turisté zvolili jako cílovou destinaci, kde jim budou nabídnuty komplexní služby na úrovni ostatních metropolí. Realizace projektu začala v září loňského roku, kdy Hospodářská komora ČR podepsala smlouvu o financování projektu z prostředků EU programu JPD 3 (Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl. m. Praha).

V průběhu prvního semestru projektu TourismEduca bylo proškoleno více než 250 osob, převážně zaměstnanců Hospodářské komory ČR a Policie ČR. Projekt TourismEduca je jedním z příkladů, jak může Česká republika efektivně čerpat prostředky EU.

 

„Vzdělávání je jedním ze strategických pilířů Hospodářské komory ČR. Tuto oblast považujeme za klíčovou pro další rozvoj ekonomiky a zvyšování konkurenceschopnosti českých firem. Ve svých aktivitách se proto na oblast vzdělávání podnikatelských subjektů budeme zaměřovat stále více. Již nyní se připravují či jsou realizovány projekty, které se touto oblastí zabývají. Jsem potěšen, že po prvním semestru kurzů projektu TourismEduca můžeme projekt hodnotit jako úspěšný,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR, Dr. Ing. Jaromír Drábek.

 

Projekt Hospodářské komory nabízí zájemcům z oboru cestovního ruchu a navazujících odvětví vzdělávací kurzy. Program kurzů je koncipován s ohledem na oblasti, kde je možné získané dovednosti rychle prakticky zužitkovat. Nabídka zahrnuje pět kurzů, které obsahují vzdělávání v oblasti základních znalostí podnikatelského prostředí a podmínek podnikání v cestovním ruchu (CR), marketingové dovednosti a postupy v podmínkách CR, reklamu, propagaci a PR v cestovním ruchu, komunikaci v krizových situacích a faktor bezpečnosti v CR – vše se zaměřením na podmínky hlavního města Prahy.

 

„Projekt TourismEduca je podle mne úspěšný právě pro to, že využívá nových technologií, uživatelsky přívětivého e–learningu, který umožňuje absolventům kurzu sebevzdělávání v kteroukoli dobu. Zaměření jednotlivých kurzů na konkrétní oblasti zaručuje detailní seznámení s danou problematikou, navíc lektoři jsou lidé z praxe, kteří dokáží absolventy vybavit znalostmi využitelnými v jejich oborech,“ říká tajemník úřadu Hospodářské komory ČR Vladimír Šiška.

 

Každý cyklus seminářů je zakončen workshopem pod vedením domácích i zahraničních odborníků, kde si mohou absolventi dále rozšířit znalosti a dovednosti získané během kurzů, vzájemně si vyměnit zkušenosti a získat nové kontakty.

 

Projekt TourismEduca si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost nabídky turistických produktů a služeb podnikatelů hlavního města Prahy tím, že lépe přizpůsobí nabídku trhu z pohledu nových vývojových trendů a neustále se měnících podmínek. Cestovní ruch je oblast, kde lidský faktor hraje hlavní roli, proto se projekt TourismEduca soustřeďuje na komplexní zvýšení kvalifikace pracovníků v tomto oboru.

 

Podnikatelé, pracovníci veřejné správy i neziskové sféry měli možnost tyto kurzy využívat od února 2006. Výuka probíhá v kombinaci prezenční formy studia a moderních distančních výukových metod („e-learning“). Velký důraz je kladen na odbornou úroveň výuky i na použitou metodiku, proto na projektu spolupracuje Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. V rámci posilování propojení mezi veřejností a státní správou se na projektu podílí i Policie České republiky.

 

„Policie ČR prochází transformací od direktivně řízené k manažersky řízené organizaci orientované na své zákazníky a partnery. Tato transformace byla zahájena rozhodnutím policejního prezidenta zavést do policie systém řízení kvality služeb – model Excelence.Na podzim roku 2002 byla v rámci projektu PHARE pro Českou republiku ratifikována twiningová smlouva mezi MV ČR a holandskou stranou o „Zavedení modelu Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do Policie ČR. Hlavním cílem bylo zavést model řízení kvality do všech útvarů Policie ČR a posílit tak roli policie v moderním demokratickém státě, která je založena na právním řádu, rovnocenném výkonu státní moci a služby občanům. Součástí těchto aktivit Policie ČR správy hl. m. Prahy je také projekt TourismEduca, kde zaměstnanci naší organizace se zúčastnili kurzů v oblasti základy komunikace a komunikace v krizových situacích. Z vyhodnocení kurzů vyplynulo, že nejpřínosnější pro policisty bylo zaměření na komunikaci v krizových situacích, výuku společenského chování a základů psychologie v komunikaci s lidmi,“ říká plk. Ing. Zdeněk Bezouška, zástupce ředitele pro uniformovanou policii Správy hl. m. Prahy, Policie ČR.

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora