Pas pro poskytovatele služeb musí notifikace zjednodušit nikoliv zkomplikovat

20.05.2016

Nadměrná zátěž, diskriminační praktiky a neodůvodněné překážky poskytování služeb nadále komplikují poskytování služeb v Evropské unii. Ačkoli členské státy vynaložily velké úsilí, aby byla směrnice o službách z roku 2009 úspěšně převedena do praxe, mnoho překážek stále přetrvává a znemožňuje využít plný potenciál vnitřního trhu služeb. Evropská komise nyní usiluje o usnadnění poskytování služeb pro podniky v rámci celé EU, a to prostřednictvím nástroje – Pas pro poskytovatele služeb, jenž zjednoduší postupy a notifikace při přeshraničním poskytování služeb. O tom, jak by měl pas pro poskytování služeb vypadat a co vše by měl zahrnovat, diskutovali s Evropskou komisí zástupci státní správy, podniků a nevládních organizací dne 17. května.

Debatu zahájila Pavlína Žáková ze Zastoupení Evropské komise v ČR, v jejíchž prostorách se akce konala. Žáková uvedla, že pas pro poskytovatele služeb je jednou z iniciativ Strategie pro Jednotný trh, kterou Komise představila 28. října 2015. Dle Jürgena Tiedje z Evropské komise poskytovatelé přeshraničních služeb čelí velkým bariérám, včetně složitých a finančně náročných administrativních postupů. Vysvětlil, že „pas pro poskytovatele služeb bude jednotný elektronický postup, který umožní, že se poskytovatel služeb bude obracet pouze na jeden – domácí – orgán, a ten bude následně komunikovat se zemí destinace. Dokumenty bude podnikatel poskytovat jen jednou“, zdůraznil Tiedje. Dodal, že tento jednotný postup musí být flexibilní, neboť nesmíme zavést nové informační požadavky v zemích, ve kterých informační požadavky nejsou.

Komise zahájila na začátku května veřejnou konzultaci s cílem zjistit, jaké sektory by měly být pasem pro poskytovatele služeb pokryty, a zda by mělo být zahrnuto profesní pojištění. V tuto chvíli Komise uvažuje o zahrnutí klíčových odvětví služeb jako podnikatelské služby a stavebnictví. Česká republika se domnívá, že by pas měl pokrývat všechny sektory. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo podobu pasu, která by umožnila jeho zavedení ve všech sektorech služeb, aniž by bylo nutné harmonizovat požadavky uplatňované jednotlivými členskými státy. Jak vysvětlil Jan Havlík z MPO ČR, pas by se skládal z povinné a dobrovolné části. Povinná část by obsahovala údaje týkající se usazení v domovském státě, daňové povinnosti, sociální a zdravotní pojištění, trestní odpovědnost a profesní pojištění. Nepovinná část by zahrnovala další údaje související se splněním požadavků na výkon dané konkrétní činnosti, např. profesní průkaz, dobrovolná certifikace, formulář A1, apod.

„Návrh pasu pro poskytovatele služeb vítá i Svaz průmyslu a dopravy ČR, a to za předpokladu, že bude vytvořen funkční systém, jež pomůže snížit administrativní zátěž“, uvedla ze Svazu Vladimíra Drbalová. Zdůraznila, že pas musí být pro firmy atraktivní, tj. členské státy musí zamezit duplicitě, zvýšit transparentnost a zlepšit výměnu informací. Připomněla, že i šest let po transpozici není směrnice o službách v některých zemích plně implementována. Doporučila využít již dostupné nástroje a ponechat na členských státech způsob nastavení procesu. To, že se podnikatelé při přeshraničním poskytování služeb i nadále setkávají s překážkami, potvrdila Jitka Ryšavá z Enterprise Europe Network. Uvedla, že mezi hlavní překážky patří špatně dostupné informace ohledně pravidel pro přeshraniční poskytování služeb, nastavená pravidla a nedostatečné informace pro výkon regulovaných aktivit, ohlašování a zpoplatňování kvalifikací včetně ověřování a překlady dokumentů a zejména pak otázky spojené s vysíláním pracovníků. Pas pro poskytovatele služeb by dle jejích slov měl pokrývat veškeré oblasti spojené s přeshraničním poskytování služeb jako daňové otázky, pracovně právní či problematiku kvalifikací.

Řečníci se shodli, že pas pro poskytovatele služeb má potenciál podnikatelům usnadnit přeshraniční poskytování služeb, pokud současně sníží regulatorní překážky a bude plně fungovat ve všech členských státech. Předpokladem pro funkčnost sytému je propojenost vnitrostátních informačních systémů a registrů a vzájemná komunikace příslušných orgánů členských států. Pro podnikatele je důležité, aby iniciativa přispěla ke snížení administrativní zátěže a zjednodušila notifikace.

V rámci diskuse vystoupil i Ivan Voleš, konzultant Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory České republiky a uvedl, že „Česká republika je otevřená ekonomika velmi významně napojená na další země EU. Dobře fungující jednotný trh je proto pro české podnikatele klíčový. Zatímco volný pohyb zboží v EU funguje víceméně bez problémů, volný pohyb služeb stále naráží na různorodé administrativní překážky, za kterými se ovšem často skrývají snahy jednotlivých členských států o různé formy ochrany svých národních pracovních trhů. Navržený pas pro poskytovatele služeb proto jako HK ČR podporujeme a uvítáme i jakákoliv další opatření na prohloubení volného trhu služeb v EU. Přijatá opatření by pak neměla být v žádném případě nijak komplikovaná a na podnikatele by neměly být kladeny žádné složité administrativní požadavky.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/