Prohlášení účastníků kulatého stolu Hospodářské komory ČR k vysokorychlostní železniční dopravě

21.06.2017 Miroslav Beneš

Účastníci kulatého stolu Hospodářské komory ČR k vysokorychlostní železniční dopravě, konaného dne 21. června 2017, vydávají za přítomnosti prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého následující prohlášení:

1. Konstatujeme, že již rok trvající činnost kulatých stolů k vysokorychlostní železniční dopravě vytváří vhodnou platformu pro diskusi odborníků k postupu v této problematice a hodláme v této činnosti pokračovat.

2. Vítáme usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k podpoře vysokorychlostní železnice v ČR, přijaté dne 2.3.2017.

3. Kvitujeme s uspokojením schválení materiálu MD „Program rozvoje rychlých železničních spojení v České republice“ Vládou ČR dne 22. května 2017, pokládáme však tento materiál pouze za začátek dalších nezbytných koncepčních prací a procesů, zejména v oblasti legislativy, financování včetně využití evropských fondů, rozvoje digitálních technologií, obchodně a ekonomicky přínosného trasování příslušných směrů, dlouhodobě funkčního řešení železničních uzlů Praha a Brno a struktury služeb poskytovaných cestujícím.

4. Zdůrazňujeme nezbytnost vytvoření doplňující legislativy ke stavebnímu zákonu v podobě zákona o dopravních liniových stavbách nebo zákona se širším dosahem, který by dal výstavbě vysokorychlostních tratí potřebnou prioritu, usnadnil zahrnutí jejich výsledných tras do územně-plánovací dokumentace a umožnil co nejkratší získání povolovacích rozhodnutí.

5. Zdůrazňujeme nutnost propojení připravované vysokorychlostní sítě s ostatními formami osobní dopravy počínaje mezinárodní leteckou dopravou a konče veřejnou i individuální dopravou v regionech tak, aby byla v budoucnu schopna úspěšně a spolehlivě plnit funkci páteře veřejné dopravy v ČR i pro odlehlejší regiony. K naplnění tohoto cíle pokládáme za nezbytné aktivní zapojení krajů.

6. Zdůrazňujeme potřebu využití zahraničních, zejména evropských zkušeností s projektováním, financováním, výstavbou a provozem vysokorychlostní železnice a uplatnění progresivních technologií tak, aby se budoucí česká vysokorychlostní síť stala kvalitní a dlouhodobě konkurenceschopnou součástí evropské vysokorychlostní sítě.

7. Vyzýváme politické strany, aby prezentovaly a diskutovaly s voliči svou podporu vysokorychlostní železniční dopravě, a v postavení koaličních nebo opozičních subjektů trvale konstruktivně usilovaly o realizaci tohoto národního strategického cíle.

8. Navrhujeme Vládě ČR a Ministerstvu dopravy zapojení účastníků kulatého stolu do práce meziresortního pracovního týmu programu Rychlých spojení prostřednictvím zastoupení Hospodářské komory ČR v tomto týmu.