Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES podpořila odmítavé stanovisko HK ČR k revizi směrnice o vysílání pracovníků

06.05.2016

Evropské sdružení obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES vyslyšelo stanovisko Hospodářské komory České republiky, které odmítá návrh novely směrnice o vysílání pracovníků. Návrh byl předložen v březnu Evropskou komisí, EUROCHAMBERS toto stanovisko nyní přijalo i svým jménem.

V předloženém návrhu novely směrnice Komise mimo jiné uvádí, že se na vyslané a místní pracovníky budou vztahovat stejná pravidla, jaká stanoví všeobecně použitelné kolektivní smlouvy. „S navrženým principem HK ČR zásadně nesouhlasí. Cenová i mzdová politika jsou jedněmi z aspektů, které si jednotlivé subjekty na trhu určují sami a předložená novela je v přímém rozporu s tímto principem, ale i se základním pilířem EU, kterým je volný pohyb služeb. Velmi si proto vážím toho, že EUROCHAMBRES sdružující komory ze 43 zemí z EU i mimo ní a reprezentující více než 20 miliónů podnikatelů, pozici HK ČR podpořila a postavila se proti navržené revizi směrnice i svým jménem,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.EUROCHAMBRES ve svém stanovisku zdůraznilo, že navržená revize směrnice může podpořit národní opatření chránící domácí podnikatele před férovou konkurencí z ostatních zemí EU, vytvoří administrativní zátěž pro podnikatele, vyvolá vznik překážek na vnitřním trhu EU a v konečném důsledku zapříčiní ztrátu pracovních míst v mnoha zemích EU a nárůst nedeklarované práce.„Jsem velmi ráda, že celoevropská komorová síť EUROCHAMBRES vyzvala Komisi, aby návrh revize směrnice o vysílání pracovníků stáhla a vyčkala na budoucí výsledky prováděcí směrnice 2014/67/EU, kterou musí členské státy promítnout do svých vnitrostátních právních předpisů do 18. června 2016,“ uvedla Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU, která výrazně přispěla k získání podpory komor z ostatních zemí a ke zpracování konečného znění společného stanoviska.EUROCHAMBRES zohlednilo i další argumenty HK ČR, například že odměna za práci obsahuje v každé zemi mnoho složek, které by bylo třeba podrobně specifikovat a zohlednit, což by bylo při aplikaci navržené novely v praxi pro podnikatele vysílající pracovníky velmi administrativně náročné a vedlo by k právní nejistotě.Komory ve společném stanovisku Komisi upozornily i na to, že u předloženého návrhu chybí pečlivá analýza dopadu na přeshraniční poskytování služeb v rámci EU a dopadu na vnitřní trh jako celek. Zásadně s Komisí nesouhlasí, že návrh nebude mít dopad na vyšší administrativní zátěž malých a středních podniků, ba naopak.Návrh novelizace směrnice 96/71/ES, o vysílání pracovníků předložila Evropská komise dne 8. března 2016. Pravidla daná touto směrnicí musí dodržovat podnikatelé při vysílání svých pracovníků do jiných států EU. Deklarovaným záměrem předložené novely je zlepšit fungování vnitřního trhu EU, omezit realizaci nedeklarované práce a podpořit malé a střední podnikatele obecně. Komise dala možnost široké veřejnosti se k návrhu vyjádřit, lhůta pro zasílání vstupů do veřejné konzultace uplynula právě dnes. Své komentáře k návrhu zaslala HK ČR prostřednictvím EUROCHAMBRES, ale i ve formě společného stanoviska komor Visegrádské čtyřky.HK ČR se proto v této věci spojila již dříve s dalšími komorami ze zemí Visegrádské čtyřky, které na popud prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého, společně prohlásily, že vnímají navrženou novelu směrnice jako velkou hrozbu a jednoznačně ji odmítají. Odkaz na TZ z 24. 4. 2016 zde.

/jak-na-