Komentář k dění v EU: hledání a naplňování nových trendů

27.01.2016

Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka

Přínosy v oblasti životního prostředí po osvojení konceptu cirkulární (oběhové) ekonomiky by mohly být zásadní a mohly by se projevit v podobě snížení objemu odpadu a minimalizace silné evropské závislosti na dovozu surovin. Hovoří tak nové zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která zaměřuje pozornost jak na zmíněné přínosy této zásadní sektorové a produkční transformace, tak i na její výzvy a požadavky. Vytvoření a naplnění konceptu oběhové ekonomiky vyžaduje zásadní změny v zavedených hodnotových řetězcích od produktového designu a výrobních procesů k novým obchodním modelům a spotřebitelským rámcům. Recyklace umožní, aby se odpad stal zdrojem a došlo k prodloužení životnosti výrobků a tím i ochraně přírodních zdrojů. Obsah balíčku Evropské komise k oběhové ekonomice pro rok 2015 sehrává zásadní roli v tom, aby se tento koncept mohl naplnit. Oběhová ekonomika je tak pozvolna vnímána jako samonosná aktivita, kterou zaznamenala i evropská hospodářská politika. Tématem se zabývá též Rada EU, když představuje viditelný bod agendy aktuálního nizozemského předsednictví.

Zajímavá byla i unijní stopa na prestižním setkání Světového ekonomického fóra v Davosu, jemuž tentokrát dominovalo téma robotizace. Tato stopa byla v Davosu učiněna především zásluhou Evropské investiční banky (EIB), která při této příležitosti zveřejnila studii s názvem „Obnovení konkurenceschopnosti EU„, která vyzývá k rozhodným opatřením ke zvýšení konkurenceschopnosti v oblastech a s nároky, s nimiž se není schopna vypořádat žádná jednotlivá evropská země sama o sobě. Jejich řešení vyžaduje zapojení společných zdrojů k jejich naplnění.Přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace za rok 2015, zpracovaný Evropskou komisí, nabízí nejnovější trendy v zaměstnanosti a sociální oblasti. Mírně pozitivní celkový vývoj je doprovázen propastnými rozdíly mezi členskými státy; společný jmenovatel aktuální situace spočívá stále v nedostatečném využití lidského kapitálu – v různé intenzitě a s různým projevem a příčinami. Tomu odpovídají i různá řešení pro různé členské státy; některá spočívají v hladkosti podmínek pro tvorbu nových pracovních míst, v jiných státech je pak problémem nalezení vhodných lidí pro příslušný typ profese. Přehled též silně akcentuje potřebu flexibility trhu práce a investice do lidských zdrojů.Evropský účetní dvůr (ECA) podle své nové zprávy zaměřené na „neproduktivní investice“ v zemědělství, které se týkají zlepšení parametrů životního prostředí (tvorba krajiny a udržení biodiverzity), dospěl k závěru, že tři čtvrtiny auditovaných projektů nebylo nákladově efektivní. Zodpovědný člen ECA za tuto zprávu Jan Kinšt v této souvislosti zmínil, že udržitelný management životního prostředí v oblastech zemědělských aktivit je zajisté významný, leč při využívání podpory EU musí být též respektována finanční stránka.Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

/jak-na-