20 požadavků Hospodářské komory pro podnikatele

 1. Státní kompenzace úroků a pokut placených bankám. Pokud se OSVČ zpozdí se splátkou úvěru bance, stát jí má polovinu úroku z prodlení a/nebo smluvní pokuty kompenzovat.
 2. Státní kompenzace úroků a pokut dodavatelům energie a síťových služeb. Pokud se OSVČ zpozdí při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů a finanční situace příslušného dodavatele neumožňuje vstřícnější přístup k odběratelům, má stát OSVČ kompenzovat polovinu úroku z prodlení a/nebo smluvní pokuty.
 3. Podpora firem s nepřetržitým provozem (tzv. Režim C). Zavést státní příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené mzdy pro firmy, které z různých důvodů musí udržovat nepřetržitý provoz (např. sklárny nebo hutě), i když na něm ztrácí.
 4. Prodloužení programu Antivirus o 6 měsíců. Je třeba, aby program Antivirus neskončil s koncem mimořádných opatření. Mělo by proto dojít k prodloužení současného programu Antivirus o 6 měsíců.
 5. Program kompenzace mezd pro restart ekonomiky (tzv. Režim D). Lze uvažovat o zbytkovém Režimu D, který by v současnosti byť i „méně štědře“ kompenzoval mzdové náklady ostatních podnikatelů negativně dotčených pandemií a vládními opatřeními proti ní, tedy těch co se nevejdou do Režimu A, B ani C, a v budoucnosti – po skončení mimořádných opatření a doběhnutí zejména režimu A – by podpořil restart ekonomiky.
 6. Laciné/bezúročné půjčky. Je třeba, aby stát zajistil přístup podnikatelů k laciným/bezúročným půjčkám v jednotlivých komerčních bankách, a to včetně malých provozních půjček.
 7. Shovívavost bank s dlužníky. Žádáme banky a pojišťovny, aby prokazovaly schovívavost a vstřícný přístup k dlužníkům.
 8. Odklad pojistného bez penalizace. Zaměstnavatelům by měl stát umožnit zaplatit pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění minimálně o 3 měsíce později, a to bez jakýchkoliv sankcí či úroků. Týká se pojistného odváděného zaměstnavateli „za sebe“.
 9. Úplné či alespoň částečné prominutí pojistného na sociální zabezpečení odváděného samotným zaměstnavatelem za měsíce nouzového stavu. Týká se zaměstnavatelů, kteří museli uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády, netýká se pojistného sraženého z mezd zaměstnanců.
 10. Úplné prominutí DPH za měsíce nouzového stavu. Týká se zaměstnavatelů, kteří museli uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády.
 11. Urychlit vrácení nadměrných odpočtů na DPH. Z hlediska cash flow významné zejména pro exportéry.
 12. Zavést režim placení DPH z uhrazených faktur. MF by mělo využít prostor daný evropskými směrnicemi a urychleně připravit novelu zákona o DPH, která by prozatím dočasně zavedla alespoň pro některá plnění tzv. hotovostní princip odvádění daně. Řada zejména malých firem dostává do finančních problémů, když má zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno.
 13. Rozšíření kompenzačního bonusu. „Pětadvacítka“ pro OSVČ má být vyplácena i a osobám pracujícím na DPČ, a to alespoň za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny. Jako doplnění již schváleného mechanizmu náhrad mezd zaměstnancům a kompenzací těchto náhrad zaměstnavatelům.
 14. Plošné zrušení záloh daně z příjmů. Stát musí umožnit plošné zrušení záloh daně z příjmů, a to nejenom těch splatných v červnovém termínu.
 15. Plošný odklad záloh na silniční daň. Odložit zálohy za 1., 2. a 3. čtvrtletí na listopad 2020. Zvážit dočasné snížení sazeb daně na minimum stanovené evropskou směrnicí.
 16. Odklad a promíjení místních poplatků. Vyzýváme obce, aby podnikatelům odkládaly a promíjely místní poplatky.
 17. Alespoň částečné prominutí daně z příjmů firmám produkujícím potřebné ochranné, zdravotnické, farmaceutické, hygienické, resp. desinfekční prostředky, pokud v přiměřeně krátké době a v přiměřeném objemu zajistí produkci těchto prostředků a budou je realizovat za nákladové ceny. Alternativně umožnit takovým producentům po dobu nouze poskytovat zboží bez DPH se zachováním nároku na odpočet DPH v plné výši.
 18. Nižší DPH pro ubytovací služby. Žádáme, aby byly ubytovací služby s co nejrychlejší platností přesunuty do snížené sazby DPH (ze současných 15 % na 10 %).
 19. Odklad a promíjení nájmů placených obcím. Vyzýváme obce, aby přistoupily k promíjení nájmů a sankcí za zpožděné splácení těchto nájmů ze strany podnikatelů. Apelujeme též na shovívavost soukromých pronajímatelů vůči nájemcům-podnikatelům.
 20. Státní kompenzaci náhrad mezd vyplácených zaměstnancům na překážkách v práci poskytovat přednostně tak, že zaměstnavatelům budou o kompenzovanou částku snižovány měsíční odvody pojistného na sociální zabezpečení. Týká se těch měsíců, ve kterých nebudou odvody prominuty nebo odloženy.

Aktualizováno k 14. 5. 2020

Než bude pozdě