Hospodářská komora ČR jednala s Celní správou ČR o legislativě

21.02.2018 Ladislav Minčič

Na Generálním ředitelství cel se sešli zástupci Hospodářské komory České republiky v čele s prezidentem Vladimírem Dlouhým s vrcholovými představiteli Celní správy České republiky, vedenými generálním ředitelem Milanem Poulíčkem. Tématem schůzky byly aktuální legislativní návrhy v rámci působnosti celní správy se zvláštním zřetelem na chystané změny celního řízení.

„Setkání je součástí pravidelné komunikace mezi Hospodářskou komorou ČR a orgány státní správy, pokud jde o přípravu nebo naplňování opatření regulujících podnikatelské prostředí,“ vysvětluje prezident Vladimír Dlouhý.

Důležitost kontaktů s celní správou je dána jednak otevřeností české ekonomiky, kdy má řada podnikatelů obchodní zájmy mimo území ČR, jednak „necelními“ kompetencemi celníků, k nimž patří zejména správa spotřebních daní nebo administrativní působnost v rámci regulace loterního byznysu, což se dotýká předmětu podnikání některých firem začleněných do Hospodářské komory ČR.

Zvláštní pozornost byla věnována otázkám zajištění celního dluhu, kdy byli zástupci Komory ubezpečeni, že nová úprava bude směřovat ke zjednodušení a ke zvýšení právní jistoty podnikatelů. Diskutovány byly otázky stále širší digitalizace celního řízení, která by měla vést k pohodlnějšímu kontaktu firem, které obchodují se zahraničím, s celní správou.

Pokud jde o spotřební daně, vedle nově zaváděné, doposud neharmonizované daně ze zahřívaných tabákových výrobků, se hovořilo o zavedení elektronického systému sledování doprav vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu. Otevřena byla i otázka možného snížení dnešního limitu pro vrácení daně z přidané hodnoty (DPH) fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží s ohledem na stimulaci cestovního ruchu a navazujících odvětví.

Představitelé celní správy vyjádřili připravenost k případnému rozšíření vratek DPH turistům v rámci zavádění tzv. elektronických daňových a celních kiosků.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/