HK ČR jako partner ministerstva práce a sociálních věcí připravuje projekt Institut trhu práce

15.05.2007

Hospodářská komora ČR si je velmi dobře vědoma nutnosti spolupráce vzdělávacích zařízení a podnikatelské sféry. Důvodem jsou jednak nerovnosti na trhu práce, kdy ze škol vycházejí absolventi oborů, které neodpovídají poptávce po kvalifikované pracovní síle, jednak také osnovy, které v mnohých případech nereflektují skutečné požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance. V obou případech se situace v posledních letech liší, jedná se ale spíše o jednotlivé pokusy o součinnost obou sfér, rozhodně nejde o koncepční spolupráci. Hospodářská komora se snaží řešit alespoň částečně tento problém v právě předloženém projektu Institut trhu práce v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, kde je partnerem Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Hospodářská komora ČR si je velmi dobře vědoma nutnosti spolupráce vzdělávacích zařízení a podnikatelské sféry. Důvodem jsou jednak nerovnosti na trhu práce, kdy ze škol vycházejí absolventi oborů, které neodpovídají poptávce po kvalifikované pracovní síle, jednak také osnovy, které v mnohých případech nereflektují skutečné požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance. V obou případech se situace v posledních letech liší, jedná se ale spíše o jednotlivé pokusy o součinnost obou sfér, rozhodně nejde o koncepční spolupráci. Hospodářská komora se snaží řešit alespoň částečně tento problém v právě předloženém projektu Institut trhu práce v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, kde je partnerem Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. 

Cílem projektu je snižování a prevence nezaměstnanosti v České republice prostřednictvím zefektivnění spolupráce úřadů práce, zaměstnavatelských subjektů a vzdělávacími zařízeními. Po analytické a strategické fázi, kdy bude připraven návrh systému činnosti Institutu trhu práce, dojde ve čtyřech krajích (Zlínském, Moravskoslezském, Ústeckém a Královehradeckém) k realizaci pilotní fáze, která by měla ověřit fungování systému.

 „Komunikace mezi úřady práce, zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi má značné rezervy, což v praxi znamená, že není již v samotném vzdělávacím systému zohledněna reálná poptávka po kvalifikované pracovní síle v konkrétních oborech. Totéž platí o nabízených možnostech rekvalifikace a zvyšování kvalifikace nezaměstnaným. Projekt si klade za cíl tyto nedostatky odstranit,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Ministerstvo práce realizací Institutu trhu práce hodlá ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR posílit personální a technickou kapacitu služeb zaměstnanosti a připravit systém na efektivní řešení disproporcí na trhu práce s pozitivními dopady na zvýšení zaměstnanosti absolventů škol a ostatních skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nezaměstnanosti. Nástroji řešení těchto problémů by mělo být propojení a důkladná analýza dosažitelných informací o nabídce a poptávce na trhu práce zlepšením komunikace mezi úřady práce a zaměstnavateli, přímé poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb zájemcům o práci a rekvalifikace, zlepšení koncepční a prognostické práce, marketing trhu práce a další aktivity. „Samozřejmě očekáváme intenzivnější spolupráci i s ostatními institucemi a organizacemi, jejichž činnosti se situací na trhu práce v ČR úzce souvisejí. Sekundárním efektem vytvoření institutu trhu práce bude i vytvoření nejméně pěti set nových pracovních příležitostí na území celé ČR podporovaných z ESF včetně podpory zvýšení odborné kvality pracovníků služeb zaměstnanosti prostřednictvím vzdělávacích programů,“ říká Eva Šmejkalová, náměstkyně ministerstva práce a sociálních věcí.

Institut trhu práce bude mít pracoviště po celém území ČR, tzv. centra trhu práce, která budou vytvořena v rámci stávající sítě okresních a krajských hospodářských komor. Díky nově vytvořenému informačnímu systému se zde budou sbíhat informace z úřadů práce a od zaměstnavatelských subjektů. Role Hospodářské komory ČR v projektu bude zejména ve zpracovávání těchto dat, jejich vyhodnocení a poskytnutí návrhů na nabídky rekvalifikací, na možnosti zvyšování kvalifikace a zahájení vlastní podnikatelské činnosti. „Pracoviště Hospodářské komory budou také provádět servis pro malé a střední podnikatele a to formou tzv. externího personálního oddělení. Počítáme také s tím, že navážeme úzkou spolupráci s velkými zaměstnavateli a jejich personálními útvary, na základě zjištění reálných potřeb regionálního trhu práce posléze navrhneme způsob přípravy mladé generace na budoucí povolání,“ vysvětluje tajemník úřadu Hospodářské komory ČR Vladimír Šiška. Hospodářská komora bude také ve spolupráci s odborným školstvím navrhovat opatření ke zvyšování úrovně odborného školství v ČR se zaměřením na požadavky praxe.

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora