Novela zákona o informačních systémech veřejné správy ulehčí nejen podnikatelům

15.05.2007

Možnost získat výpis například z katastru nemovitostí na poště, na obecních úřadech, u notářů nebo na pobočkách Hospodářské komory představuje podstatnou změnu ve fungování státní správy, kterou přinesla schválená novela zákona o informačních systémech veřejné správy. Novela širšímu okruhu subjektů zpřístupňuje informace z rejstříků a databází, kterými doposud disponovali pouze jejich správci. Jde o první viditelné uplatnění principu sdílení informací ve veřejné správě. Nejdříve budou takto k dispozici výpisy, které jsou nejpoužívanější: výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku.

Možnost získat výpis například z katastru nemovitostí na poště, na obecních úřadech, u notářů nebo na pobočkách Hospodářské komory představuje podstatnou změnu ve fungování státní správy, kterou přinesla schválená novela zákona o informačních systémech veřejné správy. Novela širšímu okruhu subjektů zpřístupňuje informace z rejstříků a databází, kterými doposud disponovali pouze jejich správci. Jde o první viditelné uplatnění principu sdílení informací ve veřejné správě. Nejdříve budou takto k dispozici výpisy, které jsou nejpoužívanější: výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku.

 

Rozšíření počtu míst oprávněných k vydávání ověřených výpisů přinese občanům značnou úsporu času i energie. „Naším cílem ale není získávání výpisů občanům a podnikatelům pouze zjednodušit. Tím hlavním cílem je odstranit samotnou povinnost informace získané z jednoho úřadu poskytovat prostřednictvím ověřeného výpisu úřadu jinému. Podstatná je proto také ta část zákona, která ukládá správcům registrů a databází vydávat výpisy v elektronické podobě. Tento paragraf je přípravou na zavedení funkčního sdílení dat. První změny lze už v tomto roce očekávat třeba v souvislosti s fungováním rejstříku trestů,“ vysvětluje ministryně informatiky Dana Bérová.

 

V prosinci loňského roku vláda schválila Ministerstvem informatiky připravený „Záměr snížení administrativní zátěže fyzických osob při řízeních nebo činnostech, při nichž je vyžadován výpis z evidence Rejstříku trestů za účelem doložení bezúhonnosti“. Cílem tohoto projektu je tam, kde je to možné, odstranit povinnost občanů dokládat bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Ministerstvo informatiky chce umožnit úřadům, aby si informace z rejstříku trestů ověřovaly samy.

 

Výpis z rejstříku trestů je jeden z nejčastěji požadovaných dokladů. Ročně jich rejstřík trestů vydá téměř milion. Výpis je nejčastěji požadován živnostenskými úřady, ale například také při účasti podnikatelů ve výběrových řízeních nebo při žádosti o oprávnění k provozu taxislužby. Stovky výpisů ročně jsou přitom padělány. Pokud bude informace, zda občan má nebo nemá v rejstříku trestů záznam, ověřována přímo, riziko padělání se odstraní. K dálkovému ověřování informací z rejstříku trestů bude využito transakční jádro Portálu veřejné správy. Úředník, který bude mít oprávnění k tomu, informace z rejstříku trestů ověřovat, zašle zašifrovaný a elektronicky podepsaný dotaz. Dotaz se přenese přes transakční jádro Portálu veřejné správy, které bude z kontrolních důvodů registrovat, kdo a kdy se zeptal, nikoli obsah dotazu, který bude zašifrován. Portál dotaz postoupí rejstříku trestů, rejstřík dotaz identifikuje, přečte, ověří oprávnění úředníka a opět přes Portál vyšle zašifrovanou odpověď (má záznam, nemá záznam).

 

„Přijetím novely zákona o informačních systémech veřejné správy pokračuje společné úsilí Ministerstva informatiky a Hospodářské komory k odstranění zbytečné administrativy a zavedení klientského přístupu státní správy ve vztahu k občanovi. Formou ověřeného výpisu z informačních systémů veřejné správy bude moci zájemce získat potřebné doklady kromě jiného také na kontaktních místech Hospodářské komory,“ pokračuje prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek.

 

Kontaktní místa při okresních hospodářských komorách, kterých je dnes téměř dvě stě, budou poskytovat ověřené výpisy pouze pokud získají akreditaci. Podmínky pro akreditaci stanoví úřad hospodářské komory ve shodě s připravovanou vyhláškou Ministerstva informatiky, která upraví podmínky poskytování služby ověřených výpisů, a v souladu se zákonem o Hospodářské a Agrární komoře ČR, na jehož základě Hospodářská komora vystavuje veřejné listiny již mnoho let. Cena za jednu stranu vydaného výpisu nepřesáhne 50,- Kč. Ověřené výpisy začne Komora nabízet 1. ledna 2007, kdy vejde v platnost vyhláška ministerstva.

 

Změny ve fungování rejstříku trestů a rozšíření okruhu míst, která jsou oprávněná k vydávání ověřených výpisů, jsou dílčími kroky mnohem širší aktivity Ministerstva informatiky v oblasti reformy veřejné správy. Výsledkem této snahy by mělo být umožnit například těm, kteří se rozhodnou podnikat, získat oprávnění k podnikání u jednoho úřadu, a to nejlépe na počkání. Například k ohlášení živnosti nebude potřeba dokládat výpis z trestního rejstříku nebo výpis z evidence daňových nedoplatků, protože tyto informace si živnostenský úřad na žádost podnikatele sám ověří.

 

„V praxi se bohužel o sdílení dat zatím nedá hovořit, řada údajů je od občanů i podnikatelů vyžadována opakovaně a s následnou vzájemnou komunikací informačních systémů jsou problémy,“ upozorňuje ministryně informatiky Dana Bérová. Přestože řada registrů je vedena v elektronické podobě, zákony tuto možnost často přímo nezmiňují, a údaje v elektronické podobě nejsou považovány za právně závazné. Příliš roztříštěná jsou také místa provádějící registraci, zaevidování nebo zápisy do evidencí. Tato místa jsou často bez vzájemné komunikace (někdy i v rámci jednoho informačního systému), mnohdy bez podpory výpočetní techniky.

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora