Nová strategie pro vnitřní trh: Úspěch závisí na konkrétních návrzích a implementaci

25.11.2015

Kvalitní implementace legislativních aktů je klíčová pro efektivní fungování vnitřního trhu. Neúplná aplikace směrnice o službách a principu vzájemného uznávání či složité administrativní procedury brání přeshraničnímu podnikání v Evropské unii. Na potřebu překonat přetrvávající či nově vzniklé překážky na vnitřním trhu reagovala letos v říjnu Evropská komise představením nové strategie pro jednotný trh zboží a služeb. O dopadu strategie a jejích konkrétních opatřeních diskutovali zástupci Evropské komise se zástupci české státní správy a byznysu v Evropském domě v Praze.

Mezi aktuální překážky na vnitřním trhu patří nedostatečná aplikace principu vzájemného uznávání, neznalost pravidel EU, neaktuální a těžko dohledatelné informace, neúplná aplikace směrnice o službách, malé povědomí o nástrojích na vnitřním trhu (JKM, Solvit, ProCoP) a v neposlední řadě legislativní prostředí neodpovídající digitální éře. „Z tohoto důvodu Evropská komise navrhla řadu ambiciózních a pragmatických iniciativ, které se zaměřují na tři oblasti – vytvoření dodatečných příležitostí pro spotřebitele, podnikatele a volné profese; podpora modernizace a inovací; a zajištění praktického prospěchu občanům v jejich každodenním životě“, informoval posluchače Eike Klapper z Evropské komise. Konkrétně se Komise chystá zaměřit na opatření k usnadnění přeshraničních činností, včetně investic, implementaci směrnice o službách, opatření pro harmonizaci a standardizaci, sjednocení elektronických formulářů, vytvoření celoevropského informačního portálu a lepší vzájemné uznávání, včetně zjednodušení pravidel pro uznávání odborných kvalifikací.

„Nová strategie by mohla být úspěšná, protože na rozdíl od předchozích dvou paktů pro vnitřní trh reflektuje globalizaci a digitalizaci ekonomických procesů, je více provázána s dalšími strategiemi EU, vychází z nového přístupu ke zkvalitnění regulace a klade větší důraz na vymáhání již existujících pravidel“, říká Vladimíra Drbalová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Dodává, že „úspěch závisí na konkrétních návrzích a implementaci“. To, že je strategie ambiciózní a návazné dokumenty budou rozhodující, potvrzuje také Jan Havlík, ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu z Ministerstva průmyslu. Pozitivně ve strategii hodnotí její komplexní zaměření. Pro fungování vnitřního trhu navrhuje plně aplikovat stávající pravidla, odstraňovat překážky a zabraňovat vzniku překážek nových, zvyšovat povědomí o možnostech vnitřního trhu na národní úrovni a vést o problémech diskusi s Komisí.

Panelisté se shodli, že kvalitní implementace legislativních aktů je klíčová pro efektivní fungování vnitřního trhu. To je případ zejména směrnice o službách, jejíž aplikace výrazně pokulhává, ačkoli představuje obrovský potenciální přínos pro růst a zaměstnanost (plná implementace by zvýšila HDP Evropské unie o 1-2%). Současně druhá generace jednotných kontaktních míst směrnice o službách není doposud zcela funkční a vykazuje celou řadu nedostatků. Vedle toho členské státy přijímají stále nová opatření na ochranu svých trhů, které buď nenotifikují, nebo jejich důvody nejsou dostatečně zdůvodněné. Členské státy tak vytvářejí pod rouškou sociálního dumpingu národní legislativu, která vnitřní trh narušuje.

Hlavní potenciál nové strategie spočívá podle panelistů v důrazu na lepší vymáhání současné legislativy, v rozumném přístupu k regulaci (vytváření evropské legislativy pouze v opodstatněných případech) a ve vytvoření nového informačního nástroje, který na jednom místě shromáždí podstatné informace o podnikání ve všech členských státech.

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/