Odbor projektů, vzdělávání a výzkumu

03.04.2017

V rámci projektové činnosti se odbor zabývá průběžným monitoringem dotačních programů a možností jak pro podnikatelské subjekty, tak pro samotný úřad HK ČR a pro její složky, připravuje a realizuje národní a nadnárodní projekty, vede si databázi projektů ve fázi záměru a koordinuje a realizuje činnosti související s čerpáním evropských fondů.

V oblasti vzdělávání spolupracuje s orgány státní správy na systému odborného vzdělávání ČR, předkládá návrhy na legislativní a organizační změny v počáteční profesní příprava a v dalším odborném vzdělávání, vypracovává požadavky na profily absolventů a profesní standardy, vydává odborná stanoviska, podílí se na přípravě programů celoživotního vzdělávání v působnosti podnikatelské sféry, zástupci HKČR se účastní akreditačních komisí a v neposlední řadě komora organizuje soutěže odborných dovedností učňů.

V návaznosti na aktuální trend podpory inovací, vědy a výzkumu a zejména propojování a transferu znalostí a technologií mezi VaV pracovišti a firmami vyvinula HK ČR vlastní iniciativy s cílem podpořit a rozvíjet podnikatelské prostředí v ČR. Za tímto účelem navazuje partnerství na národní, ale i mezinárodní úrovni s cílem postupně připravit účinný systém partnerské spolupráce, který umožní přenos zkušeností, poznatků a usnadní podnikatelům zahájit, provozovat, řídit a udržet jejich rozvojové aktivity, včetně udržitelných pracovních míst. Aktivita úzce souvisí s Iniciativou Průmyslová revoluce 4.0. HK ČR je zakládající partner Národního centra Průmysl 4.0 při CIIRK.

 

jak-vybrat-ty-nejlepsi-zamestnance-v-jakekoli-dobe-webinar-komora/