Požadavky Hospodářské komory pro podnikatele

Hospodářská komora nadále zpřesňuje a precizuje požadavky na vládu, kterými chce pomoci podnikatelům postiženým přímo či nepřímo koronavirem.

Přehled jednotlivých požadavků byl aktualizován k 12. 11. 2020.

 1. Poučení z jara. Je třeba, aby vláda navázala na odzkoušená opatření z jara a léta, která se osvědčila. Za samozřejmost považujeme správní (administrativní) úlevy podnikatelům, jako je mimo jiné odklad plateb daní a pojistného, prodloužení termínů povinných podání podnikatelů vůči úřadům, automatické prominutí příslušenství (úroků a sankcí) atd., a zajištění přístupu firem k likviditě. Zároveň je ale třeba poučit se ze zpětné vazby podnikatelů a žadatelů.
 2. Větší cílení operativních dotačních programůa zákonných opatření na konkrétní postižené firmy v rámci vybraných odvětví (nikoliv celou ekonomiku) s požadavkem co nejrychlejšího spuštění s minimem administrativy. Zásadní je přitom transparentní komunikace s podnikatelskou veřejností při tvorbě opatření i jejich prezentaci veřejnosti.
 3. Prodloužení programu COVID Nájemné. Program COVID Nájemné by měl ulevit nájemcům s platbami i za říjen a listopad, případně další měsíce ve kterých budou z důvodu mimořádných opatření dočasně uzavřeny provozovny. Program by měl ošetřit i situace, kdy jsou nájemce a pronajímatel spřízněnými osobami.
 4. Upravit Antivirus – režim B po vzoru A Plus. I v případě režimu B podporujeme zvýšení příspěvku i použitého stropu podpory ve vybraných odvětvích jako v případě inovovaného režimu A Plus.
 5. Zmírnit formalistický přístup úřadů k žadatelům o Antivirus. Drobná a okrajová porušení podmínek programu Antivirus ze strany žadatelů, která ve svých důsledcích fakticky nevedou k žádné škodě, by měla být ze strany odpovědných orgánů posuzována velkoryseji. Tyto orgány by měly přihlédnout zejména k primárnímu účelu programu Antivirus, a to především v případech, kdy žadatel zjednal nápravu už před zjištěním kontrolních orgánů o takovém marginálním porušení podmínek programu.
 6. Obnovení opatření „Antivirus C“. Vzhledem k dalším mimořádným opatřením vlády v souvislosti s epidemií koronaviru a k předpokládanému zpoždění při zavádění kurzarbeitu je třeba znovu aktivovat opatření „Antivirus C“, tedy provést novelizaci zákona o prominutí sociálního pojistného. Taková právní úprava by měla umožnit prominutí odvodů firmám do 50 zaměstnanců i za podzimní měsíce. Podporujeme případné zvýšení hranice v podobě počtu zaměstnanců.
 7. Umožnit na úrovni jednoho zaměstnavatele kombinaci Antiviru – režimu A i B a „Antiviru C“. Fiskální omezení by neměla přehlížet realitu trhu práce těžce zkoušeného v aktuální koronavirové krizi. Za přiměřené považujeme jen vyloučení souběhu na úrovni konkrétního zaměstnance.
 8. Zrušit zákaz výpovědi při čerpání Antiviru a tím zpružnit trh práce. Existují firmy, které mají zaměstnance na Antiviru a současně jiné firmy zápasí s nedostatkem pracovníků. Firmy první skupiny chtějí Antivirus prodloužit, protože přechodně udrží zaměstnance, když je firma v problémech, které na ní nezáleží. Druhá skupina firem je názoru, že Antivirus by neměl být prodloužen, protože pracovní místa jsou jeho prostřednictvím udržována uměle a mnohá již vůbec nemají šanci na oživení, takže po skončení programu se lidé ocitnou tak jak tak na úřadech práce. Názory obou skupin zaměstnavatelů jsou relevantní. Kompromisem je navrhovaná změna k uvolnění pracovního trhu a umožnění méně bolestného přechodu zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k druhému, tedy aby se Antivirus týkal i zaměstnanců ve výpovědní lhůtě. V současnosti, pokud dají zaměstnanci výpověď, nemohou zaměstnavatelé čerpat žádný program a ještě musí hradit mzdové náklady za 3 až 5 měsíců (výpovědní doba + odstupné). V souvislosti s tím bude ještě zapotřebí, aby Úřad práce ve spolupráci s podniky obou skupin začal co nejdříve domlouvat převody zaměstnanců mezi firmami a zajistil zaměstnancům, kteří jsou u původní firmy ještě na Antiviru, jejich přípravu na případné nové pozice v nových firmách.
 9. Odstranit diskriminační opatření v rámci programu Antivirus. Vláda v květnu 2020 zavedla podmínku daňové rezidentury do nároku na podporu z programu Antivirus. Tato podmínka je svým charakterem zcela zjevně diskriminační, svým provázáním na daňové zákony nelogická a nesystémová a svým obsahem neodůvodnitelná. Míří totiž svými účinky přímo proti podpoře zaměstnanosti v ČR, která má být smyslem programu Antivirus. Diskriminační je i zákaz čerpání z programu Anitvirus pro společníky a jednatele, kteří mají pracovní smlouvu podepsanou z obou stran stejnou osobou.
 10. Urychlené spuštění vhodně nastaveného kurzarbeitu. Je třeba zakotvit německý model kurzarbeitu jako formy stimulace spotřeby a udržení pracovních návyků kvalifikovaných zaměstnanců. Firmy potřebují, aby byl v zákoně zakotven automatický mechanismus, který firmám umožní ucházet se o pomoc státu vždy, když se dostanou do příslušných předem parametricky vymezených problémů. Měla by být zavedena adresná možnost aktivace kurzarbeitu na úrovni jedné firmy. Vstup do kurzarbeitu by měl být podmíněn mírou nepřidělování práce sledovanou za celého zaměstnavatele, nikoliv za jednotlivého zaměstnance, jak vláda navrhuje. Je navíc zásadní, aby nastavení povinných odvodů bylo standardní a aby nesnižovalo účinnost podpory.
 11. Z hlediska nemocenské musí být náhrada mzdy při karanténě postavena na roveň náhrady mzdy při nemocech. Velkou finanční zátěží zaměstnavatele je s ohledem na skutečnost, že platí ze svého náhradu mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, řetězení karantény a nemocí. V důsledku může zaměstnavatel po dlouhé týdny vyplácet zaměstnance, kteří přecházejí z režimu karantény do režimu nemoci a naopak. Zatímco u nemocí, které na sebe navazují, se 14 zaměstnavatelem hrazených dní počítá jenom jednou (poté vyplácí nemocenskou stát), při karanténě navazující na nemoc či nemoci navazující na karanténu, anebo i při jedné karanténě navazující na druhou se 14 dní začíná počítat znovu vždy od začátku.
 12. Zavést režim placení DPH z uhrazených faktur.Řada zejména malých firem dostává do finančních problémů, když má zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno. Alternativou je zavedení tzv. plošného reverse charge, podmínkou ale je, aby takové přenesení daňové povinnosti fungovalo v ČR dlouhodobě (nikoliv jen do poloviny roku 2022).
 13. Obnovení moratoria na splácení úvěrů. Podnikatelům – klientům bank – by mělo být znovu dovoleno zvolit si, zda na několik měsíců přeruší splácení úvěru. U právnických osob by se na tuto dobu mělo zastavit splácení jistiny, přičemž úroky se budou muset platit i nadále. Je třeba zvážit i rozšíření moratoria na firemní dluhopisy, tedy prodloužit jejich splatnost na podobnou dobu, jako tomu bude v případě úvěrů.
 14. Spuštění programu COVID Sportoviště. Příspěvek na úhradu fixních nákladů pro uzavřená či výrazně omezená sportoviště, a to v závislosti na ploše či dalších parametrech sportoviště a lokalitě, kde se nachází provozovna. Alternativou je kompenzace na základě fakturace (nájemné, energie, náklady zastavení a znovu rozběhnutí provozů atd.). Do fixních nákladů se v případě nájemníků nebude započítávat nájemné, které by mělo být řešeno v rámci programu COVID Nájemné.
 15. Spuštění COVID Eventy. Požadujeme vedle „sedačkovného“ pro dopravce (COVID Bus pro podporu zájezdových autobusových dopravců) obdobnou podporu na konkrétní místo (sedačku) či jednotlivé vstupné na veletrh, konferenci, turnaj atd. Jedná se o podporu pro segment, který od jara nezaznamenal uvolnění regulací do stavu před koronavirovou krizí.
 16. Plán restartu ekonomiky. Vedle operativních kompenzačních opatření je s ohledem na jistotu podnikatelů třeba co nejrychleji uzákonit dříve slíbená opatření a schválit vydiskutované parametry programů pro budoucí restart ekonomiky. Musí přitom dojít k významné stimulaci soukromých investic především mimořádnými odpisy nově pořízeného hmotného majetku, zvýšením hranice odepisovatelného majetku nebo zpružněním odpisování nehmotného majetku. Pro nastartování obnovy české ekonomiky je rovněž zásadní přijetí nové stavební legislativy v souladu s vládou schváleným věcným záměrem.

 

jak na linkedin webinar komora