Pravidla pro oceňování HK ČR

21.04.2017

Hospodářská komora České republiky (dále „HK ČR“) oceňuje významné osobnosti a instituce, které významně přispěly k podpoře podnikatelského prostředí ČR, všeobecné pověsti ČR a činnosti HK ČR.

Proto uděluje následující ocenění:

 • Řád Vavřínu
 • Merkurovy medaile
 • Statut čestného člena HK ČR
 • Ocenění vydávaná složkami HK ČR

Obecně ke všem oceněním

 1. Veškerá ocenění jsou čestná, nenároková a udělují se osobně. Některá mohou být udělena též „in memoriam“. Jsou udělována volenými orgány HK ČR dle pravidel pro jednotlivá ocenění.
 2. Proces nominace, výběr oceněných, rozhodnutí o udělení i způsob předání na úrovni HK ČR je stanoven pro jednotlivá ocenění přímo v konkrétních pravidlech, která tvoří přílohy tohoto dokumentu.
 3. Mimo ocenění udělované složkami jednotnou a závaznou formu a vzhled předmětu a dokumentu příslušejícího k jednotlivému ocenění zajišťuje Úřad HK ČR.
 4. Seznam oceněných pro jednotlivé typy ocenění stejně jako veškerou administraci s tím spojenou vede Úřad HK ČR. Úřad HK ČR zabezpečuje úplnost a aktuálnost seznamů a zveřejňování informací na webových stránkách komory, příp. na speciálních webových stránkách ocenění. Totéž platí pro ocenění udělované složkami HK ČR.
 5. Složky HK ČR mohou ve své územní a profesní působnosti udělovat na základě jasně definovaných a zdokumentovaných vlastních pravidel svá ocenění, která nesmí být v rozporu s vnitřními dokumenty HK ČR, včetně pravidly užití loga HK ČR, a těmito Pravidly. Tato ocenění (název a charakteristika) podléhají pouze oznamovací povinnosti Úřadu HK ČR.

K jednotlivým oceněním

Řád Vavřínu

Řád Vavřínu je udělován osobnostem za jejich celoživotní dílo, reprezentaci a podporu České republiky či za výjimečné manažerské a podnikatelské úspěchy. Ocenění zohledňuje především společenský dopad či mezinárodní přesah činnosti. Oceňuje jedinečné vlastnosti, zásluhy, morální kvality, výjimečný talent či hluboké lidství. Pravidla pro udělování Řádu Vavřínu jsou specifikována v Zásadách pro udělování Řádu vavřínu, které schvaluje představenstvo HK ČR. Plaketa Řádu vavřínu symbolizuje vavřínový list a je vyrobena ze skla. Součástí ocenění je diplom.

Merkurovy medaile

Merkurovy medaile jsou udělovány osobnostem z komorového života, institucím a organizacím včetně měst a obcí, které přispěly k podpoře podnikání a činnosti HK ČR. Merkurovy medaile se udělují v kategoriích zlaté, stříbrné a bronzové. Pravidla pro udělování Merkurových medailí jsou specifikována v Zásadách pro udělování Merkurových medailí. Plaketa Merkurovy medaile vyobrazuje postavu boha Merkura a je vyrobena ze skla. Součástí ocenění je diplom.

Statut čestného člena HK ČR

Statut čestného člena je nástroj pro morální ocenění osobností a institucí, které se významnou měrou zasluhují nebo zasloužili o rozvoj, význam a existenci hospodářské komory. Čestné členství může být uděleno v několika kategoriích. Čestný člen neplatí členské příspěvky a má mimo jiné právo účastnit se jednání orgánu, který jej jako čestného člena přijal. Představenstvo HK ČR může v odůvodněných případech titul čestného člena HK ČR odejmout. Pravidla pro udělování Statutu čestného člena HK ČR byla schválena sněmem HK ČR dne 28. května 2015 a téhož dne se stala účinnými. Ocenění je tvořeno diplomem.

Dílčí ocenění:

 1. Zásady pro udělování Řádu Vavřínu
 2. Zásady pro udělování Merkurových medailí
 3. Statut čestného člena HK ČR

Tato pravidla schválilo představenstvo HK ČR dne 25. ledna 2017 a téhož dne se stala účinnými.

/jak-na-