Odbor usnadňování obchodu a služeb

11.04.2017

Hlavní činností odboru je poskytování řady služeb podnikatelům k podpoře jejich ekonomických, zejména obchodních, aktivit s cílem zvýšit uplatnění jejich zboží a služeb na trhu. Především se jedná o karnety ATA, certifikáty, výpisy a výstupy z veřejných i neveřejných registrů státu – Czech POINT, elektronické mýtné, zajišťování konzulární legalizace exportních dokladů, osvědčení právní povahy, asistenci při získávání zaměstnanců z Ukrajiny, informační podporu při projektu kontroly kotlů.

V oblasti služeb pro podnikatele:

 1. vystavuje karnety ATA (mezinárodní celní doklad pro dočasný vývoz a zpětný dovoz), vyřizuje korespondenci a reklamační proces se zahraničními partnery;
 2. spolupracuje s konzulárními úřady v tuzemsku (MZV, MSP apod.) a zajišťuje pro zájemce různé formy ověřování a legalizace průvodních dokladů;
 3. poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností a s usnadňováním obchodních operací;
 4. provádí konzultace ve věcech průvodních dokladů potřebných pro export;
 5. vykonává agendu elektronického mýta (MYTO CZ – kontaktní místo premid point);
 6. zajišťuje provoz Kontaktního místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky (CzechPOINT – vydávání výpisů z registrů státu, ověřování listin a podpisů, autorizovaná konverze dokumentů);
 7. koordinuje veškeré činnosti v souvislosti s realizací projektu Informační místa pro podnikatele;
 8. koordinuje veškeré činnosti v souvislosti s realizací projektu Czech Point.

V oblasti certifikační:

 1. ověřuje předkládané průvodní dokumenty (certifikáty o původu zboží, faktury, smlouvy apod.)na export pro subjekty provádějící zahraničně obchodní činnost;
 2. poskytuje informační a poradenské služby k problematice celních režimů, celní politiky, celních sazeb, dovozních daní a dávek, licenčního řízení, celních preferencí a svobodných celních území;
 3. shromažďuje a poskytuje souhrnné informace o celních a souvisejících předpisech vybraných zemí a zajišťuje jejich šíření.

V oblasti usnadňování obchodu:

 1. spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku a zahraničí (Rozhodčí soud, GŘC, ICC, WTO, WCF, EHK OSN, zahraniční komory a jiné subjekty);
 2. plní funkci českého národního orgánu pro usnadňování mezinárodního obchodu (FITPRO) podle doporučení č. 4 OSN/EHK WP. 4;
 3. podporuje zavádění mezinárodně doporučených a normalizovaných prostředků a postupů do českého prostředí;
 4. shromažďuje dokumentační materiály mezinárodních orgánů;
 5. pořádá školení, semináře a konference a spolupracuje se zainteresovanými tuzemskými i mezinárodními orgány, zejména s orgánem OSN/EHK CEFACT.
delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora