Přínos projektu InMP v loňském roce se odhaduje na 900 milionů Kč

15.05.2007

Projekt Informační místa pro podnikatele, který je zařazen do programu ‚Podpora konkurenceschopnosti průmyslu České republiky‘, představuje centrálně řízenou a jasně definovanou informační síť, která poskytuje podnikatelům aktuální ekonomické informace.

Projekt Informační místa pro podnikatele, který je zařazen do programu ‚Podpora konkurenceschopnosti průmyslu České republiky‘, představuje centrálně řízenou a jasně definovanou informační síť, která poskytuje podnikatelům aktuální ekonomické informace.

 
Na území České republiky je do projektu zahrnuto téměř 160 regionálních kanceláří, kde podnikatelé mohou formou veřejné služby získat informace potřebné pro svoji činnost. Tato informační místa za dobu své činnosti zodpověděla 34 tisíc dotazů, týkajících se především možnosti financování rozvoje podniků a vyhledávání obchodních kontaktů. Mezi často kladené dotazy patří rovněž informace týkající se zahájení podnikání, provozu podniku a informace o předpisech vztahujících se k obchodní činnosti.

„Informační místa jsou bezpochyby pro české podnikatele přínosná, protože jim ve všech regionech napomáhají při získávání informací, které pro své podnikání potřebují. Jsem si jistý, že zejména malí a střední podnikatelé oceňují poskytování aktuálních informací, což může napomoci zvyšovat jejich pozici na trhu a konkurenceschopnost,“ uvedl Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu.

Během let 2003 – 2005 se podařilo vybudovat rozsáhlou znalostní databázi skládající se z důvěryhodných internetových zdrojů, odborných příruček pro jednotlivé obory, komplexně zodpovězených dotazů s dlouhodobou informační a znalostní hodnotou apod. Informační místa pro podnikatele průběžně rozšiřují spektrum poskytovaných služeb o další produkty, jako např. elektronické aukce, semináře, školení nebo dotované poradenství při čerpání prostředků z programů podpor.

K začátku července 2006 bude rovněž v rámci stávající sítě projektu InMP ve všech krajích (kromě Prahy) otevřeno 13 Regionálních exportních míst CzechTrade. „Naším cílem je rozšíření a zefektivnění informačních a poradenských služeb poskytovaných agenturou CzechTrade přímo v regionech České republiky. Cílem Agentury je rovněž zpřístupnit firmám v regionech nabídku dalších organizací na podporu obchodu – Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a České exportní banky (ČEB) – v rámci jednotné nabídky služeb pro exportéry,“ říká o projektu generální ředitel agentury na podporu exportu CzechTrade Ivan Jukl. Vznikající síť postupně nahrazuje dosavadní Regionální informační místa CzechTrade.

                 
Z průběžných šetření ekonomického přínosu vyplývá, že téměř polovině podnikatelů, kteří využili služeb informačních míst, přinesly informace přímý nebo nepřímý finanční efekt. Z výsledků těchto šetření provedených Hospodářskou komorou ČR v roce 2005 vyplývá, že ekonomický přínos Informačních míst pro podnikatele mohl být přibližně 900 milionů korun.

               
„Projektu nelze upřít přínos pro českou ekonomiku. Prokazatelně zvyšuje počty pracovních míst a snižuje počty nezaměstnaných, zvyšuje absorpční schopnost českých firem při čerpání prostředků z programu podpor národních i evropských, zvyšuje odbornost podnikatelů apod.,“ řekl Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR.

               
Projekt přispěl rovněž k tomu, že po vstupu České republiky do EU nenastal znatelný pokles počtu podnikatelů, jak tomu bylo například ve srovnatelném Rakousku). Kromě toho se realizují státní politiky rozvoje ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů.

               
Další konkrétní výsledky přináší projekt při zařazování nezaměstnaných zpět do pracovního procesu. „Měsíčně se na Informační místa obrací cca 75 klientů, kteří chtějí začít podnikat. Pokud odhadneme, že díky informacím z InMP se podaří zkrátit nebo vyloučit dobu nezaměstnanosti jednoho klienta pouze o jeden měsíc, pak úspora ve výdajích státního rozpočtu činí téměř milion korun měsíčně,“ vypočítává tajemník úřadu HK ČR Vladimír Šiška.

              
Ministerstvo průmyslu a obchodu projekt Informační místa pro podnikatele podporuje a spatřuje v něm vhodné doplnění nového přístupu ke zjednodušování podnikatelského prostředí v České republice. Parlament ČR schválil novelu živnostenského zákona, která umožní fungování Centrálních registračních míst pro podnikatele při všech živnostenských úřadech. Podnikatelé tak budou moci z jednoho místa a prostřednictvím jednoho formuláře vyřizovat své záležitosti se státními úřady. Celý systém bude fungovat elektronicky na základě sdílení dat informačních systémů jednotlivých úřadů.

„Pokud k tomuto zjednodušení přidáme ještě aktivitu podnikatelské samosprávy v oblasti prohloubení koordinace informovanosti podnikatelů, pak jsme na správné cestě k lepšímu a jednoduššímu podnikání v České republice,“ dodal Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu.

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora