Evropský hospodářský průzkum 2007

30.04.2007

„Evropský hospodářský průzkum“, který organizuje EUROCHAMBRES, se letos uskutečnil po čtrnácté. Je zaměřen na zjišťování názorů podnikatelů na očekávaný vývoj v jejich firmách v nejbližší budoucnosti, tj. v běžném a v následujícím roce. Uskutečnil se v 23 zemích EU (kromě Belgie a Irska) a 4 kandidátských zemích (Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Turecko).

Výsledky průzkumu jednoznačně poukazují na vzrůstající jistotu podnikatelů Evropy v následujícím roce.

 

Nejoptimističtější podnikatelé jsou v Dánsku, nejskeptičtější jsou naopak v Maďarsku.

 

Česká republika se v porovnání s ostatními zeměmi EU jeví jako značně pesimistická. V pěti z šesti sledovaných okruhů PODNIKATELSKÝCH očekávání byl výsledek v čr výrazně pod průměrem EU.

 

 „Evropský hospodářský průzkum“, který organizuje EUROCHAMBRES, se letos uskutečnil po čtrnácté. Je zaměřen na zjišťování názorů podnikatelů na očekávaný vývoj v jejich firmách v nejbližší budoucnosti, tj. v běžném a v následujícím roce. Uskutečnil se v 23 zemích EU (kromě Belgie a Irska) a 4 kandidátských zemích (Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Turecko). Odpovídalo více než 78 000 respondentů (za ČR 933 resp.). Jako hodnotícího prvku používá „bilanční údaj“, což je prostý odečet procentuálního vyjádření počtu negativních responsí od pozitivních. EES 2007 byl zaměřen na tyto oblasti: podnikatelská důvěra, celkový obrat, prodej na domácím trhu, vývoz, zaměstnanost a investice.

 

Evropské firmy vyjadřovaly optimistická očekávání vývoje ekonomiky v roce 2007, pozitivní bilanci odpovědí vykázala všechna sledovaná hodnotící kritéria ekonomické výkonnosti firem. Respondenti předpokládají, že v roce 2007 bude pokračovat pozitivní trend, který podnikatelské klima Evropy zaznamenalo v letošním roce. Portugalsko zaznamenalo oproti loňskému průzkumu nejvýraznější „zlepšení nálady“, resp. posun k optimističtějším očekáváním (+24,8). V Maďarsku pesimistické odpovědi v celkovém součtu převažovaly nad optimistickými (bilance – 2,3).

 

Podnikatelská očekávání jsou nejoptimističtější za posledních 5 let

Letošní výsledky průzkumu ukazují, že důvěra podnikatelů v pozitivní vývoj jejich firem je nejvyšší od roku 2000. Zlepšení se týká jak zemí EU, tak i zemí kandidátských, jednotlivé regiony velmi podobný posun v porovnání s loňskými výsledky. V tomto hodnocení je neoptimističtějším státem Lotyšsko. Maďarsko je v této kategorii jednoznačně nejpesimističtějším státem. Hodnoceno bilančním vyjádřením (rozdíl počtu optimistických a pesimistických odpovědí v %) dosáhla podnikatelská důvěra výrazně pozitivní bilance (23, 6%). ČR se tomuto výsledku se svými 22% velmi blíží. Podobné nálady jako u nás vyplynuly z výsledků v Rakousku či Itálii. Slovensko je v porovnání s námi značně pesimistické, počet negativních odpovědí převyšuje optimistické vyhlídky (bilance -5 %). V ČR je počet pesimistů jednoznačně vyšší v sektoru služeb – a to nejen v této kategorii. Zřetelný rozdíl je možné vypozorovat v sektoru zpracovatelského průmyslu mezi malými podniky (z nichž 18 % jsou optimisty) a velkými podniky (s 53 % optimistů).

 

Celkový obrat na vzestupu

Dynamika globálního růstu byla potvrzena na začátku roku 2006 a je vysvětlována především ekonomickými výkony USA a zrychlením růstu asijských ekonomik. Tyto faktory se pro Evropu jako celek staly v roce 2006 hnací silou. Očekávání celkového obratu evropských firem jsou tedy velmi optimistická, což je také důsledek rostoucí poptávky na domácích trzích. Podnikatelé v přistupujících zemích očekávají větší růst obratu, než stávající členové EU. Nejpesimističtější podnikatelé jsou i v této kategorii Maďaři.

V odhadování celkového obratu pro rok 2007 se v porovnání s průměrem EU nejeví čeští podnikatelé nijak optimisticky. Rozdíl pozitivních a negativních očekávání u nás dosahuje 27,4 %, průměr zemí EU vykázal bilanci 40,2 %. Pesimističtější jsou firmy už jen v Německu, Itálii a Maďarsku.  Očekávání týkající se celkového obratu pro rok 2007 jsou dokonce méně optimistická i v porovnání s odhady pro letošní rok. I pro příští rok je růst převažujícím očekáváním mezi podniky zpracovatelského průmyslu (přibližně 55 % z nich jsou optimisty). Pokud jde o podniky reprezentující sektor služeb, nejčastěji se vyskytuje odpověď, že nejsou očekávány změny (u přibližně 48 % respondentů).

 

Prodej na domácích trzích roste

Dva základní elementy, které přispěly k oživení situace, jsou: investice a rostoucí spotřeba. Přesto dvě pětiny respondentů nepředpokládají v příštím roce nějaké změny.

V letošním roce rostl prodej evropských firem daleko více, než očekávaly. Podle odhadů evropských firem poroste prodej i v roce 2007.

Očekávání vývoje prodejů na národních trzích zemí EU pro rok 2007 dosahují bilance 34,4 %. I v tomto porovnání vychází Česká republika se svojí hodnotou 8,3 % jako značně pesimistický člen EU. Tato bilance je dokonce nižší, než jaké jsou odhady českých firem pro výsledky v roce letošním (12,2%). Větší pesimisty je možné nalézt už jen v Maďarsku. Odhady českých firem pro rok 2007 jsou také zde pod úrovní očekávání výsledků v roce letošním. V sektoru služeb je podíl těch, kteří očekávají růst prodeje na domácím trhu a těch, kteří předpokládají jeho pokles, téměř vyrovnaný. Podniky zpracujícího průmyslu jsou mnohem optimističtější.

 

Export – současná vzestupný trend bude pokračovat

Všechny významné EU ekonomiky, kromě Španělska, předpokládají v roce 2007 růst exportu. Celkově je dle průzkumu očekávání vývozu v roce 2007 nejvyšší od roku 2001. V roce 2006 pokračovaly evropské vývozy ve vzestupném trendu.

Růst exportu v roce 2007 předpokládá v příštím roce jen 23,4 % českých podniků, 13,6 % očekává jeho pokles, celková bilance se tedy dostává na přibližně deset procentních bodů. Průměr zemí EU této hodnoty je přitom víc než třikrát vyšší, celkem 35 %. Takový výsledek nás staví na úroveň Maďarska, které z průzkumu vychází jako největší pesimista.

Zaměstnanost – nejrychleji rostoucí

Očekávání růstu zaměstnanosti vykazuje v porovnání s dalšími sledovanými ukazateli nejvýraznější zlepšení oproti předchozím rokům. Německo se vymanilo z pesimistických vyhlídek, jež vykazovalo v uplynulých letech. Firmy všech významných ekonomik EU očekávají, že budou v roce 2007 přijímat další zaměstnance. Jen Maďarsko zůstává již třetí rok po sobě v negativních očekáváních – firmy tedy předpokládají, že budou spíše propouštět. Průměrná bilance EU dosahuje 15,7 %. ČR ani v této kategorii optimismem neoplývá. Rozdíl pozitivních a negativních očekávání zaměstnanosti dosahuje v České republice hodnoty 2,8 %.

 

Investice – mírně pozitivní výsledek

Úrokové sazby v Eurozóně v průběhu tohoto roku rostly a lze předpokládat, že se tak bude dít i v roce následujícím. Právě to může být jedna z příčin, proč jsou podniky ve svých odhadech objemu investic pro rok 2007 spíše opatrné.

5,3 % to je bilance očekávání českých firem od růstu investic, resp. rozdíl mezi firmami, které očekávají nárůst a těmi, které očekávají pokles investic v následujícím roce. Opět jde o výsledek, který je průměru EU značně vzdálen. Firmy zemí Evropské unie jsou opět optimističtější, bilance zde dosahuje 16,4%. Pokud jde o úroveň investic v roce 2007 v České republice, neočekávají respondenti významné změny, tedy ani prudký růst investic. Bilanční ukazatel dosáhne kladných hodnot v sektoru zpracovatelského průmyslu a bude neutrální v sektoru služeb.    Srovnávací tabulka výsledku ČR a EU

Kategorie                                            bilance ČR (%)            bilance EU (%)
 
Podnikatelská důvěra                       22, 0                             23.61
Celkový obrat                                      27, 4                             40, 2
Prodej na domácím trhu                    8, 3                               34, 4
Vývoz                                                      9, 8                               35, 0
Zaměstnanost                                     2, 8                               15, 7
Investice                                               5, 3                               16, 4

   

„Ke zlepšení situace na jednotném evropském trhu by přispělo naplňování strategie „better regulation“, tedy okleštění podnikatelských povinností od nadbytečných regulací. Jednotný trh je jimi přesycen, což jednoznačně brzdí další rozvoj firem. K tomu je třeba zjednodušení podnikatelských procedur na úrovni EU, i na úrovni národních vlád,“ Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR. 

„Plnohodnotná směrnice o službách a skutečně volný pohyb pracovních sil. To jsou dva faktory, které by přispěly k dalšímu rozvoji podnikání českých firem na jednotném trhu. Směrnice v podobě, ve které byla přijata, k volnému pohybu služeb příliš nepřispěje. Restriktivní omezení pohybu pracovních sil především ze sousedního Německa trápí řadu českých firem,“ Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR. 

„České firmy by se měly co nejlépe připravit na čerpání prostředků v dalším rozpočtovém období EU (2007 – 2013), jde o příležitost, která se již nemusí opakovat. Na straně státu je pak nutná podpora formou maximálně zjednodušených administrativních nároků pro podávání podnikatelských projektů. Nejen malé a střední firmy by se měly zaměřit především na rozvoj oblastí jako je vzdělávání, výzkum a vývoj,“ Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR.  

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/