Zdeněk Zajíček

Prezident komory zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem.

Prezident komory svolává a řídí jednání představenstva komory, dohlíží na činnost úřadu komory a vykonává další činnost, kterou mu stanoví statut komory, usnesení sněmu komory nebo představenstva komory. V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta jím pověřený viceprezident nebo jiný jím pověřený člen představenstva komory.

Prezidentem HK ČR je od 1. června 2023 Zdeněk Zajíček.

zajicek.zdenek@komora.cz