Požadavky Hospodářské komory pro podnikatele

 1. Státní kompenzace úroků a pokut placených bankám. Pokud se OSVČ zpozdí se splátkou úvěru bance, stát jí má polovinu úroku z prodlení a/nebo smluvní pokuty kompenzovat.
 2. Státní kompenzace úroků a pokut dodavatelům energie a síťových služeb. Pokud se OSVČ zpozdí při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů a finanční situace příslušného dodavatele neumožňuje vstřícnější přístup k odběratelům, má stát OSVČ kompenzovat polovinu úroku z prodlení a/nebo smluvní pokuty.
 3. Podpora firem s nepřetržitým provozem. Zavést podporu (tzv. režim C programu Antivirus) ve formě státních příspěvků pro prokazatelně poškozené zaměstnavatele, jejichž firmy z různých důvodů musí udržovat nepřetržitý provoz (např. sklárny nebo hutě), i když na něm ztrácí. Variantními řešeními jsou rozšíření/zatraktivnění tzv. Režimu B programu Antivirus, anebo dočasné, alespoň částečné prominutí pojistného na sociální zabezpečení odváděného samotným zaměstnavatelem, a to přinejmenším pro malé a střední podnikatele do 250 zaměstnanců.
 4. Prodloužení nějaké formy programu Antivirus do konce roku. Mělo by proto dojít k prodloužení programu Antivirus (tzv. Režimu A a tzv. Režimu B či C dle budoucího nastavení) i po srpnu 2020 zejména kvůli prokazatelně dlouhodobě postiženým odvětvím ekonomiky.
 5. Státní kompenzaci náhrad mezd vyplácených zaměstnancům na překážkách v práci v rámci programu Antivirus poskytovat přednostně tak, že zaměstnavatelům budou o kompenzovanou částku snižovány měsíční odvody pojistného na sociální zabezpečení. Týká se těch měsíců, ve kterých nebudou odvody prominuty nebo odloženy. Alternativou je zálohování kompenzací/příspěvků poskytovaných Úřadem práce ještě před výplatou náhrad mezd.
 6. Laciné/bezúročné půjčky. Je třeba, aby stát zajistil přístup podnikatelů k dostupným půjčkám v jednotlivých komerčních bankách, a to včetně malých provozních půjček. Apelujeme na banky zapojené do programu COVID III, aby byly flexibilní při uzavírání úvěrových smluv s podnikateli.
 7. Shovívavost bank s dlužníky. Žádáme banky a pojišťovny, aby prokazovaly schovívavost a vstřícný přístup k dlužníkům.
 8. Odklad pojistného bez penalizace. Zaměstnavatelům by měl stát umožnit zaplatit pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění minimálně o 3 měsíce později, a to bez jakýchkoliv sankcí či úroků. Týká se pojistného odváděného zaměstnavateli „za sebe“.
 9. Úplné prominutí DPH za měsíce nouzového stavu. Týká se zaměstnavatelů, kteří museli uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády.
 10. Urychlit vrácení nadměrných odpočtů na DPH. Z hlediska cash flow významné zejména pro exportéry.
 11. Zavést režim placení DPH z uhrazených faktur. MF by mělo využít prostor daný evropskými směrnicemi a urychleně připravit novelu zákona o DPH, která by zavedla alespoň pro některá plnění tzv. hotovostní princip odvádění daně. Řada zejména malých firem dostává do finančních problémů, když má zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno. Alternativou je zavedení tzv. plošného reverse charge, podmínkou ale je, aby takové přenesení daňové povinnosti fungovalo v ČR dlouhodobě (nikoliv jen do poloviny roku 2022).
 12. Plošné zrušení/snížení záloh daně z příjmů. Stát musí plošné snížit zářijovou i prosincovou zálohu na daň z příjmů fyzických a právnických osob, a to nejenom těch splatných v červnovém termínu.
 13. Plošný odklad záloh na silniční daň až do listopadu 2020, odložené zálohy zčásti prominout, resp. snížit. Týká se záloh za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2020.
 14. Snížit spotřební daň z motorové nafty. Nižší daň se alespoň zčásti projeví v nižší ceně paliva. Náklady na autodopravu se přímo či nepřímo promítají do cen v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Zároveň se pro tranzitující zahraniční dopravce zatraktivní tankování nafty v ČR, čímž se přinejmenším zmírní pokles daňových příjmů státu.
 15. Sladit podávání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny s pozdějším podáváním daňového přiznání. Zatímco podávání přiznání k dani z příjmů a placení daně je umožněno až do 18. srpna 2020, s čímž je zkoordinováno i odevzdání přehledu a úhrada doplatku sociálního a ČSSZ (obojí do 18. září), odevzdat přehled zdravotním pojišťovnám je nutno do 3. srpna a zaplatit zdravotní pojistné do 8 dnů od podání přehledu. Apelujeme na zdrženlivost zdravotních pojišťoven při případném opoždění plátců s plněním povinností.
 16. Odklad a promíjení místních poplatků. Vyzýváme obce, aby podnikatelům odkládaly a promíjely místní poplatky.
 17. Alespoň částečné prominutí daně z příjmů firmám produkujícím potřebné ochranné, zdravotnické, farmaceutické, hygienické, resp. desinfekční prostředky, pokud v přiměřeně krátké době a v přiměřeném objemu zajistí produkci těchto prostředků a budou je realizovat za nákladové ceny. Alternativně umožnit takovým producentům po vymezený čas poskytovat zboží bez DPH se zachováním nároku na odpočet DPH v plné výši.
 18. Odklad a promíjení nájmů placených obcím. Vyzýváme obce, aby přistoupily k promíjení nájmů a sankcí za zpožděné splácení těchto nájmů ze strany podnikatelů. Apelujeme rovněž na shovívavost soukromých pronajímatelů vůči nájemcům-podnikatelům, a také na vstřícnost při uzavírání dodatků nájemních smluv umožňujících nájemcům vstoupit do programu COVID – nájemné.
 19. Náhrada škod. Vláda při mimořádných opatřeních volila nejjednodušší cestu „epidemiologické jistoty“ a nezohledňovala vždy jiné, zejména ekonomické aspekty. Musí však za svá opatření převzít odpovědnost jako vláda demokratického právního státu. Přikláníme se k přijetí nového speciálního zákona, který by poškozeným podnikatelům umožnil získat určitou paušální náhradu. Bylo by na podnikateli, zda by se dobrovolně rozhodl pro rychlý paušál, anebo by individuálně (a zdlouhavě) pokoušel štěstí u úřadů a soudů.

Aktualizováno k 4. 8. 2020

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem