Komentář předsedy Dopravní sekce HK ČR Emanuela Šípa – Dva nové návrhy železničních zákonů: spíše uzavírání než otevírání železničního trhu

19.01.2016

23. 9. 2015 | Emanuel Šíp

Vláda ČR dnes schválila návrhy dvou důležitých právních norem týkajících se českého železničního trhu: novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (který se týká rovněž letecké dopravy). Obě právní normy reagují na potřebu transpozice nové evropské směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru i na některé další změny v evropských předpisech.

Je třeba konstatovat, že návrh novely zákona o dráhách i při např. větším usnadnění přístupu k zařízení služeb vytváří nové překážky pro investory, zejména pro komerční železniční osobní dopravu, která v poslední době významně zvýšila kvalitu cestování např. na trase Praha–Ostrava. Jde jednak o preferenci nákladní dopravy před touto dopravou v případě přetížení železniční infrastruktury, jednak o nový institut ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy, který má umožnit zákaz komerčních spojů nebo jejich zastávek tam, kde by působil nepříznivě na výsledky dotované dopravy.

Přestože lze tyto změny odvodit od nových evropských předpisů, jejich česká transpozice je nadměrná a diskriminační (týká se i vnitrozemské komerční dopravy) a pravděpodobně vyplývá ze snahy současné vlády všestranně podpořit zadluženého tzv. národního dopravce. Je nutno upozornit na možnost zmaření investic komerčních dopravců, nehospodárnost takové podpory dotované dopravy z hlediska daňového poplatníka i na fakt, že nová legislativa netransponuje ustanovení směrnice EU o plánu na rozšíření kapacity přetížené infrastruktury.

Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře představuje žádoucí právní normu, orientovanou rovněž na transpozici směrnice 2012/34/EU. Úřad by měl zajistit nediskriminační přístup železničních a leteckých dopravců k dopravní infrastruktuře a příslušným zařízením služeb a být v tomto ohledu nezávislý na státní správě, což lze z pozice dopravních podnikatelů přivítat. Lze však vyslovit pochybnost, zda je stanovení působnosti předpokládaného Úřadu dostatečně jasné a zda je navrhovaná právní úprava dostačující jak z hlediska specifikace pravomocí, tak z hlediska procedurálního.

Navrhované právní normy ponechaly nedotčen dlouholetý střet zájmů Ministerstva dopravy, které má pečovat o rozvoj železničního trhu a o rovnost podnikatelských subjektů na něm, a zároveň se významnou měrou podílí na výkonu vlastnických práv státu v tržně dominantní akciové společnosti České dráhy.

Emanuel Šíp
Předseda Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky

/jak-na-