Odbor vzdělávání

CÍLE A STRATEGIE VZDĚLÁVANÍ

Naším cílem je dosažení pozice Hospodářské komory České republiky jako silného partnera pro všechny subjekty v oblasti kvalifikací, počátečního odborného a dalšího profesního vzdělávání. Proto jsme vytvořili Otevřenou strategii HK ČR pro odborné vzdělávání, která deklaruje i konkrétně prezentuje naše priority a cíle. Chceme přispívat ke zvyšování kvality a atraktivity odborného vzdělávání, zlepšování přístupu ke kvalifikacím pro všechny i k uznávání výsledků neformálního a informálního učení na základě Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Národní soustava kvalifikací

Chceme dále rozvíjet NSK jako nástroj pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání a předchozího učení. Profesní kvalifikace definují kvalifikační požadavky zaměstnavatelů na pracovní sílu, jejich prostřednictvím je možné propojit počáteční a další vzdělávání. V rámci činnosti autorizované osoby HK ČR pokračuje v realizaci zkoušek dle zákona č.  179/2006 sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen zákon). Hospodářská komora České republiky si stále udržuje statut autorizované osoby s největším počtem udělených autorizací. Své portfolio si upravuje dle aktuální poptávky a potřeb zaměstnavatelů, získává a proškoluje autorizované zástupce a vytváří servis pro výkon jejich činnosti jak v rámci své činnosti jako autorizované osoby, tak i pro externí zájemce, čímž také ovlivňuje kvalitu a systém realizace zkoušek z profesních kvalifikací.

Modernizace vzdělávání

Chceme být iniciátory změny počátečního a dalšího vzdělávání ve vazbě na aktuální i budoucí poptávku na trhu práce a procesy související s Průmyslem 4.0, podporovat digitalizaci, automatizaci, pomáhat přitom především malým a středním podnikům. Odborné vzdělávání nejsou jen učební obory, HK ČR podporuje vedle studijních oborů SOŠ také profesně zaměřené studijní programy VOŠ a vysokých škol, jejich inovace ve prospěch dosažení zaměstnavateli požadovaných výsledků vzdělávání.

V rámci projektu KOMPETENCE 4.0 se spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR a firmou Trexima podílíme na mapování budoucích kompetencí a tvorbě kompetenčních pyramid pro vybrané sektory české ekonomiky. Konkrétně se zaměřujeme na ICT činnosti (zaměření na kybernetickou bezpečnost), Kreativní průmysl (se zaměřením na herní průmysl), Velkoobchod, maloobchod a e-commerce a Potravinářství. Jejich využití v počátečním odborném vzdělávání může vést k inovaci soustavy oborů a modernizaci obsahu vzdělávání od učebních oborů přes maturitní až k profesně zaměřeným oborům na terciární úrovni vzdělávání. V dalším vzdělávání se nabízí využití při tvorbě rekvalifikačních vzdělávacích programů a programů pro re skilling a up skilling v souladu s evropskou politikou zaměstnanosti.

V počátečním i dalším odborném vzdělávání chceme stavět na spolupráci firem se školami, posilovat odborný výcvik, odbornou praxi realizovanou přímo ve firmách. Chceme podpořit zavedení duálního vzdělávání ve vybraných učebních oborech jako další vzdělávací cesty v rámci středního odborného vzdělávání. Firmy se školami spolupracují také při přípravě a realizaci závěrečných zkoušek v učebních oborech a profilových částí maturitní zkoušky ve studijních oborech středních odborných škol, chceme podpořit spolupráci při tvorbě, revizích a aktualizacích vzdělávacích programů.

Podpora vzdělávání zaměstnanců firem

HK ČR v roce 2019 zahájila na základě výzvy 110 OP Zaměstnanost projekt Vzdělávání zaměstnanců členů HK ČR. Cílem našich aktivit je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí a tím i zvýšení adaptability zejména starších pracovníků našich členských firem.

 Model partnerského řízení systému celoživotního učení

Spolu s dalšími zástupci zaměstnavatelů navrhujeme ​vytvořit  platformu pro partnerské řízení a koordinaci celoživotního učení, na které by participovali zástupci státu, zaměstnavatelů, odborů a která by se opírala o Národní síť sektorových rad. Chceme ​zastřešit a propojit již ověřená řešení a nástroje a uplatnit je v jednotlivých ekonomických sektorech. Jedná se o 8 kroků, od analýzy a predikce změn zaměstnanosti v sektorech, identifikace nových dovedností, přes revize standardů povolání a kvalifikací, vzdělávacích programů počátečního a dalšího vzdělávání až po poradenskou a finanční podporu vzdělávání v prostředí firem zaměřeného na up-skilling a re-skilling zaměstnanců.

Kontakt:

PhDr. Helena Úlovcová

Ředitelka Odboru vzdělávání

e-mail: ulovcova@komora.cz
telefon: +420 724 652 252

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/