Hospodářská komora ČR vyzývá ERÚ, aby neprodleně upravil cenová rozhodnutí a obnovil jistotu v poskytování veřejné podpory

01.12.2016

Hospodářská komora (HK ČR) vítá rozhodnutí Evropské komise schvalující podporu obnovitelných zdrojů v ČR uvedených do provozu mezi lety 2006 a 2012. Současně však vyzývá ERÚ, aby bezodkladně konal a zajistil podmínky pro kontinuitu podpory. V opačném případě by převzal zodpovědnost za způsobené škody.

 Evropská Komise schválila režim podpory pro zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů, která byla v ČR vybudována mezi roky 2006 a 2012, podle pravidel EU pro státní podporu. Komise dospěla k závěru, že opatření podpoří cíle EU v oblasti energetiky a klimatu, aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže. Energetický regulační úřad potvrdil, že dne 29. listopadu 2016 obdržel rozhodnutí Evropské komise k notifikaci podpory. HK ČR vítá rozhodnutí Evropské komise a současně oceňuje velké úsilí, které Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s dalšími orgány státní správy v uplynulém období věnovalo notifikačnímu řízení. HK ČR současně apeluje na Energetický regulační úřad, aby konal neprodleně tak, aby byla zajištěna kontinuita vyplácení podpory i odpovídajícího výběru prostředků od spotřebitelů elektřiny. Případný odklad vydání změnových cenových rozhodnutí až do poloviny ledna, který avizovala předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, je zcela nepřijatelný a vyvolal by zbytečně další nejistoty a případné škody. „Je třeba co nejrychleji obnovit elementární jistotu všech zúčastněných subjektů,“ říká prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Jakkoli je dokončení notifikace podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů významným úspěchem, neznamená dokončení všech notifikačních řízení. HK ČR proto opětovně apeluje na všechny zúčastněné orgány státní správy, aby nepolevovaly v úsilí co nejdříve dokončit všechna doposud neuzavřená notifikační řízení, která se týkají zejména podpory vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Získání souhlasu Evropské komise s poskytováním veřejné podpory přináší nepochybně jistotu pro příjemce podpory i orgány státní správy. Na druhou stranu pokračování v poskytování veřejné podpory, která nebyla Evropskou komisí schválena automaticky, neznamená, že je tato veřejná podpora poskytována v rozporu s podmínkami pro její poskytování stanovenými právem EU. Ostatně právě získané kladné notifikační rozhodnutí Evropské komise pro elektřinu z obnovitelných zdrojů se týká veřejné podpory, která byla dlouhodobě poskytována, aniž byla před tím notifikována. Sama předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková v pořadu 20 minut Radiožurnálu dne 10. listopadu 2016 uvedla: „Nevím, jestli bylo nutné žádat o notifikaci na zdroje v roce 2012, na zdroje, které se do té doby vlastně vyplácely.“ „Chápu, že situace Energetického regulačního úřadu není jednoduchá, totéž ovšem platí o příjemcích podpory, kteří v dobré víře prováděli své investice a pomáhali tak naplňovat cíle Evropské unie, závazky České republiky i Státní energetickou koncepci. Pokud Energetický regulační úřad v rozporu se zákonem nestanoví včas podporu v cenovém rozhodnutí, převezme veškerou odpovědnost za následky a škody tím způsobené,“ poznamenal prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Energetický regulační úřad by měl v souladu se svým posláním přispívat ke stabilnímu prostředí pro podnikání v energetice a měl by být ve svém rozhodování konzistentní. Případné změny v rozhodovací praxi úřadu by měly být vždy transparentně odůvodněné.

/jak-na-